İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2879
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :74
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2879
Şikayetçi:
 Panel Müh. İnş. Bal. Den. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.- Kabukçuoğlu İnş. D.Gaz Turz. ve Tic. Ltd. Şti.Ortak Girişimi, Toros Sokak No:29/2 Sıhhıye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Emniyet Mah. İncitaş Sokak Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21089
Başvuruya konu ihale:
 2007/53795 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Üniversitesi Veteriner Fak. Besin Hijyeni; Ev Ekonomisi ve Su Ürünleri Kazan Daireleri; Ziraat Fak. Çevre Duvarı, Alt Yapı İle Gıda Müh. Doğrama Değişimi ve Öğrenci Sosyal Alanları Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.08.2007 tarih ve 06.0593.0075/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 01.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Üniversitesi Veteriner Fak. Besin Hijyeni; Ev Ekonomisi ve Su Ürünleri Kazan Daireleri; Ziraat  Fak. Çevre Duvarı, Alt Yapı  İle Gıda Müh. Doğrama Değişimi ve Öğrenci Sosyal Alanları Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Panel Müh. İnş. Bal. Den. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.-  Kabukçuoğlu İnş. D.Gaz Turz. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin, 04.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 01.06.2007 tarihinde yapılan “Ankara Üniversitesi Veteriner Fak. Besin Hijyeni; Ev Ekonomisi ve Su Ürünleri Kazan Daireleri; Ziraat  Fak. Çevre Duvarı, Alt Yapı  İle Gıda Müh. Doğrama Değişimi ve Öğrenci Sosyal Alanları Onarım İşi” ihalesinde ihale komisyonu tarafından verilen tekliflerde belgelerin eksik olup olmadığı kontrol edilmeden tekliflerin açıklandığı, kendi tekliflerinin en düşük fiyatlı teklif olduğu, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısıyla ihalenin başka bir istekli üzerine bırakıldığı, kendi tekliflerinin, pilot ortak “Panel Müh. İnş. Bal.Den. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.” ne ait iş deneyim belgesinin  “ Panel Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.”  adına düzenlenmiş olduğu ve bu isim değişiklini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin teklif dosyası kapsamında yer almadığı, ayrıca yapım gelirini gösteren faturaların “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35.Maddesi ne uygun olmadığı ve gerekli onayları taşımadığı  gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu hususların bilgi eksikliği olarak değerlendirilerek tamamlatılabileceği   iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare tarafından, başvuru sahibinin teklifinin, pilot ortak “Panel Müh. İnş. Bal.Den. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.” ne ait iş deneyim belgesinin  “ Panel Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.”  adına düzenlenmiş olduğu ve bu isim değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin teklif dosyası kampında yer almadığı, ayrıca yapım gelirini gösteren faturaların “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun olmadığı ve gerekli onayları taşımadığı  gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdareden temin edilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

            İdarece ihale konusu işe ait hazırlanan idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.c.2 maddesinin;

 

            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya  kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eder belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” nin sunulması gerektiği şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir. 

 

            Başvuru sahibinin teklif ekinde sunmuş olduğu 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tüzel kişiliğin ticaret unvanın, “Panel Mühendislik İnşaat Balıkçılık Deniz Taşımacılığı ve Ticaret Limited Şirketi” olarak yer aldığı, iş deneyimini tevsik eder belge olarak sunulan 04.06.2003 tarihli iş bitirme belgesinde yer alan ticaret unvanının ise, “ Panel Mühendislik İnş. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak yer aldığı görülmüştür. Bu durumda, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu Ticaret Sicil Gazetesindeki ticaret unvanı ile iş deneyim belgesindeki ticaret unvanının aynı olmadığı ve başvuru sahibinin teklifi ekinde unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmadığı anlaşılmıştır. Ancak başvuru sahibinin yukarıdaki hüküm gereği son durumunu  gösterir Ticaret Sicil Gazetesini sunmuş olduğu göz önüne alındığında,  idarece bu hususun bilgi eksikliği olarak değerlendirilerek tamamlatılması gerekmektedir. Bu durumda başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden bir diğeri olarak belirtilen, yapım gelirini gösteren faturaların “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun olmadığı ve gerekli onayları taşımadığı şeklindeki tespiti ile ilgili yapılan incelemede, başvuru sahibinin iş hacmine ilişkin olarak, yapım işi gelirini gösteren faturaların fotokopi olduğu  ve onaysız olduğu  görülmekle birlikte, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 3 yıla ilişkin bilgilerin yer aldığı gelir tablolarının da bulunduğu görülmüştür. Yapılan incelemede, söz konusu tabloların serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından onaylanmış  olduğu ve 2004-2005-2006 cari dönemlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ve 3 yıllık ortalamasının toplam ciro için gereken teklif edilen bedelin %15 ini karşıladığı anlaşıldığından idarenin bu hususa ilişkin tespiti yerinde bulunmamıştır.

 

            Ayrıca, ihale komisyonu tarafından verilen tekliflerde belgelerin eksik olup olmadığı kontrol edilmeden tekliflerin açıklandığı iddiasına yönelik olarak, idareden temin edilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nın ihale tarihi ve  ihale saati içinde düzenlenmiş olduğu ve başvuruya konu ihaleye teklif veren tüm isteklilerin belgelerinin işlendiği görüldüğünden, ilk oturumda 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırı bir işlem tespit edilmemiştir. Bu durumda başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde görülmemiştir.     

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece hazırlanan ihale konusu işe ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün;

 

“İstekliler teklif ekinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklifleri ekinde, teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin teknik şartnamede tanımlanan yapım şartlarına uygun analizler gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.”  şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin, yukarıda belirtilen hüküm gereği sunulması gereken belge ve bilgilere teklifi ekinde yer vermediği ve bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak idarece düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda bu hususa ilişkin sütun açılmadığı ve başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul