İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2796
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :34
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2796
Şikayetçi:
 Osman ARAS, Ortakapı Mahallesi Şehit Yusuf Caddesi KARS
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XXIV.Bölge Müdürlüğü, Örnek Mahallesi 36100 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15678
Başvuruya konu ihale:
 2007/62561 İhale Kayıt Numaralı “Kars Arapçay Gülyüzü Köyü Taşkın Koruma İnşaatı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 06.03.92.0176/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

DSİ Genel Müdürlüğü XXIV.Bölge Müdürlüğünce 08.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/62561 İhale Kayıt Numaralı “Kars Arapçay Gülyüzü Köyü Taşkın Koruma İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Osman ARAS’ın 30.05.2007 tarih ve 15678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin  21 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idareden 31.05.2007 tarih ve 1043-7188 sayılı yazımız ile;

 

1) İhale sürecinin bulunduğu aşama,

 

2) Bu süreçte idareye yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığı, varsa alınan kararlar, yapılan işlemler ve süren incelemeler,

 

3) Başvuru sahibi Osman ARAS tarafından 28.05.2007 tarihi itibarıyla ihale dokümanı satın alınıp alınmadığı,

 

4)Başvuruya konu ihalenin ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna tabi olup olmadığı hususunda;

a) Tabi olmaması halinde, tabi olmama gerekçesine ilişkin belge ve bilgiler,

b) Tabi olması halinde konuyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin belge ve bilgiler istenilmiş, idarenin 04.06.2007 tarih ve 16131 sayı ile kayıtlarımıza alınan cevabında özetle;

 

            Söz konusu ihalenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğinin EK-II listesinin 21 nci maddesinin (d) bendi kapsamında kaldığı, EK-II listesinde kalan işlerin ise, anılan Yönetmeliğe tabi olmadığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

            “Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Ek-II’ye tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

 

            Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.

 

            Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” hükmüne,

 

7 nci maddesinde ise;

 

“Bu Yönetmeliğin;

 

a) EK-I listesinde yer alan projeler ile,

 

b) Ek-II listesinde bulunup

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 inci sırasının (d) bendinde;

 

            “Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi,” hususuna yer verildiği görülmüştür.

 

02.07.2007 tarih ve 2007/AK.Y-392.1 sayılı Kurul Kararı ile;

 

“1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,” karar verilmiştir.

 

Şikayete konu işin anılan Yönetmeliğin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 inci sırasının (d) bendinde yer alan “Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi,” işi olduğu göz önüne alındığında, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 13.06.2007 tarih ve 1140-7761 sayılı yazımız ile;

 

Şikayete konu iş için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiş, anılan Genel Müdürlüğün cevabi yazısında özetle;

 

Söz konusu işin ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğu, Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak, Çevre ve Orman Bakanlığına sunulması gerektiğinin ifade edildiği görülmüştür.

 

İdarenin 20.08.2007 tarih ve 23897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısında, şikayete konu iş için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının alınmış olduğu belirtilmiş ve söz konusu belgenin bir örneği yazı ekinde Kuruma gönderilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin 08.06.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale tarihi itibarıyla “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”  kararının alınmamış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu, ancak idarenin ÇED Yönetmeliğine uygun işlemlere 27.07.2007 tarihinde başladığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün  16.08.2007 tarihli kararı ile, şikayete konu ihaleye ilişkin olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” belgesinin verilmiş olduğu hususları, anılan belgenin içeriği ile birlikte dikkate alındığında, aykırılığın sonuç üzerinde etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul