İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2762
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :75
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2762
Şikayetçi:
 Özçelik İnşaat Taah. ve Tic.Ltd. Şti Necatibey Cad. Hanımeli Sk. No:13/5 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. No:1 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20261
Başvuruya konu ihale:
 2007/68200 İhale Kayıt Numaralı “Elbistan Ortaöğretim Pansiyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 06.05.84.0157/2007-33 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Elbistan Ortaöğretim Pansiyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Özçelik İnşaat Taah. ve Tic.Ltd. Şti’nin 27.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.07.2007 tarih ve 20261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İlan ve İdari Şartnamenin Diğer Hususlar kısmında istenilen analizler ilgili düzenlemeler ile diğer düzenlemelerin yasal olmadığı,

 

2) Mimari proje B-B kesitinde giriş üzerinde Alüminyum Trapez Levha görüldüğü, Pursantaj ve mahal listesinde bu imalatla ilgili hiçbir şey görülmediği,

 

3) Mimari ve statik projelerde temelde stabilize dolgu görüldüğü, pursantaj ve mahal listesinde bu imalatla ilgili hiçbir şey bulunmadığı,

 

4) Mimari kesit projesinde Alüminyum asma tavan ve Alçıpanel asma tavan görülmekte iken, mahal listesinde ve pursantaj tablosunda bu imalatlarla ilgili hiçbir şey bulunmadığı, 

 

5) Mimari projede pencere altlarında Çini Kaplama görüldüğü, pursantaj tablosunda ve mahal listesinde bu imalatla ilgili hiçbir şey bulunmadığı,

 

6) Mahal listesinde ve pursantaj tablosunda 16.058/1 pozu ile BS20 hazır betonu görülmekte iken, statik proje üzerinde beton sınıfı C25 olarak belirtildiği, hangi imalatın uygulanacağının belli olmadığı,

 

7) Mimari proje sistem kesitinde odalarda ve kat hollerinde Mat Greseramik Kaplama olduğu, pursantaj tablosunda ve mahal listesinde bu imalatlarla ilgili hiçbir şey bulunmadığı,

 

8) Mimari cephe kesitinde; zemin kat revir koridorunun zemininde PVC kaplama ve şap (500 doz) görüldüğü, bu imalat kalemlerinin pursantaj tablosunda ve mahal listesinde olmadığı,

 

9) Mimari sistem kesitinde bina dışında, traverten kaplama (3cm), Mermer harpuşta, Kilit taşı kaplama 8cm, Kum dolgu 15cm, Hasır çelikli beton 8cm, tuvenan dolgu, bordur taşı 15/30 ve prekast beton dere imalatları görülmekte olup, pursantaj tabloları ve mahal listesi incelendiğinde bu imalat kalemlerinin hiçbirinin olmadığı,

 

10) Mimari sistem kesitinde kat tavanlarında 3 kat plastik badana ve fasarit imalatı görüldüğü, pursantaj tablosunda bu imalat kalemleri olmadığı gibi mahal listesi 7 nci maddede ise iç mahaller sıvalı olarak bırakılacaktır denildiği,

 

11) Mahal listesi 8 (a) maddesinde "kapı kanatlarına A.01 gömme iç kapı kilidi, A.10 kapı menteşesi, A.08 kapı kolu ve aynaları takılacaktır."denildiği, buna karşılık ne pursantaj tablosunda ne de projelerde bu imalat kalemleri ile ilgili bir açıklama olmadığı,

 

12) Mimari proje sistem kesitinde dış duvarlarda alçı sıva, alçı kaplama ve 3 kat mat yağlı boya imalatları görülmekte iken, mahal listesi ve pursantaj tablosunda sadece 27.560/7 silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması imalatının olduğu,

 

13) Mimari proje sistem kesitinde kat planlarında ıslak zeminlerde ve duvarlarında düz renkli sırlı greseramik imalatı görülmekte iken, mahal listesinde 6 ncı maddede sadece 2 kat polyester keçeli yalıtım ve tesviye tabakası yapılacaktır denildiği,

 

14) Mimari proje sistem kesitinde bodrum kat teshin merkezi zemininde beyaz çimento Mermer Pirinçli Karo Kaplama görüldüğü, bu imalat kaleminin mahal listesinde ve pursantaj tablosunda mevcut olmadığı,

 

15) Mimari proje ön cephe ve sol yan cephe görünüşlerinde görülmekte olan engelli rampasında korkuluk ve küpeşte mevcut olduğu, bu imalat kalemlerinin mahal listesi ve pursantaj tablosunda olmadığı,

 

16) Mimari sistem kesitinde drenaj görüldüğü, mahal listesinde bu imalatla ilgili bir açıklama bulunmadığı,

 

17) Mimari projede sistem kesitlerinde pencerelerde renkli mermer denizlik ve parapet imalatı görüldüğü, pursantaj tablosunda 3 cm beyaz mermer ile denizlik ve parapet imalatının olduğu,

 

18) Kazı klas tutanağında, komisyon tarafından kazı için % 20 yumuşak kaya kazılması verilmiş olmasına rağmen, pursantaj tablosunda kazı için Sert Kaya pozu verildiği, yumuşak kaya ile ilgili poz bulunmadığı,

 

19) Tesisat projelerinden TU-07 de mutfak tesisatları imalatları bulunduğu, mahal listesi ve pursantaj tablosunda mutfak imalatı ile ilgili hiçbir şey bulunmadığı,

 

20) Elektrik projesinde EU-01 de asansör imalatı görüldüğü, mahal listesi ve pursantaj tablosunda bu imalatla ilgili hiçbir şey görülmediği,

 

21) Tesisat projelerinden TU-06 da boyler 1500 lt kapasiteli görülmesine rağmen, pursantaj tablosunda l 000 lt kapasiteli boyler mevcut olduğu,

 

22) Tesisat projelerinden TU-06 da ısıtma ve sıcak su sirkülasyon pompaları görüldüğü, pursantaj tablosunda bu imalatlarla ilgili hiçbir şey görülmediği,

 

23) Elektrik projesinde 2(3x95+50) NYY kablo görülmekte iken, pursantaj tablosunda (3x185+95)NYY kablo verildiği, hangi imalatın uygulanacağının belli olmadığı,

 

24) Temel projesinde, temelde hasır donatılı 200 dozlu beton görülmesine rağmen, mahal listesi ve pursantaj tablosunda bu imalatla ilgili hiçbir şey bulunmadığı,

 

25) Çevre düzenlemesi, Voleybol, Basketbol, Otopark ve Tören alanının elektrik projesi bulunmadığı, dış aydınlatmanın nasıl yapılacağının belirtilmediği,

 

26) Enerji temininin nereden, kaç metre mesafeden ve hangi idareden alınacağının bilinmediği,

 

27) Çevre düzenlemesi, Voleybol, Basketbol, Otopark ve Tören alanının tesisat projeleri bulunmadığı, Pis su ve temiz su hatlarının nerelerden alınıp, nerelere bağlanacağı ile ilgili hiçbir proje, kesit ve detay verilmediği,

 

Tüm bu nedenlerden dolayı söz konusu işin metraj ve maliyet çalışmalarının sıhhatli bir şekilde hazırlanması mümkün olmadığından, firmalarının söz konusu ihaleye teklif veremediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

            İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fırasında  belirtilen belgeler” düzenlemesine,

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı kısmı ile İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmı 59.6 maddesinde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye, personel, iş makineleri işletme, All-Risk sigorta, ruhsat, harç ve abonelik, SSK payı, vergiler, proje giderleri vs.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, teminat mektubu masrafları v.s.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin başvuru dosyası içerisinde ayrı bir dosya olarak  verilmesi zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen “teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” haricinde, idarece fazladan olarak İdari Şartnamenin 59.6 maddesiyle;

 

Teklifi sınır değer altında kalan istekli/istekliler olması halinde, bu istekli/isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması esnasında istenebilecek olan “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar” da teklif verme aşamasında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak bütün isteklilerden istenilmiştir.

 

Bu şekildeki düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıdığı düşünülmekle birlikte, söz konusu belgelerin, inceleme konusu ihalede katılımı engelleyici bir durum oluşturmadığı anlaşıldığından  bu aykırılığın esas üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İlan ve İdari Şartnamenin Diğer Hususlar kısmında istenilen analizler ilgili düzenlemeler ile diğer düzenlemelerin yasal olmadığı” yönündeki iddiasının, yukarıda izah edildiği üzere, bu bağlamda yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasından, 27 nci iddiasına kadarki toplam 26 iddiasına ilişkin olarak;

 

Mahal listesi; genel anlamda, yapıda kullanılan duvar, döşeme ve tavan kaplama malzemeleri ile, tüm mekanların no ve ad, alan ve çevre bilgilerinin, mekanlarda kullanılan pencere ve kapı numaralarının tablo şeklinde verildiği listedir.

 

İhale dokümanı ekinde isteklilere verilen mahal listesinin, “mahal listesi” kavramından anlaşılması gereken tanım kapsamında bir tablo olmadığı, ihale konusu işin “ana imalatlarının”, hangi poz numaralarının teknik şartnamesine göre yapılacağını belirten ve buna bağlı olarak imalat tariflerinin istekliler tarafından anlaşılmasını sağlayan bir liste niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, idarenin içerik olarak olması gereken anlamda bir mahal listesi hazırlamadığı, sadece söz konusu belgenin adının mahal listesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Pursantaj tablosu; inşaatın ilerleme yüzdelerine göre ödeme dilimlerini gösteren, ödemeye esas bir tablodur.

 

İhale dokümanı kapsamındaki pursantaj tablosunun ödeme dilimlerini gösterir bir tablo niteliğinden daha ziyade, inşaatı oluşturan tüm imalat metrajlarının, oransal (yüzde) olarak belirtildiği bir tablo niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, idarece doküman satın alanlara, olması gerektiği anlamda bir “Mahal Listesi” ve “Pursantaj Tablosu” verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, ihale konusu işin projesine göre isteklilerin tekliflerini hazırlayabilecekleri, bu nedenle, idarenin doküman satın alanlara vermiş olduğu anlamda bir mahal listesi ile pursantaj tablosunun, pratikte verilmiş olması ile verilmemiş olması durumu arasında bir fark olmadığı görülmektedir.   

 

Kaldı ki; inceleme konusu ihaleye ait Teknik Şartnamede; İmalatların proje ve ataşmanlara göre yapılacağı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine uyulacağı, Kullanılan malzemelerin TSE belgeli olacağı ve Malzemelerin İdare tarafından onaylandıktan sonra kullanılacağının” belirtilmiştir.

 

Ayrıca, Mahal Listesinin 1 inci maddesinde; BİNA : Bina projesinde ve Sistem detaylarında

 belirtildiği şekilde Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2.Normal Kat olmak üzere inşaatı yapılacaktır…” düzenlemesine,

 

            10 uncu maddesinde; ÇATI : Bina çatısı 21.210 pozunun teknik şartnamesine uygun olarak ahşap çatı yapılacak, çatı projesindeki detaylar aynen uygulanarak üzerine 18.211 pozlarının teknik şartnamesine uygun olarak kiremitle kaplanacaktır…” düzenlemesine,

 

            11 inci maddesinde; MAKİNE TESİSATI: Projeler aynen uygulanacaktır. Pursantajda belirtilen pozların teknik şartnamesine uygun olarak kontrol teşkilatı denetiminde ve gözetiminde eksiksiz uygulanacaktır” düzenlemesine,

 

            12 nci maddesinde; ELEKTRİK TESİSATI : Projeler aynen uygulanacaktır.  Pursantajda belirtilen pozların teknik şartnamesine uygun olarak kontrol teşkilatı denetiminde ve gözetiminde eksiksiz uygulanacaktır” düzenlemesine,

 

            13 üncü maddesinde; “…Pursantajda olsun veya olmasın projede, mahal listesinde ve
ataşmanda mevcut olan imalatlar yapılacaktır…”
düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, isteklilerin ihale dokümanı ekinde kendilerine verilen projeyi esas alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ihaleye 9 isteklinin teklif verdiği de dikkate alındığında, isteklilerin projede belirtilen hususlar dahilinde, tekliflerini proje üzerinden hazırlamalarında herhangi bir tereddüt oluşmayacağı, anlaşıldığından, başvuru sahibinin 2 nci iddiasından, 27 nci iddiasına kadarki benzer nitelikteki toplam 26 iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede mahal listesi ve pursantaj oranlarını gösteren tablonun teknik anlamda gerçek niteliğini yansıtmadığı, mahal listesi ve pursantaj tablosunda 16.058/1 pozu ile BS 20 hazır betonu belirtilmesine karşın statik proje üzerinde beton sınıfının C 25 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

                    Ayrıca mimari sistem kesitinde kat tavanlarında 3 kat plastik badana, iç duvarlarda alçı sıva, saten alçı kaplama, 3 kat mat yağlı boya ve su bazlı saten boya imalatlarının olmasına karşın, mahal listesinin 7 nci maddesinde iç mahaller sıvalı olarak bırakılacaktır denildiği anlaşılmıştır.

 

                    İhale dokümanında yukarıda belirtilen çelişkilerin isteklileri tereddüde düşürecek ve sağlıklı teklif hazırlamayı engelleyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

                    Yukarıda açıklanan nedenle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

KARŞI OY

 

 

            Şikayet konusu Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2007/68200 İKN’li Elbistan Ortaöğretim Pansiyon İnşaatı ihalesinde;

 

İhale dokümanı ekinde isteklilere verilen mahal listesinin, “Mahal listesi” kavramından anlaşılması gereken kapsamda bir tablo olmadığı, ihale konusu işin “ana imalatlarının”, hangi poz numaralarının teknik şartnamesine göre yapılacağını belirten ve buna bağlı olarak tariflerin istekliler tarafından anlaşılmasını sağlayan bir liste niteliğinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idarenin içerik olarak olması gereken anlamda bir mahal listesi hazırlamadığı, sadece söz konusu belgenin adının mahal listesi olduğu, herhangi bir listenin üstüne mahal listesi yazmakla o belgenin mahal listesi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı aşikardır.

 

            Keza; ihale dokümanı kapsamında verilen pursantaj tablosunun; inşaatı oluşturan tüm imalat metrajlarının, oransal (yüzde) olarak belirtildiği bir tablo şeklinde düzenlendiği; oysa pursantaj tablosunun inşaatın iş programındaki ilerleme yüzdelerine göre ödeme dilimlerini gösterir bir tablo şeklinde düzenlenmesi gerekliliğini yerine getirmeyerek isteklileri tereddüde düşürdüğü anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, idare doküman satın alanlara, olması gerektiği anlamda bir “Mahal Listesi” ve “Pursantaj Tablosu” verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Dolayısıyla başvuru sahibinin istekli olabilecek sıfatına haiz olduğu dikkate alındığında, idarece yapılan bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşüreceği ve sağlıklı teklif hazırlanabilmesini engelleyeceği hususları dikkate alınarak 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                      Abdullah DÜNDAR

                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul