İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2851
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :27
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2851
Şikayetçi:
 Necdet FİDAN,Babalık Mah. Yapıcı İş. Mrk. D. Blk. No:305 Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü,Urgan Boğazı Mevkii Merkez / KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22174
Başvuruya konu ihale:
 2007/47899 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi İnşaat Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.08.2007 tarih ve 06.06.14.0186/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi İnşaat Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Necdet  FİDAN’ın 05.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.08.2007 tarih ve 22174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Yerli istekli için istenilen nüfus cüzdanı sureti bilgilerinin bulunmadığı,

 

            2) Yapı araçları taahhütnamesinin tanziminde kullanılan nüfus cüzdanının hükümsüz olduğu

 

            gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet üzerine idarece alınan kararda teklif dosyasında sunulmuş olan imza beyannamesinde kimlik bilgilerinin bulunması nedeniyle yerli istekli olduğunun tevsik edilebileceğinin, ancak yapı araçları taahhütnamesinin eksik kimlik bilgilerine istinaden düzenlendiğinden taahhütnamenin geçersiz olduğuna karar verilerek şikayetin uygun bulunmadığı,

 

            Bununla birlikte sunmuş oldukları yapı araçları taahhütnamesinin 18.05.2005 tarihli Meram nüfusundan yenileme nedeni ile verilen nüfus cüzdanı ibraz edilmek suretiyle alındığı, ancak  taahhütnamenin Konya 7 nci noterliğince sehven noterdeki bilgisayarda kayıtlı eski nüfus cüzdanı bilgilerine göre düzenlendiği ve bununla ilgili olarak da  Konya 7 nci noterliğinden düzeltme beyanının alındığı,

 

            Ayrıca, yapı araçları taahhütnamesinde bulunan gerek eski gerekse yeni nüfus kayıtlarına ait bilgilerin ve taahhütnamenin altındaki imzanın şahsına ait olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanının 5 inci maddesi ile idari şartnamenin 8 inci maddesinde ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği ifade edilerek, isteklilerin yerli istekli olduklarına ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yerli isteklilere ilişkin düzenlemeleri içeren 6 ncı maddesinde;

 

Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

 

            Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

 Yapılan incelemede; başvuru sahibinin teklif ekinde nüfus cüzdanı suretini sunmadığı görülmekle birlikte noter tasdikli imza beyannamesinin teklif ekinde yer aldığı görülmüştür.   Başvuru sahibinin imza beyannamesindeki bilgilerden Türk vatandaşı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin yerli istekli olduğuna ilişkin belgesinin eksik olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı  bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Nitekim başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 19.07.2007 tarihli kararda; başvuru sahibinin imza beyannamesinde kimlik bilgilerinin bulunması nedeniyle yerli istekli olduğunun tevsik edilebileceği belirtilmek suretiyle bu iddiasının idare tarafından da yerinde görüldüğü anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu noter onaylı imza beyannamesi ile noter onaylı yapı araçları taahhütnamesindeki bilgilerin karşılaştırılması neticesinde, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no gibi ilgilinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ile ilgili kütük bilgileriyle, doğum tarihi, doğum yeri, isim, soy isim, anne baba adı gibi kişiyi tanımlayan bilgilerin aynı olduğu farklılığın nüfus cüzdanı seri ve nosu ile cüzdanın kayıt no ve tarihinden kaynaklandığı,

 

Bu durumun ise sunulan imza beyannamesinin başvuru sahibinin MERAM nüfus idaresinden 18.05.2005 tarihinde yenileme nedeni ile değiştirmiş olduğu nüfus cüzdanındaki bilgilere istinaden, sunulan yapı araçları taahhütnamesinin ise başvuru sahibinin ILGIN nüfus idaresinden 14.01.1997 tarihinde yenileme nedeni ile değiştirmiş olduğu nüfus cüzdanındaki bilgilere istinaden düzenlenmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda; teklif ekinde sunmuş olduğu yapı araçları taahhütnamesinin düzenlenmesi amacıyla Konya 7 nci noterliğine yeni nüfus cüzdanının ibraz edildiği, bununla birlikte taahhütnamenin Konya 7 nci noterliğince sehven noterdeki bilgisayarda kayıtlı eski nüfus cüzdanı bilgilerine göre düzenlendiği ve bununla ilgili olarak da Konya 7 nci noterliğinden düzeltme beyanının alındığı ifade edilmiş ve söz konusu düzeltme beyanı da şikayet başvurusunun ekinde idareye sunulmuştur.

 

Söz konusu düzeltme beyanı incelendiğinde; başvuru sahibinin sunmuş olduğu yapı araçları taahhütnamesinin Konya 7 nci noterliğince sehven noterliğin bilgisayarında kayıtlı bulunan ve 14.01.1997 tarihinde ILGIN nüfus idaresinden yenileme nedeni ile değiştirilmiş olan eski nüfus cüzdanındaki bilgilere istinaden düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….” hükmü, 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü, 40 ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre idareler sunulan teklifleri rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği göz önünde tutarak değerlendirecek ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını gözeterek ihaleyi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakacaklardır. Yapılan değerlendirme sırasında sunulan belgelerde yer alan bilgiler üzerinde tereddüde yol açacak bir duruma rastlanır ise de Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği belgeyi düzenleyen kuruluştan bunun teyidi yapılabilecektir. Dolayısıyla idarenin başvuru sahibinin sunmuş olduğu Konya 7 nci noterliğince düzenlenen düzeltme beyannamesini dikkate almadan ve gerekli araştırmayı yapmadan yapı araçları taahhütnamesinin tanziminde kullanılan nüfus cüzdanının hükümsüz olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakması anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde benzer iş grupları listesi oluşturulmuş olup, idarelerce yapılacak benzer iş belirlemelerinin de bu listede belirtilen iş grupları göz önüne alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair  Tebliğde yer alan B/III Üst Yapı grubu ve en az 6805 m2 kapalı inşaat alanına sahip işlerdir…” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,

 

Anılan Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin (b) bendinin 2 nolu alt bendinde ise; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin” istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde  benzer işin; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, iş deneyim belgelerinin de; isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı Yönetmeliğin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise istekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler olduğu, belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceğinin ilgili idarece tespit edileceği ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği, ihale komisyonlarının, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirecekleri hususlarına yer verilmiştir.    

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 2 nci maddesinde;    

 

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede ihale dokümanına yönelik olarak hiçbir istekli olabilecek veya isteklinin süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilemediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 2 nci maddesindeki düzenleme uyarınca doküman hükümlerinin kesinleştiği anlaşılmakla birlikte; yapım tekniği açısından diğer bina işlerine göre çok belirgin bir farklılık arz etmeyen ihale konusu işte, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile belirlenen iş grubu çerçevesinde isteklilerin iş deneyiminin tespitinde teklif fiyat üzerinden saptanan parasal bir tutar dışında yapılan işe ilişkin fiziki bir büyüklüğün de öngörülmüş olmasının ihaleye katılımda rekabeti daralttığı ve tekliflerin de sağlıklı değerlendirilerek ihalenin mevzuata uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını engellediği değerlendirilmektedir.

 

Nitekim ihaleye teklif veren isteklilerden Yaşar İnş. Turz. Taah ve Tic. Ltd. Şti.’nin elenme gerekçeleri arasında söz konusu isteklinin iş deneyim belgesine esas yapım işinin 6570 m2 kapalı alana sahip olduğu, bu nedenle de sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kriterini sağlamadığı hususuna yer verildiği görülmüştür.

 

Belirtilen nedenlerle, idarece benzer iş tanımı hususunda idari şartnamede yer alan düzenleme 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  

 

  2- İhaleye teklif veren isteklilerden Eser İnş. Elktr. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin  anahtar teknik personel olarak gösterdiği makine mühendisi Murat ÇOKKAÇAR’a ait oda kayıt belgesinin odayı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmadığı ve bu nedenle de belgenin resmiyet kazanmadığı,

 

Kocalar İnşaat Nak. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Ağa Yapı İnş. Malzemeleri Satışı Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve BL-MY İnş. San. Turz. Otomotiv Tekst. Doğalgaz İth. İhrct. ve Tic. A.Ş.’nin  oda sicil sureti belgesinde yer alan ticaret unvanı ile iş deneyim belgesinde yer alan ticaret adı veya ticaret unvanının aynı olmadığı,

 

gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, ihaleye teklif veren isteklilerden Yaşar İnş. Turz. Taah ve Tic. Ltd. Şti.’nin bir diğer elenme gerekçesi olarak elektrik mühendisi unvanı ile anahtar teknik personel olarak beyan edilen Efdal ZİHAR’a ait diploma ve oda kayıt belgelerinden hangi unvana sahip olduğunun belirlenemediği hususuna yer verildiği görülmüştür.

 

Adı geçen şahsa ait diploma belgesi incelendiğinde diplomada; “elektrik mühendisliği bölümündeki öğrenimini başarıyla tamamladığından kendisine verilmiştir” ibaresine yer verilmekle birlikte üniversite adının yer almadığı görülmüştür.

 

Bununla birlikte adı geçen şahsa ait oda kayıt belgesi incelendiğinde; oda kayıt belgesinin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmiş olduğu, ancak oda kayıt belgesinde herhangi bir unvanın belirtilmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….” hükmü, 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü, 40 ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre idareler sunulan teklifleri rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği göz önünde tutarak değerlendirecek ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını gözeterek ihaleyi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakacaklardır. Yapılan değerlendirme sırasında sunulan belgelerde yer alan bilgiler üzerinde tereddüde yol açacak bir duruma rastlanır ise de Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği belgeyi düzenleyen kuruluştan bunun teyidi yapılabilecektir.

 

Bu itibarla idarece gerekli araştırma yapılmadan yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Nitekim idarenin ihale üzerinde bırakılan Nureller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak benzer bir tespitte gerekli araştırmayı yaptığı da görülmüştür.

 

Şöyle ki; idare tarafından Nureller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ekinde yer alan Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.02.2005 tarih ve 1374 sayılı yazı ve ekinde tüzel kişiliğin adının Nureller İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olarak yazıldığı tespit edilmiş ve tespit edilen bu hususa ilişkin olarak da 31.05.2007 tarih ve 4032 sayılı yazı ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tüzel kişiliğin unvanının doğru yazılıp yazılmadığı sorulmuştur. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yazıda da 14.02.2005 tarih ve 1374 sayılı yazı ve ekli tutanakta firmanın isminin Nureller İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. olması gerekirken sehven Nureller İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olarak yazıldığı belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin isteklilere eşit muamelede bulunmadığı ve bu nedenle de 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

3- İhaleye teklif veren isteklilerden Özkan ALBAYRAK’ın anahtar teknik personel olarak gösterdiği makine mühendisi Okyay PARLAR’a ait diploma  fotokopisindeki noter onayında “bir nüshası noterliğimizde alıkonulan iş bu örnek ibraz edilenin aynıdır” kaşesinin basılı olması nedeniyle belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde; “İstekliler ihale konusu işi yerine getirirken aşağıda sayı ve niteliği belirtilen Anahtar Teknik Personeli bünyesinde çalıştırmak zorundadır…

 

Bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi diploma ile birlikte ilgili meslek odası kayıt suretini gösteren belgeyle… tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; 

 

İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

 Anılan yönetmelik hükmü uyarınca yapım işleri ihalelerinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi durumunda; anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresinin  ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle tevsik edilmesi gerekli ve yeterlidir.

 

Bu itibarla, her ne kadar başvuruya konu ihalede ihale dokümanına yönelik olarak hiçbir istekli olabilecek veya isteklinin süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilemediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 2 nci maddesindeki düzenleme uyarınca doküman hükümleri kesinlik kazanmış olsa da, idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesindeki düzenlemeyle isteklilerden anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresini  diploma ile birlikte ilgili meslek odası kayıt suretini gösteren belgeyle tevsik etmelerinin istenilmiş olmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesine açıkça aykırı olduğu ve bu nedenle tekliflerin de sağlıklı değerlendirilerek ihalenin mevzuata uygun bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

            Nitekim Özkan ALBAYRAK’ın teklif dosyasının incelenmesi neticesinde; anahtar teknik personel olarak gösterilen makine mühendisi Okyay PARLAR’a ait meslek odası kayıt suretinin teklif ekinde yer aldığı görülmüştür.       

            Dolayısıyla Özkan ALBAYRAK’ın anahtar teknik personel olarak gösterdiği makine mühendisi Okyay PARLAR’a ait diplomanın Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul