İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2884
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :84
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2884
Şikayetçi:
 Oruçlar İnşaat Ltd. Şti,Yayla Mahallesi 111. Cadde Şafak Apt. Kat.1 Daire: 3 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,İl Özel İdaresi 3 Nolu Hizmet Binası Yeni Mahalle Acıpayam Yolu Üzeri 20200 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20203
Başvuruya konu ihale:
 2007/49473 İhale Kayıt Numaralı “Çameli-Belevi Yas Sulama Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 06.05.82.0019/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çameli-Belevi Yas Sulama Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Oruçlar İnşaat Ltd Şti’nin 02.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.07.2007 tarih ve 20203 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

2) Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Denizli Valiliğine Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti’nin yasaklanması gerektiği yönünde yazılan 03.11.2006 tarih ve 262 sayılı yazı hakkında bir işlem tesis etmesi gerektiği hususunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

3) Gerçeğe aykırı belgeyi düzenleyen ve kullanan (Denizli Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti ile Harita Mühendisi Selahaddin AŞKAR) tarafların cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini teminen Denizli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın Denizli İl Özel İdaresi kontrollüğünde Çivril Kaymakamlığı tarafından 2006 yılında yapılan “Baklan Ovası Kamulaştırma” ihalesinde sahte belge kullandığı, söz konusu durumun farkına varılması üzerine Çivril Kaymakamlığının anılan işi fesih ederek kesin teminatı irad kaydettiği, bu firma ile idare arasında mahkemenin devam ettiği, dolayısıyla söz konusu firmanın ihale dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Denizli İl Özel İdaresi kontrollüğünde Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2006 yılında yapılan “Baklan Ovası VII. Kısım Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşi” ihalesinde, Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti’nin Harita Mühendisi Selahaddin AŞKAR’ı anahtar teknik personel olarak gösterdiği ve bu şahsın mesleki tecrübesini tevsik etmek amacıyla Denizli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yazılan 27.09.2005 tarih ve 5089 sayılı yazıda yer alan, (1999-2004 yılları arasında yapılan “Denizli Baklan Ovası BL-2 sulaması 5. Kısım AT ve TİGH projesinde” ve “2003-2005 yatırım programında yer alan “Denizli Baklan Ovası BR-3 sulaması 7. Kısım işin” başından sonuna kadar harita kadastro mühendisi olarak görev yaptığı yönündeki) hususlara binaen bu şahısla Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi tarafından imzalanarak söz konusu ihaleye sunulan Harita Mühendisi Selahaddin AŞKAR’ın özgeçmiş formunda mesleki deneyim olarak “Denizli Baklan Ovası BL-2 sulaması V. Kısım AT ve TİGH” projesine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu firmayla sözleşme imzalandıktan sonra söz konusu belgenin gerçek dışı olduğunun İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince tespit edilmesi üzerine idarece sözleşme feshedilerek adı geçen firmanın yasaklanması gerektiği yönünde Denizli Valiliğine 03.11.2006 tarih ve 262 sayılı yazının yazıldığı görülmüştür.

 

Bu yazıya rağmen adı geçen firma hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklılığa ilişkin bir işlem yapılmadığı gibi Çivril İlçesi Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 15.08.2007 tarih ve 166 sayılı yazı ekinde konuya ilişkin olarak gönderilen dosyada (belgeyi düzenleyen ve kullanan ilgililer açısından) söz konusu olayın genel hükümler çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilip ettirilmediği hususunda herhangi bir bilgi veya belgeye de rastlanılmamıştır. Olayın Cumhuriyet Savcılığına intikal eden tarafı, ihale komisyon üyeleri ile birlik başkanı sıfatıyla ilçe kaymakamı olduğu anlaşılmış, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca bahse konu kişilerin ne belgeyi düzenleyen ne de kullanan konumunda olmamaları sebebiyle “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” kararı verilmiştir. Durum böyle iken, yukarıdaki tespitler çerçevesinde, söz konusu belgeyi düzenleyen ve kullanan (Denizli Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti ile Harita Mühendisi Selahaddin AŞKAR) tarafların idareye sunmuş olduğu gerçeğe aykırı belgenin Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince suç teşkil edip etmediğinin tespiti, görev ve sorumluluğu Cumhuriyet Savcılıklarında olduğundan, söz konusu tarafların cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini teminen suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Şikayetçinin ihale üzerinde bırakılan firmanın sahte belge kullandığını iddia etmiş olduğu ve Denizli İl Özel İdaresi kontrolünde Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2006 yılında yapılan “Baklan Ovası VII. Kısım Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşi” ihalesinin 4734 sayılı Kanun ve diğer ihale kanunlarına da tabi olmaksızın, tamamen idarece belirlenen esas ve usullere bağlı olarak yapılmış bir ihale olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu ihale 4734 sayılı Kanuna tabi olmamakla birlikte idarece bu Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak üzere yürürlüğe konulan dokümanların kullanılması sebebiyle söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (h) bendinde yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen isteklilerin, (j) bendinde ise 10 uncu maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanların ihale dışı bırakılacağı yönünde düzenleme yer almaktadır. Aynı Şartnamenin “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 10 uncu maddesinin (c) bendinde “sahte belge veya sahte teminat düzenlemek kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmış bulunmaktadır. Aynı işin sözleşme tasarısının 8 inci maddesinde ise, ihale dokümanının sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu, idareyi ve yükleniciyi bağladığı, ihale dokümanını oluşturan belgelerin ve bu belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde belgeler arasındaki öncelik sıralamasının aşağıdaki gibi olduğu,

“1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

            2- İdari Şartname,

            3- Sözleşme Tasarısı…” yönünde düzenleme yer almaktadır.

           

Yukarıda aktarılan ve sözleşme tasarısında yer alan hüküm gereğince sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası durumunda olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile idari Şartnamede yer alan hükümlerin ihaleyi yapan idareyi ve yükleniciyi bağlamakta olduğu değerlendirilmektedir.

 

Bu durumda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48 inci maddesinde, 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacağı ve ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirileceği yönünde hüküm bulunmaktadır.

 

4735 sayılı Kanununun 21 inci maddesinde, “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasında ise, 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılacağı ve ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirileceği amir hükmü yer almaktadır. Anılan hükme göre, 4735 sayılı Kanununun 21 inci maddesine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar, aynı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunulması halinde uygulanacak yaptırımlarla aynı olmalıdır.

 

Bu durumda, 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlar arasında, “Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” fiili açıkça sayılmış olup, aynı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 26 ncı maddesinde ise, “25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir… Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde daha önceki ihaleyi yapan Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca durumun tespit edilmesi üzerine sözleşme feshedilerek adı geçen firmanın yasaklanması gerektiği yönünde Denizli Valiliğine 03.11.2006 tarih ve 262 sayılı yazının yazıldığı görülmüş olup, bu yazının Denizli Valiliğince İçişleri Bakanlığına intikal ettirilip ettirilmediği hususu anlaşılamamıştır. Bu yazının intikal ettirilmiş olduğu kabul edilse dahi yasaklama kararını alması gereken İçişleri Bakanlığının herhangi bir işlem tesis etmediği “yasaklıların sicillerinin tutulduğu kütükten” anlaşıldığından, durumun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin şikayete konu etmiş olduğu husus ile yukarıda yer verilen hükümler ve değerlendirmeler bir arada ele alındığında; şikayete konu ihalenin 4734 sayılı Kanuna tabi olması sebebiyle Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti. hakkında henüz herhangi bir kamu davası açılmamış olması veya hakkında yasaklılığa ilişkin bir karar alınmamış olması nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde adı geçen firmanın ihale dışı bırakılmasını gerektirecek bir durumun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Denizli Valiliğine Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti’nin yasaklanması gerektiği yönünde yazılan 03.11.2006 tarih ve 262 sayılı yazı hakkında gerekli işlemin yapılması hususunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

3) Gerçeğe aykırı belgeyi düzenleyen ve kullanan (Denizli Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti ile Harita Mühendisi Selahaddin AŞKAR) taraflar hakkında gerekli ceza kovuşturmasının yapılmasını teminen Denizli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin daha önce Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2006 yılında yaptığı “Baklan Ovası VII. Kısım Arazi Toplulaştırılması ve Tarla İçi Geliştirme İşi” İhalesini kazandığı ve bu istekliyle sözleşme imzalandığı, ancak anılan işin ihalesinde sahte belge kullandığının tespit edildiği ve bu nedenle anılan işin sözleşmesinin feshedildiği, bununla birlikte sahte belgeyi düzenleyen ve kullananlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmadığı, bu fiili dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından da yasaklama işleminde bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

 

Denizli İl Özel İdaresinin şikayete konu bu ihalesinde de istekli hakkında herhangi bir yasaklama kararı veya açılmış bir kamu davası bulunmamaktadır. Her ne kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılmayan bir ihalede işlenmekle birlikte, ihale dokümanı ve sözleşme ile eklerinde (Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48 inci maddesinde) bulunan hükümler dolayısıyla istekli hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu belgeyi düzenleyen ve kullanan hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması da Türk Ceza Kanununun gereğidir.

 

Çivril Kaymakamlığı Çivril Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Denizli İl Özel İdaresi ile idari veya hiyerarşik bir bağının bulunmadığı değerlendirilmekte olup, 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Hal böyle iken, yasaklama ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmamış olan bir isteklinin ihale dışı bırakılması hukuken mümkün görülmemektedir. Ancak 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yasak fiil olarak, Türk Ceza Kanununun da suç saydığı bir işlemde bulunan istekliye de, bu işleminden haberdar olunduğu durumda ihalenin verilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında daha önce işlediği fiil dolayısıyla İçişleri Bakanlığına ve ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması ve bu bildirimlerin sonucunda yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin sonucu ile savcılığa yapılacak bildirimle ilgili olarak savcılığın yapacağı işlemin ortaya çıkmasının beklenmesi ve sonuca göre ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılıp bırakılmayacağına İdarece karar verilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

KARŞI  OY

 

Şikayete konu ihalenin 4734 sayılı Kanuna tabi olması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, “yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler” yönündeki hüküm gereğince yasak fiil ve davranış içerisinde bulunduğu aynı idare tarafından tespit edilen istekli konumundaki Öz-Er İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti’nin ihaleye iştirak ettirilmemesi gerekirken ihalenin bu firmaya verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve dolayısıyla tekliflerin alınmasından sonraki (2006 yılındaki ihalede gerçeğe aykırı belge kullanan bir firmanın üzerinde ihale bırakılması yönündeki) mevzuata aykırı ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne kısmen katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                   Kazım ÖZKAN

                                                                                                    Üye

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul