İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2795
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :33
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2795
Şikayetçi:
 Hayati Ayık Çevre Mühendisi, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü / ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Kat:12 Oda No:79 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22807
Başvuruya konu ihale:
 2007/94335 İhale Kayıt Numaralı “Demirköprü HES|de 500 Kişilik, Kemer HES|de 300 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.08.2007 tarih ve 06.06.28.0187/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından 14.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Demirköprü HES´de 500 Kişilik, Kemer HES´de 300 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayati Ayık Çevre Mühendisi’nin 09.08.2007 tarih ve 22807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

2007/94335 ihale kayıt nolu ihalede, ihale konusu iş olan atık su arıtma tesisleri çevre mühendisliğinin uzmanlık alanında olan iş olmasına karşın ihale ilanının 4.4 ve 4.3.2 maddelerinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, oysa Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55/c maddesinde hangi işin hangi mühendislik mimarlık bölümlerine denk olacağına mühendis ve mimarların aldıkları akademik eğitime göre karar verileceğinin belirtildiği,

 

Çevre mühendisliği kurulmadan önce inşaat mühendisliğinin uzmanlık sahasında olan içme suyu tesisleri, içme suyu isale hatları, içme suyu arıtma tesisleri, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri vb. altyapı projelerinin çevre mühendisliği kurulduktan sonra inşaat mühendisliğinin uzmanlık alanından alınarak çevre mühendisliğinin uzmanlık alanına terk edildiği, ancak ihaleyi yapan idarenin eski alışkanlıklarını sürdürerek Atık Su Arıtma Tesisleri konusunda asıl uzman olan çevre mühendislerini atık su anıma tesisi yapım işine denk görmediği,

 

Çevre mühendisliği eğitiminde tıpkı inşaat mühendisliği eğitiminde olduğu gibi statik, yapı statiği-I, Yapı Statiği-II, Zemin Mekaniği-I, Zemin Mekaniği-II, Topografya, Dinamik, Mukavemet, Hidrolik, Akışkanlar mekaniği vb tamamen inşaat işlerine ait uzmanlık eğitimlerinin verildiği, kendisinin de söz konusu dersleri aldıği, bu derslerden ayrı olarak çevre mühendisliği eğitiminde tamamen atık su arıtma tesislerine yönelik olarak atık suların arıtılması dersi ve bu dersle birlikte atık su arıtma tesisi projesi hazırlama derslerini okuduğu,

 

Hatta çevre ve inşaat bölümlerinin bulunduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik fakültesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünde Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon dersinin okutulmayıp söz konusu derslerin sadece Çevre Mühendisliği Bölümünde okutulduğu,

 

İstanbul Teknik Üniversitesinin İnşaat, Mimarlık, Makine, Elektrik-Elektronik, Maden, Kimya-Metalürji fakültelerinin bölümleri ile Yıldız Teknik Üniversitesinin Makine, Mimarlık, İnşaat, Kimya-Metalurji Fakültelerinin bölümleri incelendiğinde Çevre Mühendisliğinin İnşaat Fakültesinin bir bölümü olduğunun görüleceği,

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri 2007 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin 02.01 maddesinde Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelerinin projelendirilmesi ile ilgili asgari ücret belirlemesinin yapıldığı,

 

Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 nolu genelgesinin l/C maddesinde atık su arıtma tesislerinin projelerinin hazırlayacak meslek gurubu arasında çevre mühendisi olmasının şart koşulduğu,

 

Dolayısıyla bahse konu ihale ilanının 4.4 maddesinde ve 4.3.2 maddesinde ihale konusu işte asıl uzman olan çevre mühendisliği yazılmadığı için yapılan işlemin Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55/c maddesinde geçen "Aldıkları Akademik Eğitime Göre" cümlesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; ilanın 4.3.2. maddesinde anahtar teknik  personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi, teknik personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi veya teknikeri istendiği, 4.4 maddesinde “…ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Daha önce İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “İçme Suyu ve Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak alınan 26.06.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1488 sayılı Kurul Kararında, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümünün İnşaat Mühendisliği olarak belirlendiği ve ağırlıklı olarak inşaat işlerini kapsayan ihalede idare tarafından yapılan benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığının belirtildiği; anılan Kurul Kararı ve şikayet konusu işin niteliği birlikte değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak inşaat işlerini kapsayan söz konusu ihaleye ait ilanda yer alan düzenlemelerde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.” düzenlemesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul