İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2850
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :26
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2850
Şikayetçi:
 Safir Mühendislik İnş. San. ve Tic., Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Cad. 63/B Kocasinan KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad.7.Km. 271 38060 Melikgazi KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20742
Başvuruya konu ihale:
 2007/59248 İhale Kayıt Numaralı “Grup Müdürlüğümüz Merkez Lojmanlar Misafir Evi ve Kırşehir Grup Başmühendisliği Doğal Gaz Dönüşüm Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 06.05.88.0026/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Grup Müdürlüğümüz Merkez Lojmanlar Misafir Evi ve Kırşehir Grup Başmühendisliği Doğal Gaz Dönüşüm Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Safir Mühendislik İnş. San. ve Tic.’nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.07.2007 tarih ve 20742 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kısmi teklife açık ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklilerden GENTES Mühendisliğin teklif dosyasında, anahtar teknik personelle ilgili belge ve ekleri bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan diğer istekli GÜNTES Enerjinin teklif dosyasında ise ortağı veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesinin bulunmadığı, ancak mevzuata aykırı olduğu halde söz konusu eksik belgelerin idarece anılan isteklilere tamamlattırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından kısmi teklife açık ihalenin birinci grubuna teklif veren ve en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Gentes Mühendislik Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında anahtar teknik personele ilişkin belge ve eklerin bulunmadığı iddiası ile ilgili olarak;

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde; “1 Adet  Makine Mühendisi, 1 Adet Yetkili Tesisatçı, 1 Adet Yetkili Kaynakçı. Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)”  hükmü yer almaktadır.

 

Yapım işleri ihalelerinde isteklilerin organizasyon yapısı ile personel durumunu değerlendirmek amacıyla asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel yanında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel de istenebilmektedir. Ancak ihale dokümanında yapılan düzenleme dikkate alındığında, başvuru konusu ihalede anahtar teknik personel mi, yoksa işin yapımında çalışacak teknik personel mi veya her ikisinin de mi istenip istenmediği anlaşılamamaktadır. Çünkü, kaynakçı ve tesisatçı gibi personel mühendis olmadığından anahtar teknik personel olamayacağı gibi, anahtar teknik personel istenmesi halinde ise yalnızca “Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.” ifadesinin belirtilmesinin yeterli olmayıp anılan mevzuat hükmü uyarınca tevsik edici belgelerin neler olduğunun ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata aykırı olduğu ve isteklileri yanıltıcı mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Nitekim, söz konusu düzenlemenin isteklilerce farklı yorumlandığı, bazı istekliler tarafından yalnızca teknik personel taahhütnamesi ibraz edilirken, diğerlerinin anahtar teknik personel listesi ile birlikte tevsik edici belgeleri de sunduğu, bazı isteklilerin ise tevsik edici belgelerle birlikte her iki belgeyi de sundukları görülmüştür. Ancak ihale komisyonunca  her üç şekilde de belge sunan tüm isteklilerin tekliflerinin bu açıdan değerlendirme dışı bırakılmayıp bu husustaki yeterlilik kriterini karşıladığının kabul edilmesi, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan eşit muamele ilkesine aykırı bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle, idarenin söz konusu düzenleme ile anahtar teknik personel isteyip istemediği anlaşılamamakla birlikte, anılan istekli tarafından hem anahtar teknik personel hem de teknik personel istendiği varsayımı ile, teklif dosyasında teknik personel taahhütnamesi, anahtar teknik personel listesi, anahtar teknik personelin 1995 yılında mezun olduğunu gösteren diploması, 2004 yılında Makine Mühendisleri Odasınca tescil edilmiş olan Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi ile prim ödeme belgesini sunduğu görülmüştür. Ancak sunulan diploma ile Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesinin anahtar teknik personelin 5 yıl deneyimli olduğunu gösteren ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeler olmadığı dikkate alındığında, her iki personelin de isteniyor olması durumunda ihale komisyonunca anılan isteklinin teklifinin geçerli bulunmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından kısmi teklife açık ihalenin ikinci grubuna teklif veren ve en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Güntes Enerji Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında ise ortağı veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesinin bulunmadığı iddiası ile ilgili olarak;

 

İdare Güntes Enerji Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında Ortaklık/Hisse Beyanı belgesinin bulunmadığını görmüş, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı kanaatine vararak gerekli belgenin tamamlatılmasını istemiş, istekli de verilen süre içinde belgeyi tamamlamıştır. Benzer şekilde Safir Mühendislik Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında da Kayseri’de yapılacak işlere ilişkin teklifinde Kayseri Doğalgaz Pazarlama Tic. A.Ş. tarafından verilen İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının 2007 yılı vizesinin olmadığı ve Kırşehir’de yapılacak işlere ilişkin pilot ortak olarak katıldığı teklifinde ise anılan belgesinin bulunmadığı bildirilerek, söz konusu belgelerin asıl nüshalarının üç iş günü içerisinde idareye sunulması istenmiş fakat anılan istekli söz konusu eksiklikleri tamamlamamıştır.

 

              4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması İle Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinde “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

 

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce adaylara veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

 

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde adaylarca veya isteklilerce sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, bu belgeler, adayın veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıdaki tespitler ve düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde idarenin tamamlanmasını istediği söz konusu belgelerin ilgili mevzuat gereği bir bilgi eksikliği olarak değil belge eksikliği olarak nitelendirilmesi gerektiği için idarenin tesis ettiği işlem mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiaları yerinde olduğuna karar verilmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale komisyonunca aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine yönelik sınır değer hesaplanmadan birinci grup işlere ait ihalenin Gentes Mühendislik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Oysa birinci grup işlere ait geçerli teklifler üzerinden sınır değer hesaplandığında, Gentes Mühendislik Ltd. Şti.’nin teklifi sınır değerin altında kaldığından, anılan istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklifine ilişkin açıklama istenmesi ve sunulan açıklamanın ihale komisyonunca yeterli görülmesi halinde birinci grup işlere ait ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması gerekmekle birlikte, raporun (A) bölümünde yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, bu aykırılığın sonuca etkili olmadığına karar verilmiştir.

 

2) Alfa Teknik Mühendislik Ltd. Şti.’nin, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının aslının ibraz edilmediği, personel taahhütnamesi, iş deneyimi ile ilgili belgeleri, ticaret sicili gazetesi ve mühendislik mezuniyet belgelerinin fotokopilerinin ibraz edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İdarece yapılan değerlendirme yerinde bulunmakla birlikle, söz konusu eksikliklere ilave olarak, anılan isteklinin teklif dosyasında teknik personel taahhütnamesi, anahtar teknik personel belgesi ve eklerinin ve mali durum belgesinin de bulunmadığı, sunduğu referans mektubunda ise serbest mevduat miktarının 1.438,31 YTL, kullanılmamış gayrinakit kredisi miktarının 5.000 YTL olduğu ve istekinin teklif ettiği bedelin 79.500,00 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Alfa Teknik Mühendislik Ltd. Şti.’nin, İdari Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumu İle Kaliteye İlişkin Belgeler Başlıklı” 7.3.2 nci maddesi gereğince teknik personel taahhütnamesi ve/veya anahtar teknik personel belgesi ve eklerini sunmadığı, sunmuş olduğu banka referans mektubundaki kredi ve mevduat tutarlarının ise asgari teklif tutarının % 10 u olması koşulunu karşılamadığı ve mali durum belgesi de bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) İkinci grup işler için teklif veren Ahi Güven Ltd. Şti.’ nin İdari Şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri başlıklı 7.1 inci maddesinin (p) bendi uyarınca sunulması zorunlu olan Kır-Gaz Doğalgaz Pazarlama Tic. A.Ş.’ den aldığı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının 2007 vizesi olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

4) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine eklenen son fıkra ile, kendi başına proje bütünlüğü olan benzer nitelikli birden fazla yapım işinin paket halinde bir arada ihale edilmesinin öngörülmesi durumunda, her bir iş için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabileceği hükme bağlanmış olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin hususlar Kamu İhale Genel Tebliğinde aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:

 

“Söz konusu hüküm çerçevesinde yapılacak ihalelerde, ilanda ve ihale dokümanında işin teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik şartları ayrı ayrı gösterilecek ve isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları teklif verdikleri kısımlara ilişkin olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

Kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla yapım işinin paket halinde bir arada ihale edilmesinin öngörülmesi durumunda, ihale ilanı ve idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde işin kısımlarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu kısımlara ilişkin olarak yeterlik kriterlerinin ayrı ayrı belirlenmesi esas olmakla birlikte, bütün kısımlar için yeterlik kriterlerinin aynı olması durumunda, bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde ortak yeterlik kriterleri de belirlenebilir.

 

Bu kapsamda yapılacak ihaleye isteklilerce; tek bir teklif zarfı ile başvurulacak olup, teklif verilen her bir kısım için ayrı teklif mektubu ve geçici teminat verilecektir.Ayrıca,

1-      İhale dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında,

a) Teklif verilen kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyim belgesi,

b) Teklif verilen her bir kısma ilişkin istenen taahhüt personel için ayrı ayrı taahhütnameler,

c) Anahtar teknik personele ilişkin olarak teklif verilen kısımlar için geçerli olmak üzere, kısımlar itibariyle farklı personel istenmesi halinde istenen her bir personele ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte personel istenmesi halinde ise teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere istenen personelin niteliği ve sayısına göre aynı kanıtlayıcı belgeler,

d) Teklif verilen her bir kısma ilişkin taahhüt olarak istenen makine-ekipman için ayrı ayrı taahhütnameler,

e) Kendi malı olması istenen makine-ekipmana ilişkin olarak teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere kısımlar itibariyle farklı makine-ekipman istenmesi halinde istenen her bir makine-ekipmana ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte makine-ekipman istenmesi halinde ise teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere istenen makine-ekipmanın niteliği ve sayısına göre aynı kanıtlayıcı belgeler,

f)       Kaliteyi sağlamaya dönük belge istenmişse istenen belgeden bir adet,

Sunulacaktır.

2- İhale dokümanında öngörülmesi halinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak teklif verilen bütün kısımlar için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, istenen belgelerden bir adet sunulacaktır.

3- Diğer katılım belgeleri kapsamında,

a) Teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere ilgisine göre iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi,

b) İdari şartnamede istenmesi halinde, teklif verilen her bir kısım için alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin liste,

c) İdari şartnamede istenmesi halinde teklif verilen her bir kısım için, Yönetmeliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında ve sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere ayrı ayrı verilecek olan belgeler,

d) Yukarıda sayılanlar dışındaki katılım belgelerinden (ticaret. odası belgesi, imza sirküleri, vb.), teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere bir takım,

Sunulacaktır.

İstekliler, kısım bazında yeterli olduklarını düşündükleri her bir kısma teklif verebilecek olup idarelerce, sunulan yeterlik belgeleri itibarıyla o kısım için istenen yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir. Bu kapsamda, teklif verdiği kısımların her biri için ayrı ayrı yeterli olan istekli bu kısımlar için yeterli kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, her bir kısım, o kısım için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerine ihale edilecek ve her bir kısım için ayrı sözleşme düzenlenecektir.

İsteklilerin yukarıda belirtilen şekilde teklif vermelerini sağlayıcı düzenlemelere, idari şartnamelerin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde  yer verilecektir.”

 

Yukarıdaki düzenlemeler dikkate alındığında başvuru konusu ihalenin ilanında ve ihale dokümanında kısmi teklif verilebileceği ve kısmi teklif iş gruplarına ayrı ayrı teklif verileceği belirtilmekle beraber, ilanda ve ihale dokümanında işin teklif verilebilecek her bir kısmı için yeterlik şartlarının ayrı ayrı gösterilmediği gibi bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde ortak yeterlik kriterlerinin de belirlenmediği, bu nedenle isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarının teklif verdikleri kısımlar bazında değerlendirilemediği, teklif verilen her bir kısım için ayrı teklif mektubu ve geçici teminat verilmesi gerektiği halde, ihale dokümanındaki teklif mektubu örneğinde aynı teklif mektubu ile her iki kısmada teklif verilmesinin öngörüldüğü, iki kısma birden teklif veren isteklilerin tek bir geçici teminat mektubu ile ihaleye katıldıkları halde tekliflerinin geçerli kabul edildiği, teklif verilen her bir kısma ilişkin istenen taahhüt personel için ayrı ayrı taahhütnameler istenmesi gerektiği halde istenmediği, isteklilerin yukarıda belirtilen şekilde teklif vermelerini sağlayıcı düzenlemelere, idari şartnamelerin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde  yer verilmesi gerektiği halde verilmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, idarece ihale dokümanının mevzuata aykırı düzenlenmesinin isteklilerin yanılmasına yol açtığı ve ihale komisyonunca tekliflerin sağlıklı değerlendirilemediği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul