• Karar No: 2007/UY.Z-2847
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :23
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2847
Şikayetçi:
 Turhan İnşaat Müh. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Anavatan Cad. Kozluca Sokak No: 8/10 Keçiören / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aksu Mahallesi Öğretmenler Sokak No:11 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18130
Başvuruya konu ihale:
 2007/60888 İhale Kayıt Numaralı “Halk Sağlığı Laboratuvarı Bakım ve Onarım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.08.2007 tarih ve 06.04.91.0187/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Halk Sağlığı Laboratuvarı Bakım ve Onarım Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Turhan İnşaat Müh. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Bahse konu ihalenin firmaların kırım oranlarının az görülmesi, teklif edilen fiyatların yüksek bulunması gerekçesi ile iptal edildiğinin bildirildiği, idareye yaptıkları başvuruda tekliflerinin idarece tespit edilen tahmini bedel ile karşılaştırılarak tekliflerinin yeniden değerlendirilmesini talep ettikleri, ancak idarece verilen cevapta Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinden bahisle ihaleyi iptal ettiklerinin bildirildiği,

 

İdarenin ihaleyi iptal yetkisi varsa da bunun belli bir temele dayandırılması gerektiği, dolayısıyla tekliflerin yaklaşık maliyete göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 07.06.2007 tarihinde firmaların kırım oranlarının az görülüp, teklif fiyatları yüksek bulunduğu gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 07.06.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul