İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2759
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :71
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2759
Şikayetçi:
 Laloğlu Nak. İnş. Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti. Dere Caddesi No:12/2 Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ulukent Belediye Başkanlığı 30 Ağustos Mh. Atatürk Cd. No:21 Ulukent Menemen/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19911
Başvuruya konu ihale:
 2007/71192 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Fitness Alanı Düzenleme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 06.05.63.0065/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulukent Belediye Başkanlığı’nca 25.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park ve Fitness Alanı Düzenleme İşi” ihalesine ilişkin olarak Laloğlu Nak. İnş. Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif zarflarının üzerinde ihale kayıt numarası olmadığı gerekçesiyle açılmadığı ve ihale dışı bırakıldıkları, teklif zarfının üzerinde 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen bilgilerin yer aldığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının Kanuna aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İncelenen ihalede, şikayetçi Laloğlu Nak. İnş. Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Şahinler Hafriyat Ltd. Şti.’nin teklif zarflarının, üzerlerinde ihale kayıt numarası yazılmadığından, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle açılmadan değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir…” hükmü,

 

Anılan Kanunun 36 ncı maddesinde de “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır...” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde, idarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınacağı hüküm altına alınmış olup, İhale Kayıt Numarasıyla ilgili idarelerce yapılması gereken işlemler ise Kamu İhale Genel Tebliğinin İhale Kontrol Sistemine İlişkin Açıklamalara ilişkin III. Bölümünde düzenlenmiştir.

 

Gerek 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde gerekse Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinde, isteklilerce sunulan teklif zarflarının üzerine İhale Kayıt Numarasının (İKN) yazılmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır.

 

İhale ilanında işin adı “Park ve Fitness Alanı Düzenlemesi” yapım işi olarak belirtilmektedir. Şikayetçi Laloğlu Nak. İnş. Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında “Park ve Fitness Alanı Düzenlemesi Yapım İşi”, Şahinler Hafriyat Ltd. Şti.’ne ait teklif zarfında, “25.06.2007 Pazartesi günü saat 10.00’da ihalesi yapılacak olan “Park ve Fitness Alanı Düzenleme” işine aittir” ibaresi yer almakta olup, adı geçen istekliler tarafından sunulan teklif zarflarının, inceleme konusu ihaleye verildiğinin açık olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonunca adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Belirtilen aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul