İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2854
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :31
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2854
Şikayetçi:
 Artı Yapı Mimarlık İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Ünal Bozoğlu, Ataç Sokak No:23/5 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.( Satınalma ve İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığı),İstanbul Yolu Üzeri Trafo Durağı Karşısı Varlık Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16138
Başvuruya konu ihale:
 2007/56366 İhale Kayıt Numaralı “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/ Afyonkarahisar Şubesi Lojmanlı Hizmet Binası Tadilat ve Onarım - İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 06.05.39.0187/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Ziraat Bankası A.Ş.( Satınalma ve İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığı) tarafından 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/ Afyonkarahisar Şubesi Lojmanlı Hizmet Binası Tadilat ve Onarım - İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Artı Yapı Mimarlık İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Ünal Bozoğlu’nun 04.06.2007 tarih ve 16138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Dinar – Afyon Şubesi Hizmet Binasının Takviye, Tadilat, Dekorasyon ve Onarım İşine yönelik olarak idare ile 12.06.2006 tarihinde sözleşme imzaladıkları, bahse konu işin yapımına başladıktan sonra idarece kanunda belirtilen sürelerde herhangi bir tebligat yapılmadan sözleşmenin feshedildiği, yaptıkları imalatın seviyesinin de tespit edilmediği, dolayısıyla yaptıkları imalatın karşılığını da alamadıkları ve idare ile aralarında ibralaşma olmadığı, hal böyleyken idarece yaptıkları işlerin ikmaline yönelik yeniden ihaleye çıkıldığı, bunun mevzuata aykırı olduğu ve anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kanununun bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkilerinin belirtildiği  53 üncü maddesinin (b) fıkrasında; “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin bir kısım iddialarının 12.06.2006 tarihinde idare ile sözleşmesini imzaladığı ve yapımına başladığı bir önceki ihale olan Dinar – Afyon Şubesi Hizmet Binasının Takviye, Tadilat, Dekorasyon ve Onarım İşinin sözleşmesinin uygulanması aşamasında doğan fesih, tasfiye ve kesin hesap işlemleri ile ilgili hukuki bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu ve ihale onayıyla başlayıp sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale sürecine ilişkin olmadığı anlaşılmıştır.  

 

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü uyarınca, sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan yüklenici ile idare arasındaki fesih, tasfiye ve kesin hesap işlemlerine yönelik iddialar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarında yer alan birinci ihalede gerçekleştirilen bir kısım imalatların  yeni ihale kapsamında yer aldığı ve bu nedenle önceki ihalenin tasfiye işlemlerinin sağlıklı yapılmasının 2007/56366 İKN´li ikmal ihalesinin yaklaşık maliyetinin tespitinde de rol oynayacağı göz önüne alındığında, 2007/56366 İKN´li ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiayla ilgili olarak “iddiaların incelenmesine geçilip geçilmemesi” yönünde inceleme yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü, .

 

42 nci maddesinde “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü, .

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde;                 

(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

koşulları aranır.

…………………

 (3) Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda; 2007/56366 İKN´li T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar / Afyonkarahisar Şubesi Lojmanlı Hizmet Binası Tadilat ve Onarım - İkmal İnşaatı işine 3 isteklinin katıldığı, 04.06.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği, isteklilerce kesinleşen ihale kararına ilişkin herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı, ihale konusu işin sözleşmesinin 20.06.2007 tarihinde usulüne uygun olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul