• Karar No: 2007/UY.Z-2844
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :20
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2844
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü, Yıldızlı Mevkii 61300 Akçaabat / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.08.2007 / 2007.414
Başvuruya konu ihale:
 2007/67223 İhale Kayıt Numaralı “Hopa-Kemalpaşa-Sarp Yolu Km:0+000-19+000 arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 06.06.22.0111/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Numaralı “Hopa-Kemalpaşa-Sarp  Yolu Km:0+000-19+000  arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı  Yapılması” ihalesine ilişkin olarak 07.08.2007 tarih ve 2007.414 sayılı Başkanlık İstemine konu 04.08.2007 tarihli Milliyet Gazetesinde ihale mevzuatına aykırlık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık isteminde özetle; ihaleye 8 firmanın katıldığı, en düşük teklifi 12.000.000 YTL ile KLV İnşaatın verdiği, 8 firmanın katıldığı ihalede daha düşük 4 teklif olmasına ve ihale şartnamesinde “Konsorsiyum olarak teklif verilemez.” şartına rağmen, işin Cengiz-Mapa-Makyol Ortak Girişiminde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 14 üncü maddesinde “İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler.” düzenlemesi, buna dayanarak iş ait ihale ilanında “11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.” düzenlemesi yer almıştır.

İdarece gönderilen Cengiz-Mapa-Makyol ortak girişimine ait “İş Ortaklığı Beyannamesi”nde anılan isteklilerin konsorsiyum değil, iş ortaklığı olduğu ve ayrıca daha düşük olduğu belirtilen 4 teklifin benzer iş deneyimlerinin, idari şartnamede yapılan benzer iş tanımına uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı da anlaşılmıştır.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul