İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2848
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :24
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2848
Şikayetçi:
 Aşgül SARI, Planet İş Merkezi No:80 Elvankent Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Daire Başkanlığı,İnönü Bulvarı no:27 Bahçelievler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23453
Başvuruya konu ihale:
 2007/107148 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv|luk Hisar 380-Hasköy Enerji İletim Hattı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 06.06.57.0187/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Daire Başkanlığı tarafından 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “154 Kv´luk Hisar 380-Hasköy Enerji İletim Hattı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aşgül Sarı’nın 15.08.2007 tarih ve 23453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci ve Ek-II listesi 26 ncı maddesine göre ÇED raporuna tabi veya seçme eleme ktiterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu Belgesinin alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin “Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler” başlıklı 7 nci maddesinin (a) bendi kapsamındaki EK-I listesi 28 inci maddesinde “154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları)” düzenlemesi,

 

Aynı yönetmeliğin Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamındaki EK-II listesi 26 ncı maddesinde “154 kV ve üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri” düzenlemesi,

Aynı Yönetmeliğin 17 maddesinde “Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV´deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda; idareden konuyla ilgili bilgi ve belgeler istenmiş, İdare tarafından gönderilen 20.08.2007 tarihli yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde söz konusu ihaleyle ilgili olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesinin 03.08.2006 tarih ve 233 sayı ile Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alındığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul