En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2801
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :43
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2801
Şikayetçi:
 Erdem Yapı İnşaat, Mürsel Paşa Bulvarı 1265 Sokak No:10/12 Basmane/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, Azerbeycan Cad. Kasım Gülek Sok. No:6 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20027
Başvuruya konu ihale:
 2007/48584 İhale Kayıt Numaralı “Milli Eğitim Vakfı İzmir Özel Öğretim Kurumu Binalarına Çelik Çatı Yapılması İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 06.05.67.0198/2007-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü’nce 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Milli Eğitim Vakfı İzmir Özel Öğretim Kurumu Binalarına Çelik Çatı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Erdem Yapı İnşaat’ın 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20027 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan yapım işinde firmalarının geçerli en avantajlı fiyat teklifini verdiği, İhale Komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sınır değeri altında kaldığı tespitiyle, İdari Şartname´nin 34.1 maddesine göre sorgulama yapıldığı, firmalarının İdari Şartnamenin 34.2 maddesine göre gerekli açıklamaları yaptığı, ancak İhale Komisyonunun; firmalarının teklif fiyatını oluşturan metrajlardan bir kısmının idarece hazırlanan yaklaşık maliyete esas metrajlar ile örtüşmediği açıklamasıyla tekliflerini reddettiği, firmalarının şikayet başvurusunda bulunduğu ve idare tarafından cevap verilmediği, firmalarınca TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından bilirkişi raporu istendiği, tekrar incelemeleri sonucunda metrajlarında ve analizlerinde bir yanlışlığa rastlamadıkları,

 

Kamu yararı sağlamanın idarelerin sorumluluğunda olduğundan bu uygulama ile Kamu İhale Kanunu 5. Maddesinde açıklanan hususlara aykırı işlem tesis edildiği,

 

İhale dosyasında verilen projelere göre TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından atanan bilirkişinin tespit ettiği imalat metrajlarının firmaları metrajları ile örtüştüğü,

 

Firmalarının ihale komisyonuna sunduğu maliyet bileşenleri analizinde diğer kanuni giderleri (SSK vb.) ayrıca hesaplayarak 33.890,00 YTL, tahmin dışı gider + 33.890,00 YTL, şirket katkı payı toplamında 67.780,00 YTL opsiyonlu fiyat verdiği, iddia edilen metraj örtüşmeme hususunun firmalarının maliyetleriyle çarpımı sonucunda 67.780,00 YTL (teklif fiyatının %20 si) içinde kalacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 11.05.2007 tarihinde alınan 1 sayılı ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçeler ile Tekarı İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., Cemaller İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Okyanus Müh. Ve İnş. A.Ş.-Saraçoğlu İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak kalan geçerli teklifler için aşırı düşük sınır değerinin tespit edildiği, sınır değer altında kalan Erdem Yapı İnş. Levent Fehmi Erdem ve Ay-Sev İnş. İnşaat Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den  14.05.2007 tarihli yazılar ile, idari şartnamenin 34 üncü maddesi hükmü uyarınca verilmiş olan teklifle ilgili olarak teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin, teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve konu ile ilgili gerekli olacak bütün değerlendirmeye esas kriterlerin ile beraber idareye en geç 22.05.2007 tarihi saat 17:30’a kadar ulaştırılması gerektiği, teklif birim fiyatlarında piyasa fiyatları kullanıldığı taktirde bu fiyatların belgelendirileceği (proforma fatura vs.) hususları belirtilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının ekinde;

 

İmalat sürecinin veya yapım sürecinin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında açıklama, maliyeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin birim fiyat cetveli, PC Örtüleri tercih eden seçkin kuruluşlar, marketler, iş ve alışveriş merkezleri listesi, Ertuna Metal Sanayi ve Ticaret’ten alınan 08.05.2007 tarihli profil ve kesimli sac teklifi, Simgem Metal Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan 05.05.2007 tarihli galvaniz sacdan oluk yapılması imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli BTM shingle altı örtü imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli BTM izocam foamboard imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli BTM shingle imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli 2mm sikaplan imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli polyester çatı keçesi imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli BTM P3000 A imalatına ilişkin proforma fatura, Levent İzolasyon Pazarlama A.Ş.’den alınan 08.05.2007 tarihli 15mm OSB imalatına ilişkin proforma fatura, Osman AKDAĞ’dan alınan 03.05.2007 tarihli OSB üzerine 1,5 mm membran ve shingle çatı örtüsü yapılması, 3mm kumlu membran ile çatı izolasyonu yapılması, PVC membranın robotlu birleştirilerek yalıtım yapılması imalatlarına ilişkin işçilik fiyat teklifi, Aydın BAYRAM’dan alınan 04.05.2007 tarihli OSB üzerine çatı sökümü, çelik çatı için kutu profil yapılması, 15mm OSB levha ile kaplama yapılması, çatı altında 5cm XPS köpük yapılması  imalatlarına ilişkin fiyat teklifi, Behçet Erenuluğ’dan alınan 03.05.2007 tarihli tamirat ve yeni yapılacak parapetlerin sıva yapılması, boya yapılması, beyaz boyalı denizlik yapılması imalatlarına ilişkin fiyat teklifi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listesi ve maliyeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin metraj cetvellerinin yer aldığı,

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının, 28.05.2007 tarih ve 2 sayılı ihale komisyonu kararında yer alan;

 

1-Kutu profillerle çelik çatı yapılması imalatında 37.618,12 kg profil ve işçilik bedelinin hesaba alındığı, oysa yaklaşık maliyet icmalinde de belirtildiği şekilde bu değerin 46.995 kg olarak alınarak teklif fiyata yansıtılması gerektiği,

 

 2-Profil demirlerin yükleme boşaltma ve istifinin 37,62 ton olarak alınarak teklif fiyata yansıtıldığı, oysa bu değerin 1 nolu maddede de belirtildiği şekilde 46,99 ton olarak alınarak teklif fiyata yansıtılması gerektiği,

 3-1,5 mm kalınlıkta membran ile su yalıtımı yapılması imalatında 3.552,21 m2 malzeme ve işçilik bedelinin teklif fiyata yansıtıldığı, oysa yaklaşık maliyet icmalinde de belirtildiği şekilde bu değerin 4.122,89 m2 alınarak teklif fiyata yansıtılması gerektiği,

 

4-Kum çakıl yükleme boşaltma imalatında 287,99 m3 hesap edilerek teklif fiyatına yansıtıldığı, oysa yaklaşık maliyet icmalinde de belirtildiği şekilde bu değerin 349,24 m3 olarak alınarak teklif fiyata yansıtılması gerektiği,” gerekçeleriyle yeterli bulunmayarak söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 05.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 05.06.2007 tarihli yazı ile idareden tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesinin talep edildiği,

 

İdarece açıklama talebine cevaben düzenlenen 05.06.2007 tarihli yazıda, aşırı düşük teklif sorgulamasına esas dosya üzerinde yapılan incelemede başvuru sahibinin teklif fiyatını oluşturan metrajlardan bir kısmının idarece yaklaşık maliyete esas metrajlarla örtüşmediğinin tespit edildiği, bu nedenle başvuru sahibinin teklif fiyatının ihale konusu işe yönelik gerçek değerleri yansıtmadığı kanaatine varıldığı ve idari şartnamenin 34.2 maddesi gereğince başvuru sahibinin açıklamasının yeterli görülmeyerek teklifinin reddedildiği hususlarının belirtildiği ve başvuru sahibine 08.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği,

 

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 08.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ancak şikayet başvurusunun izleyen 30 gün içerisinde idarece şikayet hakkında bir karar alınmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale Komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ayrıca söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 58 inci maddesinde de “İstekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere, ‘Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli’ni sunacaklardır. İhale dokümanı içinde isteklilere verilen ilerleme yüzdeleri (Pursantaj Cetveli) bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinden, isteklilerin ilerleme yüzdelerini fiyatlandırmaları kabul edilmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 58 inci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler arasında yer alan teklif icmalinin incelenmesi neticesinde, teklif icmalinde 8 nolu iş kalemi olan 1,5 mm membran ile su yalıtımı yapılması imalatı 3.979,28 m2 olarak hesaplanmış iken idarece hazırlanan yaklaşık maliyete esas keşif icmalinde 4.122,89 m2 olarak yer aldığı, 9 nolu iş kalemi olan ahşap yonga levha (OSB) ile çatı kaplaması yapılması imalatının 3.581,81 m2 olarak hesaplanmış iken idarece hazırlanan yaklaşık maliyete esas keşif icmalinde 3.779,32 m2 olarak yer aldığı ve 10 nolu iş kalemi olan shingle çatı örtüsü yapılması yapılması imalatının 3.581,81 m2 olarak hesaplanmış iken idarece hazırlanan yaklaşık maliyete esas keşif icmalinde 3.779,32 m2 olarak yer aldığı, bu itibarla, idare tarafından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmeme sebebi olarak belirtilen hususlara benzer eksikliklerin ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu metraj hesaplarında da yer aldığı, her ne kadar ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmamış ve  idari şartnamenin 58 inci maddesi uyarınca sunmuş olduğu belgeler aşırı düşük teklif sorgulaması amacıyla değerlendirilmemiş olsa da, benzer eksikliklerin ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu metraj hesaplarında da yer aldığı hususu göz önünde bulundurulduğunda istekliler tarafından yapılan metraj hesaplarının idarece yapılmış olan metrajlarla tamamen örtüşmesinin beklenemeyeceği ve bu nedenle, idare tarafından belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmemesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.    

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan  ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihaleye teklif vermiş olan isteklilerden Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş hacmini gösteren belgelerin mevzuata uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin teklifinin, teklif mektubundaki teklif bedelinin yazı ve rakamla birbirine uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise sunmuş olduğu gelir tabloları incelendiğinde 2004 yılına ait toplam cironun hesaplanabilmesi için gereken brüt satışlar tutarı, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler ile net satışlar tutarının bulunmadığı ve bu nedenle bu yıla ait toplam cironun hesaplanmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında bu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle başvuru konusu ihalede geçerli teklif bulunmadığından söz konusu ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul