İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2760
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :72
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2760
Şikayetçi:
 İ.Halil Karadağ-Karadağ Grup, Yunus Emre Cad. Ensar Apt. Altı No:40/A ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Suruç Devlet Hastanesi, Ziyaret Yolu Üzeri Suruç/ ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21608
Başvuruya konu ihale:
 2007/81551 İhale Kayıt Numaralı “Mevcut Bina Bakım ve Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 06.06.06.0111/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Suruç Devlet Hastanesi’nce 16.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Mevcut Bina Bakım ve Onarımı ihalesine ilişkin olarak İ.Halil Karadağ-Karadağ  Grup’un 16.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21608 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhalede 3 anahtar teknik ve 3 teknik personel istendiği, idarenin cevabında anahtar teknik personelin de taahhüt edilebileceğinin belirtildiği,

2) İhalede benzer iş deneyimi tanımının rekabeti kısıtladığı,

3) İhalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “………..Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan yönetmelik hükmünde anahtar teknik personel için detaylı düzenlemeler yapılmış ve istenen belgeler sayılmış olup, ihale dokümanında söz konusu düzenlemelere aykırı olarak anahtar teknik personel taahhütnamesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; “Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan B/II grubu içinde “Özelliği olan ihtisas hastaneleri”, B/III grubu içinde “Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri” kalemleri bulunmaktadır. İhale konusunun hastane binası bakım ve onarım işi olduğu dikkate alındığında benzer iş grubunun B/II olarak belirlenmesinin rekabeti kısıtlayıcı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; idarenin geçerli kabul ettiği teklifler arasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapması gerekirken, aykırılığı tespit edilen hususlar çerçevesinde ihalede tek geçerli teklif kalması ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle aşrı düşük teklif sorgulaması yapılması imkanı bulunmamaktadır.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda esasa etkili başkaca bir aykırılık tespit edilmemiştir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul