İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2883
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :81
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2883
Şikayetçi:
 Osman Yayla, Türkmen Cad. No: 23/2 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22.Şube Müdürlüğü Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cad. No:120 Merkez / MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23447
Başvuruya konu ihale:
 2007/96953 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Selendi İlçe Merkezi Selendi Çayı, Kurbağa 1, Kurbağa 2, Kaklık ve İnlice Derelerinin Islah Taşkını Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.08.2007 tarih ve 06.06.58.0186/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 22.Şube Müdürlüğü tarafından 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Manisa Selendi İlçe Merkezi Selendi Çayı, Kurbağa 1, Kurbağa 2, Kaklık ve İnlice Derelerinin Islah Taşkını Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Osman YAYLA’nın 15.08.2007 tarih ve 23447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/96953 ihale kayıt numaralı ihalede ihale konusu iş olan taşkın koruma projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 21/d maddesine göre seçme eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınmadığı, bu nedenle de yapılacak ihalenin 2872 Sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine ve proje yeri Bakanlar Kurulu tarafından tabii afet bölgesi ilan edilmediği için de Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilerek ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü,

           2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde ise “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

           Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından 23.08.2007 tarihinde faks iletisi ile gönderilen 22.08.2007 tarih ve 28771 sayılı yazıda; idarelerince 1987 yılında hazırlanan taşkın etüd raporunun DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan Daire Başkanlığı tarafından 1987 yılında onaylandığı, idarelerince yapılan taşkın ıslah çalışmalarının çok eski yıllara dayanmakta olduğu ve Aşağı Gediz Yandereleri taşkın ıslahı ile Yukarı Havza Erozyon Kontrol Projesi kapsamında taşkın ıslah yapılarının projelerinin genelde 1993 yılı öncesinde hazırlandığı, ihale kapsamında yer alan dere yataklarının büyük bölümünün ise Selendi ilçe merkezinin imar planı içerisinde kaldığı ve dere yatağı güzergahları olarak imar planlarına işlenmiş vaziyette olduğu, dolayısıyla da idarelerince yapılacak çalışmaların Selendi Belediye Başkanlığının onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlandığı ve idarelerince yapılan çalışmaların doğal afetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, ihale konusu işin önemi ve aciliyeti dikkate alınarak ve idarelerince hazırlanan taşkın etüd raporunun da 1993 yılı öncesinde hazırlanmasından ötürü ihale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi kapsamında değerlendirildiği bildirilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul