İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2852
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :28
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2852
Şikayetçi:
 Arzu İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili Av.Murat BÖBREK, Sezenler Caddesi No:3/7 Sıhhıye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Mardin Meydan Müdürlüğü, MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23166
Başvuruya konu ihale:
 2007/94561 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Hava Meydanı Genel Maksatlı Garaj İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.08.2007 tarih ve 06.06.39.0186/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Mardin Meydan Müdürlüğü tarafından 03.08.2007  tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan Mardin Hava Meydanı Genel Maksatlı Garaj İkmal İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Arzu İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili Av.Murat BÖBREK’in 13.08.2007 tarih ve 23166 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare ile 24.08.2005 tarihinde Mardin Hava Meydanı Genel Maksatlı Garaj İnşaatı işine ilişkin olarak sözleşme imzaladıkları, 03.04.2007 tarihinde söz konusu işin geçici kabulünün yapıldığı, geçici kabul eksikliklerine dair çalışmada ise şirketlerinin mali yapısının bozulması nedeniyle bir kısım aksamaların olduğu, işin yapımı esnasında Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/338 E. Sayılı dosyası ile iflasın ertelenmesi talebinde bulunulduğu, yapılan yargılamada 04.07.2006 tarihinde sözleşmenin feshini ve icra takiplerini engelleyen bir ihtiyati tedbir kararının verildiği ve 12.04.2007 tarihinde de iflasın ertelenmesi talebinin kabul edildiği, idarenin ihtiyati tedbir kararından haberdar olduğu, dolayısıyla idare tarafından sözleşmenin feshedilemeyeceğinin açık olduğu, oysa idarenin “ikmal eksikliği” adı altında sözleşme konusu işi yeniden ihaleye çıkardığı, bu durumun ise Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddia edilerek ihale işlemlerinin iptali talep edilmektedir.

 

 

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul