İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2857
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :36
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2857
Şikayetçi:
 Zeki Özer vekili Av. üseyin Çınar, Tunus Caddesi Nu:85/9 06680 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Siirt Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı 56100 SİİRT
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21526
Başvuruya konu ihale:
 2007/66805 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke Yol Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 06.06.03.0176/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Siirt Belediye Başkanlığınca 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/66805 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke Yol Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Zeki Özer adına vekili Av. Hüseyin Çınar’ın 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.07.2007 tarih ve 21526 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu tarafından 27.06.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle, idarenin ihalenin iptaline ilişkin 27.06.2007 tarihli kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin iptal edildiğine ilişkin kesinleşen ihale kararının bildirilmesi üzerine idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin cevap yazısında şikayet konusu ihaleye 2 geçerli teklif verildiği, bu tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, geriye kalan tek geçerli teklifin ise yaklaşık maliyetten %2 düşük olduğu ve rekabet ortamı oluşmadığı nedeniyle iptal edildiğinin bildirildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri ihalede belirtilen gerekçelerin mevzuata uygun olmadığı, iptal işleminin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayetçinin ihale komisyonu kararı üzerine 27.06.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiğini 29.06.2007 tarihinde öğrenmesi üzerine 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu sonucunda; idarenin verdiği cevabi yazıda iptal gerekçesi olarak özetle;

 

Yapılan ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden birinin evrakları eksik olduğundan elendiği, geriye kalan 2 istekliden birinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, diğer isteklinin (şikayetçi) teklif ettiği bedelin ise yaklaşık maliyete oranla %2 düşük olduğu anlaşıldığından gerekli rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesi ile ihale komisyonunu tarafından ihalenin iptaline karar verildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

27.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ise; idarenin çıkarı düşünülerek rekabet ortamı oluşmadığından komisyonca ihalenin iptaline
   Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 27.06.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul