İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2793
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :31
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2793
Şikayetçi:
 Gözde İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Milli Egemenlik Bulv. Tülay Dai Apt. No: 2/1 Şehitkamil / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep İl Özel İdaresi, İncilipınar Mah. 4 Nolu Sk. No:6 Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20103
Başvuruya konu ihale:
 2007/49934 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep İli Şahinbey İlçesi 5000 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.08.2007 tarih ve 06.05.72.0187/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Özel İdaresi’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Gaziantep İli Şahinbey İlçesi 5000 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Gözde İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuruya konu ihalenin Adıgüzeller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, firmalarının ikinci avantajlı teklif sahibi olduğu,  adı geçen ihale ile yapılması planlanan yapının, Türkiye´nin dördüncü büyük spor salonu olacağı, böyle bir yatırımın, bu ve benzer ihalelere daha önce girmiş ve sonuçlandırabilmiş firmalara ihale edilmesi gerektiği, 04.04.2007 tarihli 6780 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi´nde görüleceği üzere ihale dosyasında iş denetleme belgesi sahibi olan kişinin, ihale üzerinde kalan şirket´in %51 hissesini ihaleye çok yakın bir tarihte devraldığı, şirket´in aslında işi alabilecek yeterlilikte olmadığı, iş denetleme belgesi sahibi birisini şirkete ortak   ederek bu amaca ulaşmaya çalıştığı,

 

2) Söz konusu firmanın, ihale dosyasında kullanmış olduğu iş denetleme belgesinin de ilgili mevzuata uygun düzenlenmediği ve gerçekçi olmadığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 51  ve devamı maddelerinde iş bu belgenin hangi şartlar ve usuller dahilinde nasıl verileceğinin hükme bağlandığı, ihale üzerinde kalan firma tarafından idareye arz olunan iş denetleme belgesinin düzenlenme tarihi 19.01.2006 iken, belgeyi imzalayan yetkilinin imzaladığı tarihin 04.04.2007 olması ve ilgili Belediyede belgede yer alan sayı numarasının evrak kayıtlarında bulunmamasının çelişki arz ettiği,

 

Ayrıca belgenin 12. maddesinde işin geçici kabulünün 20.05.2003 tarihinde yapıldığı, 13. maddesinde ilgilinin 18.08.2001 - 01.12.2002 tarihleri arasında görev yaptığı, 14. maddesinde ilgilinin görevi  sırasında işin fiziki gerçekleşme oranının %100 olduğunun belirtildiği, oysa çalışma süresi son tarihi ile geçici kabul tarihi arasında 6 aylık bir sürenin olmasının ilgilinin görevi sırasında işin fiziki gerçekleşme oranının %100 olamayacağını gösterdiği, bu hususları ispatlayacak belgelerin mutlak suretle araştırılması gerektiği,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 57. maddesinin iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla ihale komisyonuna gerekli incelemeyi yapma, gerekli evrakları isteme yetkisini verdiği, idareye verilen şikayet dilekçesinde bu hususlar belirtilmiş olmasına rağmen araştırma yapılmadığı gibi cevap da verilmediği,

 

3) Ayrıca İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde B/IV üst yapı işlerinin benzer iş olarak sayılacağının belirtildiği, ancak ihale üzerinde kalan firmanın iş denetleme belgesinin, Çanakkale Doğalgaz Santrali Tesis Binaları Yapım İşi ile ilgili olarak verildiği, işin yapıldığı yerde yapılan incelemede iş denetleme belgesine konu işin, galeriler, gaz boru galerileri, doğalgaz şebekeleri, gaz siloları gibi işleri kapsadığı, bu işlerinde B/IV´den ziyade Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan diğer gruplara girdiği, B/IV üst yapı işleri esas alındığında iş denetleme miktarının ödenen hak edişlerden hesaplanarak miktarının düşülmesi gerektiği ve ilgili firmanın teklifinin iş denetleme tutarının biraz üzerinde olduğu göz önüne alındığında, ayrıştırılan iş denetleme belgesinin tutarının yetersiz kalacağı,

 

Kamu İhale Kanunu´nda kanun koyucunun amacının, ihalenin doğrudan doğruya en düşük teklifi verenin uhdesinde bırakılması değil, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak en az teklifi verenin üzerinde bırakılması olduğu, bu nedenle belirttikleri konuda gerekli araştırmanın yapılarak işin, bu işi yapabilecek yeterlilikte olan firmalara verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (d) bendi “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir. Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.” hükmünü haizdir.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca iş deneyim belgesi sahibi kişiler bu belgelerini yarıdan fazla hissesine sahip oldukları tüzel kişilerin girdikleri ihalelerde kullanabileceklerdir. Yönetmelik iş deneyim belgesinin tüzel kişilikte kullanımına izin verirken sadece iş deneyim belgesi sahibinin ihale tarihinde tüzel kişinin yarıdan fazla hissesine sahip olmasını ve bu orandaki hisse sahipliğinin teminat süresince (kesin kabule kadar) sürdürülmesini şart koşmuş, tüzel kişideki hisseye ihale tarihinden belli bir süre öncesinde sahip olunmasına ilişkin bir düzenleme yapmamıştır. Dolayısıyla iş deneyim belgesi sahibi bir kişi ticari hayatın gerekleri çerçevesinde bir tüzel kişiye ortak olabilir ve yukarıda anılan mevzuat hükmü çerçevesinde iş deneyim belgesini ortak olduğu tüzel kişiye kullandırabilir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Adıgüzeller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yarıdan fazla hissesine sahip iş denetleme belgesi sahibi olan Ufuk DEMİRBAŞ’ın ihale tarihinden önce 12.03.2007 tarihinde şirkete ortak olduğu ve ihale tarihinde de ortaklığının devam ettiği, anılan şirketin iş deneyim belgesi olarak Ufuk DEMİRBAŞ’a ait iş denetleme belgesinin sunulduğu, Ufuk DEMİRBAŞ’ın şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu dikkate alındığında bu durumda mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

  

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Anılan hususlarla ilgili olarak 20.07.2007 tarihlerinde işveren Sabancı Holding Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’ye  ve belgeyi düzenleyen Mahmudiye Belediye Başkanlığı’na yazı yazılmış, Sabancı Holding Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin 25.07.2007 tarihinde kurum kayıtlarına giren cevabi yazısında Ufuk DEMİRBAŞ’ın işverenleri olduğu bahse konu işte Yeni Teknik Yapı firmasında şantiye şefi sıfatıyla görev yaptığı, söz konusu işte aynı sıfat ve unvanla görev alan başka bir elamanın olmadığı, ilgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 4.828.101,64 USD olduğu belirtilmiş, Mahmudiye Belediye Başkanlığı’nın 30.07.2007 tarihinde kurum kayıtlarına giren cevabi yazısında da yazımız ekinde gönderilen ve teklif dosyası kapsamında sunulan iş denetleme belgesinin taraflarınca düzenlendiği belirtilerek ilgili tarafından belediyelerine sunulan tevsik edici belgeler olan sözleşme, yapı ruhsatı, işyeri bildirgesi ile işverenle yaptıkları yazışma suretleri yazı ekinde gönderilmiştir.

 

            Sabancı Holding Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. ve Mahmudiye Belediye Başkanlığı’nın cevabi yazıları ve eklerinin incelenmesinden başvuru sahibinin bu iddialarının yerinde olmadığı ve Adıgüzeller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde ise B/IV Grubu İşler “III.Grup işler, çiftlik binaları ve depoları, okul ve mahalle ölçeğinde spor tesisleri (temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları vb.), temel eğitim okulları, ilçe tipi idari binalar, yurtlar, cezaevleri, basımevleri, matbaalar, konutlar, tatil köyleri, kampingler v.b., gece kulübü, lokanta, kafeterya ve yemekhaneler, küçük sanayi siteleri (atölye, ticarethane, depo vb.), entegre tarım ve endüstri yapıları, depolar, soğuk hava depoları, mezbahalar, manej sahaları, hal binaları, sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri), sağlık merkezleri, poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları v.b., jeoloji, botanik ve tema parkları, çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri, itfaiye istasyonları, benzin istasyonları,prefabrik yapı montaj ve kurma işleri, idarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”  olarak belirlenmiş ve yapılan yollama gereği üst grup olan B III grubu işler de kapsama alınmıştır.

Adıgüzeller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş denetleme belgesinin ait olduğu işe ait sözleşmenin 2.2 maddesinde sözleşme konusu işler;

 

Sözleşme kapsamı işler ana kalemleri ile aşağıda özetlenmiştir. Ancak, aşağıdaki ana kalemler ile sınırlı kalmamak kaydı ile işveren tarafından verilen inşaat projelerinde belirtilen tüm inşaat işleri yüklenici tarafından sözleşme kapsamında ve sözleşme şartlarına göre yapılacaktır.

            2.2.1       Dış işler

Santral ve işyeri çevresindeki, tel çitin ve duvarların, Çanakkale - Ezine yolu ile santral arasında, kuyular ile santral arasında ve santral içerisindeki yolların, otopark alanlarının, kenar bordürlerinin, kaldırımlarının inşaatı, drenajının yapılması, rögarların ve kapaklarının imalatı, yeşil alanların düzenlenmesi bu Sözleşme kapsamına dahildir,

            2.2.2       Gaz türbini ve jeneratörü temelleri

Bir adet gaz türbini ve jeneratörünün üzerine oturduğu fore kazık veya radye  betonarme temeller ve betona gömülü ankrajlardan oluşan inşaat işleridir.

            2.2.3       Atık ısı kazanı temeli

Atık ısı kazanının üzerine oturduğu fore kazık veya radye betonarme temeller ve betona gömülü ankrajlardan oluşan inşaat işleridir.

            2.2.4       Trafo temelleri

Santral içerisinde bulunan trafoların üzerine oturduğu temellerdir.

            2.2.5       Su hazırlama binası

Kazan besi suyunu ve işletmeden dönen kondensi şartlandıracak tesis ve ekipmanları içerecektir.

            2.2.6       Buhar türbini binası

Buhar türbini ve jeneratörü ve yardımcılarını içerecektir.

            2.2.7        Enerji dağıtım, MCC binası, kontrol binası ve yönetim binası

Sisteme enerji dağıtımını sağlayan panoları, santral içerisindeki ekipmanlara enerji dağıtımını sağlayan panoları, kontrol odasını ve yönetim ofislerini içeren binadır.

            2.2.8       Soğutma kulesi

Buhar türbini soğutma suyu devresi için gerekli olan soğutma kulesi inşaatıdır.

            2.2.9       Yardımcı işletmeler binası ve atölyeler

Basınçlı hava kompresörleri, atölye teçhizatı ve yardımcılarını içerecektir.

            2.2.10     Tank temelleri ve tank sahaları

Sahada kurulacak yakıt, hamsu, kondens ve projelerde belirtilen diğer tüm depolama tankları temelleri ve bu tanklara ait sahalardır.

2.2.11      Ambar binası

Santralın malzeme ambarı olarak kullanılacak olan binadır.

            2.2.12     Doğalgaz istasyonu

Halen   proje   aşamasında   olan   BOTAŞ   doğalgaz   hattındaki   gazın   basıncını      sistemin kullanabileceği basınca düşürecek istasyona ait inşaat işleridir.

            2.2.13     Boru Köprüleri Temelleri

Enerjisa sahası içerisinde Enerjisa tarafından verilen projelerde belirtilen boru köprülerine ait ayakların inşaat işleridir.”

 

şeklinde düzenlenmiştir. Sözleşme konusu işin kapsamı incelendiğinde Doğalgaz Enerji Santraline ait inşaat işlerini içerdiği ve bu haliyle sözleşmenin konusunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde B/III Grubu İşlerin 24 üncü maddesinde yer alan “Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve iş deneyim belgesinin konusunun idari şartnamede belirlenen benzer iş kapsamında yer aldığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı, iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata uygun olduğu sonucunca varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.     

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul