İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2845
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :21
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2845
Şikayetçi:
 Martı Konut Gıda Tekstil Petrol Ürünleri Hayvancılık Otomotiv Ltd. Sti., Kültür Mah. Mezopotamya Cad. Martı Sitesi B/Blok No:6 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü,Kültür Mahallesi Merkez / BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23365
Başvuruya konu ihale:
 2007/86190 İhale Kayıt Numaralı “Kozluk 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve Lojman İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 06.06.50.0186/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kozluk 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve Lojman İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Martı Konut Gıda Tekstil Petrol Ürünleri Hayvancılık Otomotiv Ltd. Sti.’nin 03.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 14.08.2007 tarih ve 23365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale ilanının 4.4 ve idari şartnamenin 7.4. maddesindeki düzenlemeyle Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği, bu iş için 2007 yılı içerisinde daha önce de ihaleye çıkıldığı, ancak yapılan ihalenin “istekli firmalara verilen ihale evraklarında bulunan CD’de Elektrik Pursantaj hesaplamasının yanında sehven maliyet verildiği” gerekçesiyle iptal edildiği, bununla birlikte iptal edilen bu ihalede benzer iş olarak B/II değil B/III grubu işlerin öngörüldüğü, benzer iş olarak B/II grubu işlerin öngörülebilmesi için ihaleye konu yapım işinin hem ihtisas hastanesi olması hem de özelliği olmasının gerektiği, oysa ihale konusu yapım işinin ihtisas hastanesi olmadığı 50 yataklı devlet hastanesi işi olduğu, bu nedenle yapılan yeni ihalede benzer iş olarak B/III grubu yerine B/II grubu işlerin belirlenmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalede benzer iş tanımına ilişkin olarak ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde ve  idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “ … Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 03.08.2007 tarihli kararda ise;

           

            Ancak anılan ihalenin neden B/II grubu iş bitirme istendiği Hastanemizin Proje ve Özel Teknik Şartnamesi İncelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır.

 

            Şöyle ki;

 

·        Hastanemiz götürü bedel anahtar teslim olup, işin aciliyetine binaen 450 (dörtyüzelli) gün gibi kısa bir sürede teslim edilecektir.

·        Hastanemiz Projesi Tip Proje olmayıp, 50 Yataklı Devlet Hastanesi Tip Projelerinde Hemodiyaliz Ünitesi bulunmamaktadır. Hastanemiz Projesinde hemodiyaliz ünitesi bulunmaktadır.

·        Merkezi Oksijen Üretimi sistemi bulunmaktadır.

·        Hastanemiz Ameliyathane bölümünde Hepa filtre sistemi mevcuttur.

·        Hastanemiz merkezi soğutma sistemi vb. teknolojik yenilikler mevcuttur.

 

            Hastanemiz projesi incelendiğinde özellikli bir Hastane olduğu ayrıca şikayet dilekçenizde iş bitirme belgesinin B/II olması rekabeti önlediği belirtilmektedir. Kayıtlarımızda 24 şartname alan firma bulunmaktadır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

            Yapılan incelemede; başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak daha önce 08.05.2007 tarihinde ilana çıkıldığı, ancak “istekli firmalara verilen ihale evraklarında bulunan CD’de Elektrik Pursantaj hesaplamasının yanında sehven maliyet verildiği” gerekçesiyle ihalenin 08.06.2007 tarihinde iptal edildiği ve 12.06.2007 tarihinde ihale iptal ilanının yayınlandığı, bunun üzerine ihale konusu işe ilişkin olarak 11.07.2007 tarihinde yeniden ihale ilanı yayınlandığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece 08.05.2007 tarihinde yayınlanan ve 12.06.2007 tarihinde iptal edilen ilan metni incelendiğinde; benzer iş tanımına ilişkin olarak ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, benzer işlere dair Tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir…”  düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde benzer iş grupları listesi oluşturulmuş olup, idarelerce yapılacak benzer iş belirlemelerinin de bu listede belirtilen iş grupları göz önüne alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Anılan Tebliğin “Üstyapı (Bina) Grubu İşler” başlıklı B grubunun 2 nci alt grubunun 3 üncü sırasında “Özelliği olan ihtisas hastaneleri”; 3 üncü alt grubunun 12 nci sırasında ise “Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri” yapım işleri yer almaktadır.

 

            Görüldüğü üzere anılan Tebliğde yer alan B/II grubu işler arasında özelliği olan ihtisas hastaneleri sayılmış, ancak özelliği olan ihtisas hastanesinin belirlenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir.

 

Bununla birlikte, 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gaze’te yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin “Yataklı Tedavi Kurumları” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır.” şeklinde yataklı tedavi kurumlarının genel bir tanımı yapılmış ve anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinde ise sağlık kurumlarının işlevlerine göre 5 gruba ayrıldığı belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre sağlık kurumları işlevlerine göre şunlardır;

 

a) İlçe / belde hastanesi: Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren, görev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı sağlık kurumlarıdır.

b) Gün hastanesi: Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kurumlarıdır.

c) Genel hastaneler: Her türlü acil vak’a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık kurumlarıdır.

d) Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa tutulanların, yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.

e) Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır.

 

            Bu çerçevede; idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasındaki belge ve bilgiler ile anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işin ihtisas hastanesi yapım işi niteliği taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

            Bu itibarla, ihtisas hastanesi niteliğini taşımadığı değerlendirilen ihale konusu işin Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B/II grubunda sayılan işlere girmediği, B/III grubuna girdiği düşünülmektedir. Nitekim yukarıda da bahsedildiği üzere başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak idarece 08.05.2007 tarihinde yayınlanan ve 12.06.2007 tarihinde iptal edilen ilan metninde de B/III grubu işler benzer iş olarak öngörülmüştür.

 

Dolayısıyla, başvuruya konu ihalede idare tarafından ihale konusu işin dahil olduğu benzer iş grubundan daha üstteki bir grubun benzer iş olarak belirlenerek ihaleye katılımda rekabetin engellendiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul