İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2757
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :69
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2757
Şikayetçi:
 Ümit ORHAN-Orhan Mühendislik, Uzun Sok. Eba İşhanı Kat:2 Nu:5 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Dsi XXII. Bölge Müdürlüğü, 226. Şube Müdürlüğü, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak Nu:8 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21792
Başvuruya konu ihale:
 2007/71592 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Yağlıdere İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 06.06.11.0176/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

DSİ  XXII. Bölge Müdürlüğü, 226. Şube Müdürlüğü, tarafından 29.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/71592 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Yağlıdere İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ümit ORHAN-Orhan Mühendislik’in 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.07.2007 tarih ve 21792 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri ihalede, tekliflerinin 10 uncu madde taahhütnamesinde (standart form KİK027.0/Y), “ihale tarihi itibarıyla” ifadesinin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu formun imza tarihinde ihale tarihi olan 29.06.2007 tarihinin yazılmış olduğu, bu tarihin “ihale tarihi itibarıyla” ifadesinin yerine geçeceği konusunda Kamu İhale Kurulunun 14.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1633, 09.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2314 sayılı kararlarının da bulunduğu göz önüne alındığında, idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde, ihaleye katılan isteklilerden ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y ve KİK027.1/Y), ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hususa ilişkin standart formların ikinci maddesi “2) İhalenin üzerimde/üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma/olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, başvuru sahibi Ümit ORHAN’ın teklif ekinde sunduğu, ihale tarihi ile aynı tarih olan 29.06.2007 tarihinde imzalanan taahhütnamenin 2 nci maddesinin; “2) İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.” şeklinde düzenlendiği ve ihale komisyonu tarafından söz konusu taahhütnamede“ihale tarihi itibarıyla” ifadesinin eksik olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 42 nci maddesinde yer alan; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.” hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibarıyla” durumunu gösterecek şekilde sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

 

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” ifadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

 

Belirtilen bu nedenden dolayı taahhütnamedeki ifade eksikliğine rağmen imza tarihi ile ihale tarihinin aynı olması nedeniyle taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmediğinden, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul