İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2885
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :96
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2885
Şikayetçi:
 Ali Yerli-Burhan Deveci-Nejdet Kıyak İş Ortaklığı, İcadiye Mah. Yakup Şevki Cad. Harput İşhanı Kat:3 Daire:11 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. 2. Sok. No:18 01120 Seyhan /ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23809
Başvuruya konu ihale:
 2007/38510 İKN|li “İçmesuyu İsale Hattı Zemin İyileştirme İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.08.2007 tarih ve 06.0675.0085/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İçmesuyu İsale Hattı Zemin İyileştirme  İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Yerli-Burhan Deveci-Nejdet Kıyak İş Ortaklığı’nın 17.08.2007 tarih ve 23809 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından 17.05.2007 tarihinde “İçmesuyu İsale Hattı Zemin İyileştirme Yapım İşi” nin ihale edildiği, söz konusu ihalede idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına birinci neden olarak, teklif mektuplarında teklif sahibine ilişkin ad, soyadı, ticari unvan, uyruğu bilgilerinin istendiği, ancak uyruk bilgisine yer verilmediğinin gösterildiği, isteklilerin teklif dosyası içerisinde zaten yerli istekli olduklarına dair beyan ve kanıtlayıcı belgelerin sunulduğu, söz konusu eksikliğin teklifin esasını etkileyecek bir eksiklik olmadığı, sunulan teklif mektubunun mevzuata uygun olarak sunulduğu, uyruk bilgisinin teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu hususları arasında yer almadığı, bu eksikliğin bilgi tamamlatma kapsamında tamamlatılmasının mümkün olduğu, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ikinci neden olarak teklif birim fiyat cetvelinin tüm ortakların ad soyadı ve unvan bilgilerinin belirtilerek her ortak tarafından imzalanması gerekirken sadece bir ortak tarafından imzalanarak sunulduğu, bu nedenle de teklif mektuplarının uygun olmadığının ifade edildiği, teklif mektuplarının pilot ortak tarafından imzalandığı, idari şartnamenin 24 üncü maddesinde “ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerektiği”  ifadesine yer verildiği, ihale dosyalarında sunmuş oldukları iş ortaklığı beyannamesinde diğer ortakların pilot ortağa yetki verdiklerine dair vekaletnamenin bulunduğu, dolayısıyla teklif mektuplarının uygun olduğu ve haksız yere değerlendirme dışı bırakıldıkları iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 05.07.2007 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile başvuruyu reddettiği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 17.08.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, 17.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul