İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2755
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :66
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2755
Şikayetçi:
 Karaahmetoğlu İnş. Taah. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti., Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok. No:3/6 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü,Meclisi Mebusan Cad. No:24 Fındıklı/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19317
Başvuruya konu ihale:
 2007/59295 İKN|li “MSGSÜ Ortaköy Öğrenci Yurdu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 06.05.41.0194/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünce 14.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan MSGSÜ Ortaköy Öğrenci Yurdu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Karaahmetoğlu İnş. Taah. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları teklif mektuplarının KİK.018./Y no’lu standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, her ne kadar “İhale Komisyonu Başkanlığına” ibaresi bulunmasa da teklif mektuplarının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince taşıması zorunlu unsurları ihtiva ettiği, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “… Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…”  hükmü,

 

 Aynı paralelde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde ise; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

.........

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunun incelenmesi neticesinde, yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve KİK.018./Y no’lu standart forma uygun olduğu anlaşıldığından, “İhale Komisyonu Başkanlığına” ibaresini taşımadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdarece Vizyon İnş. Peyzj. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genel Mühendislik Müş. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, limit içi ve limit dışı detay bilgiler ilave edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIV- Teminatlar A. Teminat Mektuplarının Şekli” başlıklı maddesinde yer alan;

 

“4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde teminat mektuplarının kapsam ve şekli belirlenerek uygulama yönetmeliklerinin 1 nolu eki olan “standart formlar” arasında yer almıştır. Teminat mektuplarına ilişkin standart formlarda limit bilgilerine yer verilmediği halde bazı mektupların “limit içi” ve limit dışı” ifadelerini taşıması nedeniyle idarelerin bu teminat mektuplarını değerlendirmeye almakta tereddüt ettikleri görülmüştür.

 

İlgili kuruluşlarla yapılan değerlendirme ve Kamu İhale Kurulunca karara bağlanan uyuşmazlıklarda, teminat mektuplarında yer alan “limit içi” ve limit dışı” ibarelerinin, mektubun geçerliliği ve kapsamı  ile teminat mektuplarında öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde idarenin alacağının tahsiline ilişkin bir etkisinin olmadığı  ayrıca 4734 sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinin  ilgili hükümlerine de  aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından “limit içi” ve limit dışı”  ibaresi taşıyan teminat mektuplarının kabul edilmesi gerekmektedir.” şeklindeki düzenleme çerçevesinde, Vizyon İnş. Peyzj. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genel Mühendislik Müş. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektuplarının mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla idarenin bu konudaki tespitinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Ancak, başkasına ait iş deneyimi ile teklif veren Genel Mühendislik Müş. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” sunmadığı tespit edildiğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi sonuç itibarıyla yerinde bulunmuştur.

 

2) Alya Yapı Tic. Ltd. Şti.-Saka Yapı İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca sunulan banka referans mektubunun teyidinin olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır…” düzenlemesi uyarınca idarece bankadan istenmesi durumunda teyidin yapılması gerektiği dikkate alındığında, idarenin bu yönde bir işlem yapmadan Alya Yapı Tic. Ltd. Şti.-Saka Yapı İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

3) Emek Yapı Yat. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin %120’sinin üzerinde olması nedeniyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı; kamu ihale mevzuatında yaklaşık maliyetin belli bir oranını geçen teklif bedellerinin değerlendirme dışı bırakılacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul