En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2798
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :38
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2798
Şikayetçi:
 Ahenk Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, 313 Sokak No:5/A Şirinyer/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Seferihisar Belediyesi,80.Yıl Cumhuriyet Meydanı No:1 35460 Seferihisar/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18165
Başvuruya konu ihale:
 2007/51113 İhale Kayıt Numaralı “Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezi ve Düğün Salonu İnşaatı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.08.2007 tarih ve 06.04.89.0198/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Seferihisar Belediyesi’nce 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezi ve Düğün Salonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ahenk  Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18165 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleden önce, Tayfuncan İnşaat Ltd. Şti. adlı firmanın sahibi olduğunu öğrendikleri Turgut Mungan adlı kişi tarafından,  kendilerine ve projedeki ortaklarına ihaleden çekilmeleri ve “çıkma” adı altında bedel ödeme ve idarenin kesinleşen ihale kararında bildirdiği firma lehine çekilme talebinde bulunulduğu, firmaları tarafından bu talep kabul edilmeyince tehditvari konuşmalar yaparak ayrıldığı, aynı kişilerin diğer istekliler ile de görüşme yaptığı ve işin “ayarlandığı” konuşmalarının olduğu,

 

            2) İhalede sundukları teklifin en düşük teklif olduğu, idare tarafından, istenilen detay, metraj veya malzemeler belirtilmeksizin genel bir yazı gönderilerek tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, bu sorgulamaya sundukları cevapta yapım işinin özgünlüğü, ekonomik avantajlar (firmalarına ait kalıp, iskele vb. malzemelere ait faturaları sundukları) ve diğer bileşenlerin yer aldığı, ayrıca tekliflerinin aşırı düşük olmadığını bazı kıstaslar ile de (2007 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı yaklaşık maliyet birim maliyetlerinde kültür merkezi ve eğlence yerleri altındaki 4B grubu birim m2 fiyatları ile inşaat alanı çarpımının üstünde oldukları, aynı tarihlerde yapılan kültür merkezi ihalelerinde verilen fiyatların üstünde oldukları) destekledikleri,

 

            3) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde açıklanan ihale süreci ile ilgili olarak farkına vardıkları eksik veya hataları bildirmelerine rağmen yazılarının idare tarafından dikkate alınmadığı, ihale ile ilgili çok önemli konuları bertaraf ettiği, anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde ihale dokümanı kapsamında olması gerekli ve detaylı verilmesi gereken, hak edişlere (ödemelere esas teşkil eden) ait ve teklif fiyatına etki edebilecek olan pursantaj cetvellerinin verilmediği, teknik şartnamede marka belirtildiği, projede eksiklikler ve hatalı vb. konular olduğunun dilekçelerinde detaylı olarak idareye sunulmuş olduğu,

 

            4) İhale konusu işin projeleri doğrudan temin yoluyla veya doğrudan temin sınırını aşıyorsa hizmet alımı yoluyla yapılması gerekli olduğu halde bu uygulamanın yapılmamış olduğu, idarenin ita amiri Belediye başkanı Hamit Nişancı tarafından projeyi yapan firmaya açıktan 70.000 YTL ödemeleri gerektiğinin şifahi olarak belirtildiği,

 

            5) İhalede en düşük teklif olan kendi teklifleri (1.245.000,00 YTL) ile 2. teklif (2.553.923,64 YTL) arasında 1.308.923,64 YTL+KDV fark bulunmasına ve firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermiş olmasına rağmen ihalenin ikinci teklif üzerinde bırakıldığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere aykırı olan bu uygulamada kamu yararı gözetilmediği, sadece çıkara dayalı bir uygulama yapıldığı,

 

            6) Yaklaşık maliyetin ihaleden önce çeşitli yollarla deşifre edildiği ve firmalarına göre yüksek fiyat veren firmaların bu duruma göre teklif vermesi dolayısıyla aşırı düşük sınır değerinin altında kalarak firmalarının elenmesini sağlayıcı bir tutum sergilendiği, hatta yaklaşık maliyetin idarece tekrar güncellenerek ihaleye katılan firmalara göre düzenlendiği, dolayısıyla da pursantaj cetvellerinin kasıtlı olarak verilmediği düşüncesine kapılmakta oldukları, firmalarının kendi teknik çalışmaları sonucu fiyatlarının belirledikleri ve bu spekülasyonlara kapılmadan ihaleye katıldıkları, başka firmalarla yaptıkları ihale öncesi şifahi görüşmelerde de verdikleri teklif bedeline yakın tekliflerin telaffuz edildiği, 2. avantajlı teklif sahibinin teklifinin 2007 yılı yapı yaklaşık birim fiyatlarının en üst sınıfının birim fiyatlarının dahi üzerinde olduğu ve bu nedenle aşırı yüksek olmasına rağmen ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında söz konusu iddialara ilişkin olarak inceleme yapılması ve iddiaların doğruluğunun tespit edilmesi mümkün olmadığından söz konusu iddialarla ilgili olarak değerlendirme yapılmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihalede, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesinin ardından teklifinin aşırı düşük sınır değerinin altında kaldığı tespit edilen başvuru sahibi istekliye 24.05.2007 tarihinde elden tebliğ edilen aynı tarih ve 2007/51113-01 sayılı yazı ile, düşüklüğe neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte 28.05.2007 tarihi mesai bitimine kadar idareye ulaştırılması gerektiği hususu belirtilerek  aşırı düşük teklif açıklaması istendiği,

 

Başvuru sahibi tarafından süresi içinde 28.05.2007 tarih ve 1080 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verdiği, istekli tarafından söz konusu yazı ekinde: Açıklama yazısı, yaklaşık maliyet icmal tablosu, inşaat iş kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (46 kalem), makine tesisatı icmali, sıhhi tesisat kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (107 kalem), iklimlendirme tesisatı miktar, birim fiyat ve tutarının gösterildiği cetvel, iki duraklı engelli asansörü miktar, birim fiyat ve tutarının gösterildiği cetvel, elektrik kuvvetli akım tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (63 kalem), yangın ihbar tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (6 kalem), ses yayın sistemi tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (7 kalem), telefon tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (9 kalem), çevre aydınlatma tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (21 kalem), TV sistemi tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (8 kalem), paratoner tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (6 kalem), temel topraklama tesisatı kalemlerinin miktar, birim fiyat ve tutarlarının gösterildiği cetvel (2 kalem), 21.05.2007 tarihinde yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova Kültür Merkezi yapılması işi ile kendi tekliflerinin birim maliyetinin karşılaştırma tablosu, Bornova Kültür Merkezi yapılması işi ihalesine katılan firmalar ve teklif fiyatlarının listesi, Bornova Kültür Merkezi yapılması işi ihalesine ilişkin ilan metni, 2007 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı yaklaşık birim metrekare bedelleri ile kendi tekliflerinin birim maliyetinin karşılaştırma tablosu ve eki “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”, Ayhan Kereste Sanayi ve Ticaret’ten alınan 18.01.2003 tarihli kereste faturası, Ayhan Kereste Sanayi ve Ticaret’ten alınan 05.02.2003 tarihli muhtelif kavak kereste faturası, Ayhan Kereste Sanayi ve Ticaret’ten alınan 04.02.2003 tarihli muhtelif kavak kereste faturası, Kantar Orman Ürünleri İnşaat ve Malz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’den alınan 15.04.2003 tarihli kavak kereste faturası, Genç Ticaret’ten alınan 28.08.2003 tarihli duralit, sunta, mdf faturası, kazı metraj tablosu, Sarıkayalar Ltd. Şti.’den alınan kazı teklifi (Tarihsiz), Adkar Demir Çelik ve Metal Ürünleri Ltd. Şti.’den alınan demir fiyatları (28.05.2007 tarihli), Sarıkayalar Ltd. Şti.’den alınan C30 betonu fiyatları (28.05.2007 tarihli), demir metrajı icmali, demir metraj tablolarının sunulmuş olduğu,

 

Söz konusu açıklamaların ihale komisyonu tarafından ihale komisyonu kararında yer alan “…Aşırı düşük sınır değerinin altında teklif veren Ahenk Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarihinde yapmış olduğumuz sorgulama neticesinde açıklamalarının yeterli görülmediği, teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat hesap cetvelindeki metrajlarda eksiklik olduğu ve verilen fiyatlarla ilgili proforma faturaların açıklamasında yer almadığı tespit edildiğinden teklifinin reddine karar verilmiştir.” ifadesi doğrultusunda yeterli bulunmadığı,

 

31.05.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının başvuru sahibi tarafından 09.06.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 11.06.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve idare tarafından cevaben 2007/51113-05 sayılı yazı düzenlenerek 15.06.2007 tarihinde başvuru sahibine elden tebliğ edildiği,

 

Söz konusu idare yazısında, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde, sunulmuş olan bütün belgeler göz önünde bulundurulduğunda; Bornova Kültür Merkezi Yapılması işindeki metrekare fiyatları ve 2007 Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri hesabında kullanılacak olan yapı yaklaşık maliyet hesabı ile idare tarafından yapılacak olan Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezi ve Düğün Salonundaki yapıyı oluşturan teknik bileşenler ve içeriğini oluşturan kalemlerle aynı tutularak kıyaslama yapmanın mümkün olmadığı, tüm bunların yanında sunulan dosya içeriğinde yapım işini oluşturan ve maliyeti büyük oranda etkileyecek ana kriterlere ait verilen özel fiyatlara ait herhangi bir açıklayıcı belge ve bilgiye rastlanılmamış olduğu, başvuru dilekçesi ile teklifin uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi istendiğinden sunulan dilekçenin açıklama talebi olduğunun tespit edildiği hususlarının yer aldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümü uyarınca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında sayılan belgelerin istendiği, istekli tarafından anılan idari şartname düzenlemesi uyarınca sunulan bu belgeler ile aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben verdiği belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; başvuru sahibi tarafından teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin sunulmuş olduğu, ancak bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin sunulmamış olduğu, kullanılan birim fiyatlara ilişkin proforma fatura veya diğer tevsik edici belgeler olarak Sarıkayalar Ltd. Şti.’den alınan kazı teklifi, Adkar Demir Çelik ve Metal Ürünleri Ltd. Şti.’den alınan demir fiyatları ve Sarıkayalar Ltd. Şti.’den alınan C30 betonu fiyatlarının yer aldığı ancak bunlar dışında kullanılan diğer birim fiyatlara ilişkin belgelerin bulunmadığı,

 

Ayrıca; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde yer alan “Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de yer alan yapı sınıflarına ait birim fiyatların uygulama projesi mevcut olan işlerin maliyet hesabı için kullanılamayacağı; ve yine aşırı düşük teklif açıklaması ekinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova Kültür Merkezi yapılması işinin uygulama projesi ve projeye esas mahal listeleri, pursantaj oranları, teknik şartnameler gibi bilgiler mevcut olmadığından anılan işe ilişkin sunulan teklif fiyatları ile şikayete konusu ihaleye sunulan fiyatların karşılaştırmasının yapılamayacağı tespit edildiğinden idare tarafından söz konusu açıklamaların yeterli görülmeyerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 2 nci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkralarında “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.


İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.” düzenlemeleri ile 9 uncu fıkrasında “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ‘teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi’ zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından söz konusu ihaleye ait ihale dokümanının 16.05.2007 tarihinde satın alındığı, başvuru sahibi tarafından, 23.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verildiği ve 06.06.2007 tarih ve 117 sayıyla idare kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunduğu, başvurunun idare tarafından yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapılmış olması nedeniyle 15.06.2007 tarihli yazı ile reddedildiği ve yazının aynı tarihte başvuru sahibine elden tebliğ edildiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik olarak idareye yapılan şikayet başvurusunun anılan mevzuatta belirtilen sürelere aykırı olarak yapıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ihale dokümanına yönelik olarak yer alan iddiaları, iddiaların incelenmesi kapsamında 3 madde halinde değerlendirilmiştir;

 

a)İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan söz konusu işe ait sözleşme tasarısının “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 12 nci maddesi kapsamında ödemelere esas (pursantaj) ilerleme yüzdelerinin yer aldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

b)Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan şikayet dilekçesinde ve Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde, teknik şartnamede marka belirtildiği iddiası yer aldığı, ancak ihale dokümanı kapsamında yer alan elektrik dağıtım tesisleri genel teknik şartnamesi, peyzaj teknik şartnamesi, mekanik tesisat ve yangın tesisat teknik şartnamesi, inşaat işleri teknik şartnamesi ve elektrik tesisatı teknik şartnamelerinin hangisinde ve hangi imalatta iddia konusu durumların söz konusu olduğu belirtilmemiş olduğundan başvuru sahibinin bu husustaki iddiasına ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.

 

c)Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan şikayet dilekçesinde ve Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde, plan proje detaylarında bazı imalatların özelliklerinin eksik olduğu, bazı imalatlar veya tanımların teknik şartnameye ve projeye göre ciddi farklılıklar (projede belirtilen özellik ile teknik şartnamede belirtilen özelliğin aynı iş kaleminde farklı olduğu) bulunduğu, bu durumun fiyat konusunda farklılık arz etmesinden dolayı isteklilerin fiyatları arasında farklılık olabileceği iddiaları yer aldığı, ancak ihale dokümanı kapsamında yer alan proje ve teknik şartnamelerde yer alan hangi imalatlarda ve iş kalemlerinde iddia konusu durumların söz konusu olduğu belirtilmemiş olduğundan başvuru sahibinin bu husustaki iddiasına ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında söz konusu iddialara ilişkin olarak inceleme yapılması ve iddiaların doğruluğunun tespit edilmesi mümkün olmadığından söz konusu iddialarla ilgili olarak değerlendirme yapılmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İkinci maddede belirtilen hususlar nedeniyle başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının da yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İkinci maddede belirtilen hususlar da göz önüne alınarak, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin daha sonradan değiştirildiğine dair her hangi bir bilgi ve ifade yer almadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin olarak yukarıda 6 madde halinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Salihoğlu İnş. Gıda Market İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin yalnızca ihaleden önceki son yıla ait gelir tablosu sunulmuş olduğu gerekçesiyle, başvuru sahibi Ahenk Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonucunda değerlendirmeye esas geçerli tek teklif kaldığı ve yeterli rekabet şartlarının oluşmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ve 16.07.2007 tarih ve 20328 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2007 tarih ve 702 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde 18.06.2007 tarihinde söz konusu işe ilişkin sözleşme imzalanmış olduğu, başvuru sahibi tarafından 11.06.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun idare tarafından 15.06.2007 tarihinde sonuçlandırıldığı ve kararın aynı tarihte başvuru sahibine elden tebliğ edildiği tespit edildiğinden idare tarafından yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak sözleşme imzalanmış olduğu tespit edilmiş olup. bu nedenle yapılan sözleşmenin kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuruya  konu   İzmir Seferihisar  Belediyesi  Kültür  Merkezi   ve Düğün Salonu  İnşaatı ihaleleri  ile ilgili  olarak  idarece  açık ihale  usulü  ile ihaleye  çıkıldığı  ve dokümanda da  ihaleye  teklif verilmesini  engelleyen  herhangi  bir düzenleme  bulunmadığı  anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme  sonucunda  tek geçerli teklifin  kalması  durumunda idarenin  ihalenin  iptali konusunda takdir yetkisi olduğu,  bu haliyle  “İtirazen şikayet   başvurusunun  uygun bulunmadığı”na karar verilmesi  gerektiği görüşüyle,  çoğunluk  kararına  katılmıyoruz.

 

 

 

 

            Dr. Hasan GÜL                                                        Kazım ÖZKAN

                Başkan                                                                     Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul