İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2794
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :32
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2794
Şikayetçi:
 Osman BÜYÜKSARGUT, Merkez Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:29 Armutalan Marmaris / MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Armutalan Belediye Başkanlığı, Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 Armutalan Marmaris / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21138
Başvuruya konu ihale:
 2007/54140 İhale Kayıt Numaralı “Mustafa Kemal Paşa Caddesinin Düzenlenmesi Kısmen İdare Malı Malzeme ile Parke - Bordür - Oluk Drenaj Kanalı Döşenmesi ve İstinat Duvarı Yapılması” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 06.05.94.0187/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Armutalan Belediye Başkanlığı’nce 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mustafa Kemal Paşa Caddesinin Düzenlenmesi Kısmen İdare Malı Malzeme İle Parke - Bordür - Oluk Drenaj Kanalı Döşenmesi ve İstinat Duvarı Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Osman BÜYÜKSARGUT’un 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

15.08.2007 tarih ve 06.05.94.0187/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Anahtar teknik personelin 5 yıl deneyimli olması şartını tevsik edici meslek odası belgesini sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idari şartname ve ilanda anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması şartının arandığı fakat buna ilişkin bir belge istenmediği, kendilerinin buna rağmen mezuniyet belgesini sundukları, deneyimin buradan da çıkarılabileceği, ayrıca bu belgenin istenmesinin gerekçesi olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin gösterilemeyeceği, çünkü sözleşme tasarısının sözleşmenin ekleri başlıklı 9 uncu maddesinde anılan yönetmeliğe yer verilmediği, dolayısıyla en düşük teklifi verdiklerinden ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesi;

 “Bu Yönetmelik, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan bu Yönetmelik ekleri ile birlikte bir bütündür.”

hükmünü, 19 uncu maddesi;

“İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.

İdarelerce ihale dokümanının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulü ve sözleşme türüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan;

a) Standart Formlar (EK :
1 ),

b) Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :2) ,

c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK :
3 ),

d) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :
4 ),

e) Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :
5 ),

f) Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (EK : 6),

g) Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (EK : 7),

h) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK : 8),

ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır.”

hükmünü haizdir.

Anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzerine yönetmelik ve ekleri standart ihale dokümanları bir bütündür ve idarelerce hazırlanan ihale dokümanları standart ihale dokümanları esas alınarak hazırlanır. Dolayısıyla idarelerce düzenlenen ihale dokümanlarının yorumlanmasında öncelikle standart ihale dokümanları ve yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

İşe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak en az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi istenmiş ve anılan maddenin son fıkrasında “Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.” düzenlemesine,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde ise “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

İdari şartnamede açıkça düzenlenme yapılmasa da yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği isteklilerce anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin tevsik edici belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin neler olduğu da Yönetmelikte açıkça düzenlenmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin anahtar teknik personelinin deneyim süresiyle ilgili herhangi bir belge sunmadığı tespit edilmiş, sunulan mezuniyet belgesi de ilgilinin fiilen o meslekte çalıştığını kanıtlayamayacağından deneyim süresine ilişkin belge kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış, bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İşe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-XI grubundaki işlerin belirlendiği, bu grupta yapılan yollamalar gereği benzer işin A-X, A-IX ve A-III grubunu da içine aldığı, dolayısıyla benzer işin Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı+Üstyapı), Sathi Kaplama veya Diğer Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı+Üstyapı), Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri ile Sathi Kaplama ve Diğer Yol Üstyapısı İşlerini içine aldığı,

 

Osman BÜYÜKSARGUT’un sunduğu iş deneyim belgesinin Armutalan Belediyesine yapılan “Köprü – Menfez, İstinat Duvarı ve Parke Kaplama” işine ait olduğu ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-XII ve XIII gruplarına girdiği,

 

İbrahim BÜYÜKSARGUT’un sunduğu iş deneyim belgesinin Marmaris İçmeler Belediyesine yapılan “Köprü – Menfez ve İstinat Duvarı İnşaatı” işine ait olduğu ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-XII ve XIII gruplarına girdiği,

 

Gökşin İnş. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin DSİ 1. Bölge Müdürlüğüne yapılan “Karadere Islahı (Karadere Sol Sedde)” işine ait olduğu ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-II grubuna girdiği,

 

Dolayısıyla her üç isteklinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak bu istekliler idarece başka gerekçeyle zaten değerlendirme dışı bırakıldığından bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.          

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul