İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2768
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :91
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2768
Şikayetçi:
 Turhan Çelik (Deniz Elektrik), Sümer 1 Sokak No: 7/15 Kızılay/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş İl Müdürlüğü,Karamanlı Mah. Necip Fazıl Kısakürek Bulv. No:20 46050 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20395
Başvuruya konu ihale:
 2007/35055 İhale Kayıt Numaralı “Elbistan İlçe Merkezi Beton +Demir Direkli ve Yer Altı Kablolu AG+OG Şebeke Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 06.05.86.0111/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’nce 11.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Elbistan İlçe Merkezi Beton +Demir Direkli ve Yer Altı Kablolu AG+OG Şebeke Yapımı ihalesine ilişkin olarak Turhan Çelik (Deniz Elektrik)’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20395 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin firmaları üzerinde kaldığı, sundukları anahtar teknik personel ile ilgili olarak başka bir firma tarafından yapılan şikayet başvurusunun idarece reddedildiği ancak; aynı iddia ile idareye başvuran diğer bir isteklinin başvurusunun kabul edilip, 17.06.2007 tarihinde tebliğ edilen yazı ile firmalarının İdari Şartnamenin 7.3.2.1.  maddesinde yer alan ‘Koordinatör başka bir firmada da koordinatör olarak gösterilemez’ hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin bu istekli üzerine bırakıldığı, idarenin bu işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…

 

…Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” hükmü,

 

İdari Şartnamenin 7.3.2.1.  maddesinde “Koordinatör başka bir firmada da koordinatör olarak gösterilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen bir mimar veya mühendisin, isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin de görevleri bulunduğu dikkate alındığında, o isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu haliyle anahtar teknik personel olarak gösterildiği istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, şikayetçinin sunmuş olduğu anahtar teknik personelin başka bir firmada da koordinatör olarak çalışması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

       


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul