İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2758
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :70
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2758
Şikayetçi:
 Simge İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Mehmet Paşa Mahallesi Doğancılar Caddesi 23/1 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Balıkesir İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı, 10040 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16567
Başvuruya konu ihale:
 2007/4663 İhale Kayıt Numaralı “Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı için 1 Adet Eğitim Binası Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 06.04.22.0169/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Balıkesir İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığınca 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı için 1 Adet Eğitim Binası Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Simge İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarih ve 16567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.02.2007 tarihinde yapılan ihale sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, başvuru sahibi tarafından ihaleye ilişkin olarak itirazen şikayette bulunulması üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1407 sayılı Kararı ile düzeltici işlem kararı verildiği, Kurul Kararının uygulanmasına ilişkin olarak alınan komisyon kararıyla daha önce ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin değerlendirmeye alınmadığı, ancak, aynı karar ile kendi tekliflerinin de ihaleyi yapan idareye yapılan iş ile ilgili olarak alınan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ile benzer nitelikte olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu işin “Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı için 1 adet Eğitim Binası Yapılması” olduğu, 7.4. maddesinde, “Yapım İşlerinde İş Deneyimde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler”in ihale konusu iş ile benzer iş olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyimde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde B/III. Grup İşler, “1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevler

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binalar

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak sayılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla teklif kapsamında, 12.09.2005 tarihinde sözleşmesi yapılan Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığının K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Tesisleri Genel Onarımı işi ile ilgili olarak 608.440,00 YTL tutarında iş bitirme belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

12.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1407 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen 28.02.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, iş deneyim belgelerinin İdari Şartnamede benzer iş olarak öngörülen B/III Grubu işlere uygunluğunu tespit amacıyla 13.02.2007 tarihli yazılarla istenen, deneyimin ait olduğu iş kapsamında yapılan işler listesini belirten bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin iş deneyim belgesi ve uygun görülerek, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak değerlendirilmiştir.

 

Bununla birlikte, düzeltici işlem tesis edilmesine yönelik sözü edilen Kurul Kararının uygulanmasına ilişkin olarak alınan, 18.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; “Simge İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş bitirme belgesi ve tevsik edici belgelerden yapılan işin Astsubay Meslek Yüksek Okulu Tesisleri Genel Onarımı olduğu, yapılan onarım işinin B/III grubu yapıya ait olması ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan gruplarda yeni bina ve onarım ayrımı yapılmaması nedeniyle iş bitirme belgesi İhale Komisyonunun bir önceki kararında uygun olarak değerlendirilmiştir. İhale komisyonu tarafından tekrar yapılan değerlendirme neticesinde; İş Bitirme belgesine konu olan işlerin çatı onarımı, PVC doğrama imalatı, sıva, yağlı boya ve sıhhi tesisat işlerinden ibaret olduğu, ihale konusu iş kapsamında temel, kazı, grobeton, beton (kalıp, demir, beton dahil) drenaj, ahşap imalatı, asma tavan, tuğla duvar, çevre düzenleme, dış cephe kaplaması, dilatasyon, yalıtım, döşeme kaplaması, çevre aydınlatma, kuvvetli akım tesisatı, temel topraklama ve paratoner tesisatı, trafo tesisatı, zayıf akım tesisatı, brülör tesisatı, havalandırma, kalorifer, müşterek ve sıhhi tesisat ve otomatik kontrol imalatları bulunmaktadır” denilerek, “iş bitirme belgesinde yapılan işin sadece mali güç bakımından benzer iş tanımına uyduğu, nitelik, benzer inşaat usul ve tekniği, tesis, makine, teçhizat bakımından benzer iş tanımına uymadığı” gerekçesiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Aynı komisyon kararıyla daha önce ihale üzerinde bırakılan isteklinin de değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesine ilişkin ek belgeler incelendiğinde, deneyimin tevsik edildiği işin onarım işi olduğu; 608.440,00 YTL’lık söz konusu onarım işinin, 100.156,22 YTL’nın çatı onarımı, 40.059,69 YTL’nın PVC doğrama söküm ve imalatı, 13.217,75 YTL’nın teras yalıtımı, 10.034,39 YTL’nın dış cephe onarımı, 20.877,40 YTL’nın sıhhi ve müşterek tesisat ve kesin hesap için tutulan tutar dahil olmak üzere 60.844,00 YTL’nın müteferrik işler (testler ve genel temizlik, kabul eksiklikleri ve as-built proje ile işletme bakım talimatlarının hazırlanması) iş gruplarını içerdiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale konusu işin yeni Eğitim Binası yapılması olduğu, İdari Şartnamenin ilgili maddesinde ihale konu iş ile benzer olarak değerlendirilecek işlerin Yapım İşlerinde İş Deneyimde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler olduğunun belirtildiği ve bu grupta yer alan binalarda yapılan onarım işlerinin de kabul edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında, onarım işine ilişkin iş deneyim belgesinin kabul edilmeyerek başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul