İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2853
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :29
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2853
Şikayetçi:
 Panzer Tarım Orm. Ürün. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına Vekaleten Av. Talat Özat, Birinci Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Caddesi Eda Apt. No: 62/1 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ulucak Belediye Başkanlığı, Ulucak Belediyesi İstiklal Mah. Sıtkı Aydınel Cad. No: 48 Ulucak/Kemalpaşa/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.08.2007 / 22585
Başvuruya konu ihale:
 2007/31100 İhale Kayıt Numaralı “446 Nolu Parselde 7 Adet Bina İnce İşleri Yaptırılması ve Çevre Düzeni ve Rekreasyon Alanı Yaptırılması Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.08.2007 tarih ve 06.06.23.0132/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ulucak Belediye Başkanlığı tarafından 16.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “446 Nolu Parselde 7 Adet Bina İnce İşleri Yaptırılması ve Çevre Düzeni ve Rekreasyon Alanı Yaptırılması Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Panzer Tarım Orm. Ürün. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına Vekaleten Av. Talat Özat’ın başvuru dilekçesinin İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 07.08.2007 tarih ve 22585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başvuru sahibinin 04.07.2007 tarihli İzmir İkinci İdare Mahkemesine sunduğu dilekçede özetle; İzmir Ulucak Belediyesi  tarafından yapılan  2007/31100 İKN’li   ihaleden önce  isteklilere  baskı yapıldığına dair belediye zabıta tutanağının asılsız olduğu, kendi tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında kalan tek teklif olmasına rağmen bütün tekliflerin yaklaşık maliyet tutarının yukarısında olduğunun idarece bildirildiği, bu gerekçelere dayanılarak  ihalenin mevzuata aykırı bir şekilde iptal edildiği  iddia  edilmektedir.   

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 21.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın  tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, İzmir İkinci İdare Mahkemesi nezdinde 04.07.2007 tarihinde dava açıldığı, idare Mahkemesine dava açma tarihi olan 04.07.2007 tarihinin Kamu İhale Kurumuna yapılan başvuru olarak nitelendirildiğinde 06.06.2007 tarihini izleyen on beş günlük sürenin aşılarak 04.07.2007 tarihinde Kuruma başvuruda bulunulduğunun kabul edilmesi gerektiği, anılan davaya ilişkin olarak aynı Mahkeme tarafından verilen 12.07.2007 tarih ve 2007/1163 Esas, 2007/1261 nolu Karar ile; “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesinde, idari yargı yerlerinde dava açılmadan önce idari bir kuruluşa başvurulması yasa ile öngörülmesi durumunda, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzünden söz edileceği, bu durumda da dava dilekçesinin görevli idari kuruluşa gönderilmesine karar verileceği, yargı yerine başvuru tarihi, merciine başvuru tarihi olarak kabul edileceği” hükmü uyarınca idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin Kuruma gönderildiği ve 07.08.2007 tarih ve 22585 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı, ilgili itirazen şikayet başvurusunda yer alan eksiklerin tamamlanması gerektiği hususunun şikayetçiye 08.08.2007 tarihinde bildirildiği, başvuru sahibi tarafından tamamlama işleminin süresi içinde yapıldığı, tamamlama dilekçesinde idareye karşı yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevabın 06.06.2007 tarihinde başvuru sahibi  tarafından  tebellüğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İdare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevapta, İhale komisyonunca alınan karardan sonra başvuru sahibine kendi teklifinin yaklaşık maliyetin altında kalan tek teklif olduğunun  bildirilmesi iddiasının asılsız olduğu ve ihaleye verilen tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, idare zabıta memurlarının ihale komisyonu başkanlığına sunduğu  tutanakta ihale başlamadan önce  ihaleye istekli sıfatıyla katılacak firma yetkililerinden bir kısmının  teklif vermelerinin bazı şahıslar tarafından engellendiğinin tespit edildiği, ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda bazı ihale tekliflerinin  fiyat analizleri ile fiyat teklifleri arasında büyük farkların olduğu, bazılarında ise sonradan el yazısı ile ilave yapıldığı belirlendiğinden ihalenin Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi gereğince idarece iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen sözkonusu ihalenin iptal işleminde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması  nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul