İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2761
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :74
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2761
Şikayetçi:
 Soydabircan Ltd Şti, Ferit Paşa Mahallesi Nişantaşı Sokak Yıldırım Sitesi 13/b Selçuklu KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Ankara Yolu Üzeri 5. Km 42160 Selçuklu KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21601
Başvuruya konu ihale:
 2007/64385 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Dahilinde Muhtelif Km.´lerdeki Köprülerin Köprü Korkuluklarının Boyanması ve Onarımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 06.06.05.0157/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Dahilinde Muhtelif Km.´lerdeki Köprülerin Köprü Korkuluklarının Boyanması ve Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Soydabircan Ltd Şti’nin 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21601 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün 15.06.2007 tarihinde yapmış olduğu, “Bölge Dahilinde Muhtelif Km.´lerdeki Köprülerin Köprü Korkuluklarının Boyanması ve Onarımı İşi” ihalesinin Mehmet Karagülle Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, aynı firmanın başka bir köprü onarım işi ihalesinde sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin “Tabliyeli Menfez” işine ilişkin olduğu, ihalede aranan  “A-XII grup işler” tanımını karşılamadığı, belgeyi düzenleyen idare tarafından uygulanan yapı tekniğinin belirtilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilerek yaptıkları itirazen şikayet başvurusunun, Kamu İhale Kurulunun 28.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3018 sayılı kararında bahse konu iş bitirme belgesinin “Köprü Onarımı” işi için de yeterli olduğu kabul edilerek” reddedildiği,

 

 

 

            Mehmet Karagülle Ltd. Şti.’ nin, şikayete konu bu ihalede de muhtemelen; Kurul kararına konu işten almış olduğu A-XII belgesi ile katıldığı ve bu sayede köprü onarım işinden, köprü yapım işinin türetildiği,

 

            Dolayısıyla, Kamu İhale Kurulunun 28.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3018 sayılı kararında; “Tabliyeli Menfeze A-XII yazılamaz, düzeltilmesi gerekmektedir” derken, diğer taraftan işin aynı firmaya verilmesi yönündeki çelişkili kararı neticesinde oluşan zincirleme etkinin haksız belge kazanımı sağladığı,

 

            Bu nedenle, Mehmet Karagülle Ltd. Şti.’ nin iş bitirme belgelerinin incelenerek iptal edilmesini ve ihalenin firmalarına bırakılması talep edilmektedir. 

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Köprü onarım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde A-XII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Mehmet Karagülle Ltd. Şti.’ nin  ihaleyi yapan idare olan Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10.04.2007 tarih ve 4463 sayılı iş deneyim belgesini sunduğu görülmüştür. Söz konusu iş deneyim belgesinde;

 

İşin adı; “(Konya – Seydişehir) Devlet Yolu Ayr. – Akören – Bozkır İl Yolu Km: 87+000’ de tabliyeli menfez yapım işi” olarak,

Uygulanan Yapı Tekniği; “A / XII Grup İşler (Dik açıklığı 9,50 mt. Olan kirişli, beton elevasyonlu, tabliyeli menfez ile istinat duvarı yapımı)” olarak belirtilmiştir.

 

Yine, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.09.2006 tarihinde ihalesi yapılan, 2006/131142 İhale Kayıt Numaralı “Konya-Kulu Ayr-Altınekin İl Yolunda (Tahliye II) Köprüsü Onarımı İşi” İhalesine ilişkin olarak, başvuru sahibi Soydabircan Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 28.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3018 sayılı kararında; “…Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.4. maddesinde, şikayete konu ihalede benzer iş olarak, “Köprü yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde A-XII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, bu düzenleme gereğince ihale üzerinde bırakılan firmanın, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve uygulanan yapı tekniği bölümünde A-XII grubu işler ibaresi bulunan, Konya-Seydişehir Devlet Yolu Ayr. Akören-Bozkır İl Yolu Km: 87+000’da tabliyeli menfez yapım işine ait iş bitirme belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Her ne kadar söz konusu belgeyi düzenleyen idarenin (şikayete konu ihaleyi yapan idare) belgedeki “uygulanan yapı tekniği” satırının karşısına “A-XII grup işler” ibaresini yazmış olsa da, standart form-033.0/Y formunun “uygulanan yapı tekniği” satırının dipnotunda, “Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele  sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri  diğer hususlar yazılacaktır.” açıklamasının yer aldığı ve idarece bu satırın karşısına yapı tekniğine ilişkin bir ifade yerine, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin ekinde yer alan benzer iş grubuna yer verildiği anlaşıldığından söz konusu belgenin aynı idare tarafından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin ekinde yer alan benzer iş grupları listesinin “alt-üst geçit-köprü işleri”ni belirleyen XII. grubunda, “1- Köprü, viyadük, akadük yapımı işleri, 2- Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri, 3- İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” sayılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan belgenin düzenlenmesini gerektiren işin, ihalenin konusu olan “köprü onarımı işi” için yeterli olduğu ve başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” denilmiştir.

 

Söz konusu Kurul kararında belirtilen ve Mehmet Karagülle Ltd. Şti. tarafından 2006/131142 İhale Kayıt Numaralı “Konya-Kulu Ayr-Altınekin İl Yolunda (Tahliye II) Köprüsü Onarımı İşi” ihalesinde sunulan “Konya-Seydişehir Devlet Yolu Ayr. Akören-Bozkır İl Yolu Km: 87+000’da tabliyeli menfez yapım” işine ilişkin iş deneyim belgesinin, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.04.2007 tarih ve 4463 sayı ile yeniden düzenlenmiş olan haliyle inceleme konusu ihalede sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla; başvuru sahibinin, “Mehmet Karagülle Ltd. Şti.’ nin, “Konya-Seydişehir Devlet Yolu Ayr. Akören-Bozkır İl Yolu Km: 87+000’da tabliyeli menfez yapım” işine ilişkin iş deneyim belgesi ile “Konya-Kulu Ayr-Altınekin İl Yolunda (Tahliye II) Köprüsü Onarımı İşi” ihalesine katıldığı, bu ihaleden elde ettiği iş deneyim belgesi ile de işbu şikayete konu “Bölge Dahilinde Muhtelif Km.´lerdeki Köprülerin Köprü Korkuluklarının Boyanması ve Onarımı İşi” ihalesine katıldığı ve bu sayede köprü onarım işinden, köprü yapım işinin türetildiği” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, yukarıda anılan 28.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3018 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; Mehmet Karagülle Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesini gerektiren, Konya-Seydişehir Devlet Yolu Ayr. Akören-Bozkır İl Yolu Km: 87+000’da tabliyeli menfez yapım işinin, “Konya-Kulu Ayr-Altınekin İl Yolunda (Tahliye II) Köprüsü Onarımı İşi" ihalesinin konusu olan “köprü onarımı işi” için yeterli olduğu ifade edilmiştir. 

 

Bu bağlamda, şikayete konu “Bölge Dahilinde Muhtelif Km.´lerdeki Köprülerin Köprü Korkuluklarının Boyanması ve Onarımı İşi” ihalesinin konusunun da “köprü korkuluklarının onarımı işi” olduğu ve her iki ihalede de, benzer iş olarak, “Köprü onarım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde A-XII grubu işlerin” benzer iş olarak kabul edileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin, “Kamu İhale Kurulunun 28.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3018 sayılı kararında; Tabliyeli Menfeze A-XII yazılamaz, düzeltilmesi gerekmektedir derken, diğer taraftan işin aynı firmaya verilmesi yönündeki çelişkili kararı neticesinde oluşan zincirleme etkinin haksız belge kazanımı sağladığı”, yönündeki iddiasının da  yerinde olmadığı görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul