• Karar No: 2007/UY.Z-276
  • Toplantı No: 2007/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 29.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,29.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-276 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 13.08.2007 tarih, 2007/UY.Z-2760 olmuştur.
Toplantı No :2007/004
Gündem No :32
Karar Tarihi:29.01.2007
Karar No :2007/UY.Z-276
Şikayetçi:
 Uygunlar İnşaat Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Cad. Esin Sokak Haserenler Apt. 11/4 Kozyatağı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Meşelik Kampusü ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2006 / 40115
Başvuruya konu ihale:
 2006/132629 İKN|li “Ek Poliklinik Binası (Prefabrik) İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2007 tarih ve  06.0784.0085/2006-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 16.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü   ile yapılan “Ek Poliklinik Binası (Prefabrik) İnşaatı Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Uygunlar İnşaat Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.12.2006  tarih ve 40115 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Osmangazi Üniversitesi  Rektörlüğü tarafından 16.10.2006 tarihinde ihale edilen “Ek Poliklinik Binası (Prefabrik) İnşaatı İşi” nin kesinleşen ihale kararı bildirim yazısında, ihalenin Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, söz konusu firmanın teklifinin kendilerinin teklifinden 470.000 YTL. daha yüksek olduğu, Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olduğu ve aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, anılan firma tarafından tekliflerinin detayına ve avantajlı koşullarına ilişkin sunulan açıklamalarda firmalarının beton santralinin bulunduğunun ifade edildiği, oysa tesisin dışındaki inşaatlara beton dökebilme ekipmanlarının bulunmadığı, söz konusu firmanın alt yapıya yönelik parke, baca elemanı ve boru üretimi yaptığı, bu bilgilerin doğru olmadığının firmaya ait web sayfasından görülebileceği, kendi firmalarınca sunulan açıklamaların ise idarece detaylı incelenmediği, idarenin istediği tüm açıklama ve avantajlı koşulların sunulmasına rağmen idarenin sunulan açıklamaları kabul etmediği ve kamunun zarar uğratıldığı,

 2) Ayrıca bu firma tarafından anahtar teknik personel olarak sunulan personelin aynı zamanda teknik personel olarak gösterildiği, bunun da mevzuata uygun olmadığı, iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “ Ek Poliklinik Binası (Prefabrik) İnşaatı Yapım İşi” nin 16.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulüne göre anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye 18 isteklinin katıldığı belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda; Temizer İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teşekkür mektubu sunması nedeniyle, Hüsamettin PEKER’in ilanda ve idari şartnamenin 59 uncu maddesinde teklif ekinde sunulması istenen belgeleri sunmaması nedeniyle, İntermak Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İda İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Ort. Girişimi tarafından sunulan ISO 9001:2000 belgesinin diğer ortağa ait olması nedeniyle, Aydız Tur. İnş. Tem. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin 2005 yılında tanzim edilmesine rağmen mevzuata uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Daha sonra, ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlendiği, teklifleri bu sınır değerin altında bulunan Uygunlar İnş. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksu İnş. Taah. Tic. San. ve Nak. İth. ve İhr. Ltd. Şti.,  Meta Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Simtaş Müh. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifleri ile ilgili imalat sürecinin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve avantajlı koşullar ile yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek üzere detaylı açıklamaların 10.11.2006 tarihine kadar sunulmasının idarenin 02.11.2006 tarihli yazısı ile istenildiği, verilen süre içerisinde aşırı düşük teklif olarak belirlenen 5 isteklinin istenen bilgi ve belgeleri sunduğu, sunulan belgelerin ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklilerin tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu belgelerinin değerlendirilerek Uygunlar İnş. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksu İnş. Taah. Tic. San. ve Nak. İth. ve İhr. Ltd. Şti.,  Meta Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Simtaş Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının kabul edilmeyerek bu tekliflerin reddedildiği, Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin açıklamalarının kabul edilerek 16.11.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin idarece istenen tüm belgelerin detaylı ve somut olarak sunulmuş olmasına rağmen tekliflerinin reddedilmesinin Kanuna uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

İhale dosyasında yer alan belge ve bilgiler incelendiğinde başvuru sahibinin tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgileri 09.11.2006 tarihli yazı ekinde idareye sunduğu belirlenmiştir. Söz konusu yazıda özetle; firmalarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi almış tecrübeli kadrolarının bulunduğu, tekliflerini hazırlarken proje bazında kalem kalem piyasa araştırması yaptıkları ve fiyat analizlerine % 25 müteahhitlik karını ekleyerek fiyat oluşturdukları, tüm gruplardaki imalat birim fiyatlarının nakliye dahil, KDV hariç fiyat olduğu, teklif fiyatı oluşturulurken yapılan piyasa araştırması sonucu alınan tekliflerde fiyatların inşaat sezonunun kapalı olduğu döneme denk gelmesi nedeniyle ve ihale edilen işin malzemelerinin bu sezonda alınacak olması nedeniyle düşük fiyatlardan olacağı, teklif fiyatlarının inşaat kalemini oluşturan imalatın Eskişehir piyasasında prefabrike konusunda uzman bir kuruluş olan Es Yapı firmasından temin edileceği, makinalı kazı işlerini kendi iş makinaları ile yapacakları, imalatların yapılması için gerekli olan kalıp iskelesi ve iş iskelesinin firmalarının stoğunda mevcut olduğu ve bunun da kayıtlarda olduğu, hazır prefabrik şantiye binalarının ve konteynerlerinin bulunduğu, bu nedenle şantiye kurma giderlerinin minumum seviyede tutulduğu, firmalarının uhdesinde yapım işi bulunmaması nedeniyle tüm malzemenin bu iş için kullanılmasının kendilerine avantaj sağlayacağı, firmalarının 1995-1998 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi İnşaatları A-B blok binalarını, 1998-2000 yılları arasında yine Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İnşaatlarını gününde ve sorunsuz teslim ettiğini belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin söz konusu yazı ekinde tekliflerini hazırlarken aldıkları proforma fa-turaları ve teklifleri, ayrıca birim fiyat analizlerini idareye sunduğu tespit edilmiştir. Tekliflerinin detayına ilişkin sunulan proforma faturalar incelendiğinde; fiyatların opsiyonlu olarak ve genellikle kısa süreli geçerli fiyatlar olduğu görülmüştür. Ayrıca başvuru sahibi tarafından avantajlı koşulları belgelendirecek başka bir belgenin sunulmadığı belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgileri 10.11.2006 tarihli yazı ekinde idareye sunduğu belirlenmiştir. Söz konusu yazıda özetle; 1994 yılında kurulmuş olan firmalarının özellikle betonarme prefabrikasyon alanında uzmanlaşmış deneyimli bir teknik kadroya sahip olduğu, uzun yıllar prefabrikasyon sektöründe gerek üretim, gerekse proje ve montaj aşamalarında görev yapmış olan teknik bir kadroya sahip oldukları, firmalarının beton ve betonarme yapı elemanları üretimini gerçekleştirebilecek yüksek kapasiteli ve güçlü bir tesise sahip oldukları, inşaat işlerinin önemli sayılabilecek bir bölümünü oluşturan prefabrike betonarme yapı elemanlarının kendi tesislerinde üretileceği ve bu tesisin Eskişehir’de olduğu göz önüne alındığında bu hususunun gerek üretim gerekse nakliye açısından firmalarına büyük bir avantaj sağlayacağı, bu tesiste 35 m3/saat kapasiteli bir beton santrallerinin bulunduğu, aynı zamanda Çukurhisar’daki Çimento Fabrikası’nın (Çimsa) bayisi oldukları, bu hususun gerek prefabrikasyon imalatında, gerekse mahallindeki inşaat işlerinde firmalarına avantaj sağlayacağı, prefabrike betonarme yapı elemanlarının inşaat mahalline nakli ile birlikte diğer inşaat malzeme ve gereçlerinin nakliyesinde kullanacakları tır ve muhtelif araçlara firmalarının sahip oldukları, firmalarının prefabrike karkas inşaatı montajı için gerekli olan kapasiteli bir kule vince sahip oldukları, prefabrike karkas inşaatın dışındaki konvansiyonel inşaat işlerinde (temel, perde vb.) kule vinç ile maniple edilen üniversal çelik kalıplara sahip oldukları, dolayısıyla hız ve pratik açısından bu hususun firmalarına avantaj sağlayacağı, firmalarının ISO 3001:2000 belgesine sahip olduğu, gerek belgeyi veren kuruluş tarafından  gerekse danışman kontrolünde ayrıca gerekli prosedür ve talimatlar çerçevesinde yürüyen iş akışı sayesinde en az hata ve en etkin programla çalışıldığı, inşaat ve tesisat işlerinde etkin ve deneyimli taşeron firmalarla sürekli irtibat ve işbirliğinde oldukları, Osmangazi Üniversitesi’ne Mühendislik Fakültesi Derslikleri 3. Kısım (Prefabrik) İkmal İnşaatı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2. Kısım, 3. Kısım  Prefabrik İkmal İnşaatı işlerini sorunsuz olarak teslim ettikleri, gerek üretim tesislerinin gerekse şirket yönetim merkezinin Eskişehir’de olmasının idari ve teknik sorunları çözmede firmalara avantaj sağladığı, deneyimlerinin ve bölgesel avantajlarının genel giderlerinin düşük olmasını sağladığı, maliyeti etkileyen en önemli hususlardan biri olan yapım hızının arttırılması ve sürenin aza indirilmesinin firmalarının temel prensibi olduğu belirtilmiştir.

 

Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin idareye sunduğu tekliflerinin detayına ilişkin belgelerinin ekinde prefabrik beton yapı elemanları imalatını gerçekleştiren işletmeleri bulunduğuna ilişkin Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Odaları ve Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nden alınan kapasite raporunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan söz konusu tesise ilişkin sanayi sicil belgesinin sunulduğu belirlenmiştir. Bu belgeler üzerinde de firmanın beton santralinin ve kolon kalıplarının, kiriş kalıplarının ve diğer prefabrike eleman üretimi için gerekli makine ve tesise sahip olduğunun görüldüğü, sadece parke, taş tesisi  üretimi değil aynı zamanda kolon, kiriş gibi diğer yapı elemanlarını ürettiği görülmüştür.

 Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin ayrıca, Çimsa Eskişehir Fabrikası ile bu fabrikanın ürettiği “Gri Harç Çimentoları Satış Sözleşmesi” ‘ni sunduğu tespit edilmiştir. Bu sözleşmeden Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 2006 yılında Çimsa Eskişehir Fabrikası’nın ürettiği çimentoyu satmak üzere bölgede yetkili olduğunun anlaşıldığı, ayrıca 2007 yılı için de çimento satış sözleşmesinin yenileneceğine ilişkin Çimsa’dan alınan 01.12.2006 tarihli yazının da idareye sunulduğu belirlenmiştir.

 

Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ayrıca sahip olunan yapı araçlarına ilişkin ruhsat ve belgelerin, teklif hazırlanırken piyasadan yapılan fiyat araştırmaların ilişkin teklif ve proforma faturaların sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Teklifleri sınır değerin altında bulunan ve tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgi istenen Aksu İnş. Taah. Tic. San. ve Nak. İth. ve İhr. Ltd. Şti., Meta Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Simtaş Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş oldukları açıklamalar incelendiğinde;

 

 Aksu İnş. Taah. Tic. San. ve Nak. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında; prefabrik inşaata ilişkin fiyatların Kam Ankara Beton Sanayi’den alınmış olduğu, bu fiyatların tek elden ilgili firma tarafından verilen fiyatlar olduğu, mala perdahlı şap yapılması, tesviye tabakası, tavan sıvası yapılması, dış sıva yapılması, 500 dozlu tek kat düz sıva yapılması için alınan fiyatların Esimpa firmasından piyasa rayiçlerinin çok altında fiyat alındığı, projede öngörülen C25 ve C30 betonları için Esbeton Çimento A.Ş.’den çok uygun fiyat alındığı, demir fiyatlarının Akdağ Demir Çelik Sanayi’nden alınmış olduğu ve bu fiyatların Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarının çok aşağısında olduğu, Gürcanlar Orman Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nden alınan çam kereste fiyatının da piyasa rayiçlerinden çok aşağıda olduğu şeklinde tekliflerini hazırlarken alınan fiyatlara ilişkin faturaların ve analizlerin sunulduğu görülmüştür.

 

Diğer Aşırı düşük teklif sahibi durumunda olan ve açıklamalarını sunan Meta Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin belge ve bilgilerine bakıldığında; firmalarının 1976 yılında faaliyete geçen Ahmet Uğur Çelik isimli şahıs firmasının 1993 yılında Limited Şirketine dönüşmesiyle oluşmuş, sektörde 30 yılı aşan tecrübeye sahip bir firma olduğu, firmalarının faaliyet alanının hastane, sosyal tesis, okul, tarihi yapı restorasyonu ve benzer işler olduğu, bu alanda bir çok referanslarının bulunduğu, malzemeye peşin alacak olmalarının kendilerine avantaj sağladığı, şu anda taahhütleri altında başka benzer işler de olduğundan malzemelerin toptan alınacak olmasının kendilerine avantaj sağladığı, beton fiyatının Esbeton’dan alındığı, elektrikle ilgili fiyatların Değişim Elektrik’ten alındığı, bütçe iş programını firmalarının çok iyi yaptıkları şeklinde açıklamalarda bulunulduğu ve piyasadan alınan proforma faturalar ile referanslara ilişkin fotoğrafların yazılarına eklendiği belirlenmiştir.  

 

Simtaş Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu açıklamalar incelendiğinde; firmalarının DIN EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:1999 İş ve Sağlık Koruma Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirerek söz konusu belgelere sahip oldukları, uzman kadrolarının bulunduğu, bu kadro ile metrajların çok detaylı hazırlandığı,  fiyatların reel piyasa araştırması yapılarak oluşturulduğu, iş proğramına uyularak işin gerçekleştirilecek olduğu, imalatların her aşamasında proje, detay, şartname ve sözleşme hükümleri dikkate alınarak, her şeyden önce uygulanabilirlik, reel ve işlevsellik kullanım koşulları da değerlendirilerek imalatlara devam edileceği, demirbaş kayıtlarında görüldü üzere işin yapılması aşamasında gerekecek makine ve ekipmana sahip oldukları, ayrıca kalıplık kereste, play-wood, teleskobik dikme, boru iskele takımı gibi malzemelerin demirbaş kayıtlarında bulunduğu, diğer bazı malzemelerin stoklarında bulunduğunun belirtildiği, analizlerin, proforma faturaların ve teknik personele ilişkin belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir. 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen tespitler, 4734 sayılı Kanun hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak hesaplanan sınır değerin altında yer alan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenmesinden sonra, söz konusu istekli tarafından sunulan teklifinin detayına ilişkin yapılan açıklamaların uygun bulunmayarak başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesinde ve Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin açıklamalarının kabul edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamıştır.

 

2. Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak sunulan personelin aynı zamanda teknik personel olarak gösterildiği, bunun da mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.2 nci maddesinde; “7.3.2.1. İstekli prefabrik imalat konusunda en az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi ve 1 adet mimar ile kendi mesleklerinde en az 5 yıl deneyimli 1 adet makine mühendisi ve 1 adet elektrik mühendisinden oluşan teknik personeli, iş yerinde bulundurup çalıştıracağına ilişkin teknik personel taahhütnamesi verecektir.

 

Bununla ilgili olarak, sadece ihale üstünde kalan istekli sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde taahhüt edilen teknik personelin öngörülen özelliklerini kanıtlayıcı belgeleri, idareye sunmak zorundadır.

 

7.3.2.2. İstekli ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyle bünyesinde çalışmakta olan, mesleklerinde en az 5 yıl deyimli 1 adet inşaat mühendisi, 1adet makine mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi ve 1 adet mimardan oluşan anahtar teknik personel sunacaktır.

 

Bununla ilgili kanıtlayıcı belge olarak; deneyim süresi için, meslek odası belgesini (yalnız diploma yeterli olmayacak) ya da hizmet çizelgesini sunacak; isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğunu da, ilgili adına SSK’dan onaylı prim ödeme belgesi ya da işe alındı belgesi ile tevsik edecektir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Bordes İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında yer alan belge ve bilgiler incelendiğinde; anılan istekli tarafından inşaat mühendisi Kemal Şen, mimar F.Derya Karaoğuz, makine mühendisi Cenap Çoral ve elektrik mühendisi Mete Kalkım’ın   anahtar teknik personel olarak sunulduğu ve belirtilen personele ilişkin istenen belgelerin sunulduğu belirlenmiştir. Aynı istekli tarafından teknik personele ilişkin olarak ise, idari şartnamenin yukarıda belirtilen hükmüne uygun olarak sadece istenen nitelik ve sayıda teknik personelin çalıştırılacağına dair teknik personel taahhütnamesinin sunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taahhütnamede de isimlerin yazılı olmadığı göz önüne alındığında, aynı kişinin hem anahtar teknik personel, hem de teknik personel olarak gösterildiğine ilişkin iddia da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhalede en düşük teklifi sunan başvuru sahibinin yaptığı açıklamalar 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine uygun ve kamu ihale mevzuatına göre kabul edilebilir nitelikte iken bu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

 

            Belirtilen nedenle; başvuru sahibinin teklifin kabulü gerektiği yolunda düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                             Adnan ZENGİN                            

                                                                                                                   Kurul Üyesi                             

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak hesaplanan sınır değerin altında yer alan başvuru sahibi ve diğer isteklilerin aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenmesinden sonra, söz konusu istekliler tarafından sunulan teklifinin detayına ilişkin yapılan açıklamalar ile Bordes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.’i dışındaki diğer aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedilmesinin uygun olmadığı zira, başvuru sahibinin teklifini hazırlarken aldığı proforma faturaları ve birim fiyat analizlerini idareye sunduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren isteklilere ait tekliflerin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması yönünde düzeltici işlem tesisi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                            Muzaffer EREN

                                                                                                               Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul