• Karar No: 2007/UY.Z-2843
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :19
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2843
Şikayetçi:
 Mimoza Dekor Müh. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti., Mesudiye Mah. Batı Gazi Bulvarı 110/A Merkez AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Efeler Mah. İzmir Cad.Yeni Sanayi Karşısı 09020 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.08.2007 / 22547
Başvuruya konu ihale:
 2007/71596 İhale Kayıt Numaralı “Aydın İli Merkez Dalama-Yeniköy İlköğretim Okulu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 06.06.21.0026/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nce 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Aydın İli Merkez Dalama-yeniköy İlköğretim Okulu ihalesine ilişkin olarak Mimoza Dekor Müh.İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.08.2007 tarih ve 22547 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede en avantajlı teklif sahibi oldukları halde, teklif mektuplarında rakam ve yazı ile yazılan teklif bedellerinin birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 16.000 YTL daha pahalı teklif veren istekli üzerinde bırakılmasının haksız olduğu, idareye 30.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunmalarını müteakip, idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının da gerekçeli olma şartını taşımadığından usulüne uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin, teklif mektubunda teklif bedeli olan 461.000 YTL’ nin yazıyla “Dörtyüzatmışbirbinyenitürklirası” olarak yazıldığı, bundan dolayı teklif mektubunda yazı ve rakamın birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü ile,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde;

 

Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümlerde teklif mektuplarının taşıması gereken şekil şartları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. Söz konusu düzenlemeler kamu kaynaklarının verimli kullanması ilkesi ile birlikte değerlendirildiğinde, itiraza konu ihalede başvuru sahibinin teklif mektubunda “altmış” yerine “atmış” yazılmasının Türkçe’de sıkça ve yaygın olarak yapılan bir yanlışlık olduğu, herhangi bir karmaşıklığa da yol açmadığı dikkate alındığında, teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması şartının yerine geldiği anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisi tarafından 20.07.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararının aynı tarihli yazılarla isteklilere bildirildiği, başvuru sahibi tarafından 30.07.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun idarece 03.08.2007 tarihli yazı ile reddedildiği ve aynı yazıda ihale konusu işin ivediliği ve gerçekleşmesinde kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecinin devamına karar verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin 07.08.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, başvuru dilekçesi ve ekleri üzeride yapılan inceleme sonucunda, Kamu İhale Kurulunun 13.08.2007 tarih ve 2007/AK.Y-621.1 sayılı kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir. İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idarece kamu yararı ve ivedilik kararının gerekçeli olarak alındığı, söz konusu kararda gerekçenin başvuru konusu yapım işinin bir eğitim binası olmasından dolayı, eğitim ve öğretime bir an önce açılması gerektiğinden eğitimin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması şeklinde belirtildiği görülmüştür. Başvuru konusu iş her ne kadar 12 ek derslik yapımı olsa da işin süresi yer tesliminden itibaren 140 takvim günü olduğundan, yapılacak derslikler bu öğretim yılına yetiştirilemeyeceğinden söz konusu kararın gerekçesinin yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmuştur.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan İlke İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde anahtar teknik personel olarak belirtilen Nevzat Barakazi’nin isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu 29.03.2007 tarihli SSK İşe Giriş Bildirgesi ile tevsik edilmiştir. İhale tarihinin 02.07.2007 olduğu göz önüne alındığında söz konusu anahtar teknik personelin istekli bünyesinde çalıştığı hususunun ilgili adına pirim ödendiğini gösteren belgelerle tevsik edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda ilgili adına primlerin ödenip ödenmediği hususunun idare tarafından ilgili SSK İl Müdürlüğüne sorularak sonucuna göre işlem yapılması, ilgilinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışmadığının tespiti halinde ise anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. 

 

            2) İhale komisyonunca teklif mektubunda rakam ve yazı ile yazılan teklif bedelinin birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Fazlı Ak, Özay Madencilik Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Arde İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı görüldüğünden anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından, bu firmaların teklifleri de dikkate alınarak aşırı düşük teklif sınır değerinin yeniden hesaplanması ve sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul