İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2799
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :39
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2799
Şikayetçi:
 Balaban Haf. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., 7477 Sok. No:8 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Coşkun Şahin Sok. No:129 Örnekköy Şantiyesi Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21305
Başvuruya konu ihale:
 2007/41933 İKN’li “Karşıyaka Merkezde, Yamanlar ve Şemiklerde Muhtelif Sokaklarda Parke Tretuvar Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 06.05.99.0194/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karşıyaka Merkezde, Yamanlar ve Şemiklerde Muhtelif Sokaklarda Parke Tretuvar Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Balaban Haf. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007 tarih ve 21305 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait zeyilnamenin mevzuata uygun düzenlenmemiş olduğu gerekçesiyle idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak, inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunun 14.05.2007 tarihli kararında, “düzenlenen zeyilnamenin Kamu İhale Kanununun 24. ve 29. maddelerine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı maddesine aykırı olduğunun görüldüğü, bu nedenle idari şartnamenin 35. maddesi uyarınca ihalenin iptal edildiği”

belirtilmiştir.

              

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihaleye ait idari şartnamenin “7.3.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, istenen asgari ekipman olarak “1 Bekolu yükleyici, 2 Kamyon (Damperli), 4 Kompaktör”ün belirtildiği, 12.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.3. maddesinde yer alan düzenlemenin de aynı şekilde yer aldığı; ancak idarece 16.04.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile, ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 maddelerinde yer alan makine ve ekipmana ilişkin düzenlemenin “3 Bekolu yükleyici, 6 Kamyon (Damperli), 6 Kompaktör” şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.  

 

Kamu İhale Kanununun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” na ilişkin düzenlemenin yedinci fıkrasında; “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 

Buna göre, incelenen ihalede zeyilname ile düzeltilen husus, ihale dokümanının ilana yansıyan hükmüne ilişkin olduğundan idarece düzenlenen zeyilnamenin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Bu itibarla, idarenin, “düzenlenen zeyilnamenin Kamu İhale Kanununun 24. ve 29. maddelerine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı maddesine aykırı olduğunun görüldüğü” şeklindeki gerekçe ile ihaleyi iptal etmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul