En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2887
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :75
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2887
Şikayetçi:
 06.08.2007 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü,Küçükyalı-Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 2007/412
Başvuruya konu ihale:
 2007/20714 İKN’li “Devlet ve İl Boylarındaki Asfalt Mıcırlarının Yıkanması, Elekten Geçirilmesi, Devlet ve İl Yollarının Trafik Güvenliğini Temin Etmek İçin Astarsız veya Astarlı (Bütim ve Agrega İdareden) Sathi Kaplama Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 06.04.07.0194/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 28.02.2007 tarihinde yapılan “Devlet ve İl Boylarındaki Asfalt Mıcırlarının Yıkanması, Elekten Geçirilmesi, Devlet ve İl Yollarının Trafik Güvenliğini Temin Etmek İçin Astarsız veya Astarlı (Bütim ve Agrega İdareden) Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, 06.08.2007 tarih ve 2007/412 sayılı Başkanlık İstemine konu dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

           Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başkanlık istemine konu Ahmet Ramiz YILMAZ imzalı dilekçede özetle; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.02.2007 tarihinde yapılan “Devlet ve İl Boylarındaki Asfalt Mıcırlarının Yıkanması, Elekten Geçirilmesi, Devlet ve İl Yollarının Trafik Güvenliğini Temin Etmek İçin Astarsız Veya Astarlı (Bütim ve Agrega İdareden) Sathi Kaplama Yapılması İşi” ile ilgili olarak, ihalede en düşük teklifi firmalarının vermesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden işin Soner İnşaata verildiği, iddia edilmektedir.

 

Başkanlık istemine konu dilekçede yer alan iddiaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             27.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, Soner İnşaat Müşavirlik Mühendislik Müt. Mak. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif mektubunda aritmetik hata bulunması nedeniyle idarece re’sen düzeltme yapılarak ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı  anlaşılmıştır.

 

Soner İnşaat Müş. Müh. Mak. San. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelinin 4. sırasındaki “Sathi kaplama ve mıcır eleme ekiplerince kullanılan şantiye ağırlıklarının taşınması (Ort. 1000 km.ye)” iş kalemine ait birim fiyatın 657,19 YTL olarak teklif edildiği, ancak ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda anılan fiyatın aritmetik hata kapsamında 66,56 YTL olarak re’sen düzeltildiği; böylece miktar ve fiyatın çarpımı sonucunda bulunan toplam tutarın 642.224,72 YTL’den 579.795,39 YTL’ye düştüğü; idarenin düzeltilmiş teklif tutarını 11.04.2007 tarihli yazı ile anılan istekliye bildirmesi üzerine isteklinin 12.04.2007  yazısı ile düzeltilmiş teklifi kabul ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü öngörülmüştür.

 

Buna göre, yalnızca teklif cetvelinde yapılan çarpım ve toplamlardaki aritmetik hataların düzeltilebileceği, teklif cetvelinde yer alan birim fiyatların ise re’sen düzeltilmesinin mümkün olmadığı değerlendirildiğinden, Soner İnşaat Müş. Müh. Mak. San. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu 642.224,72 YTL’lik teklif bedelinin 579.795,39 YTL şeklinde düzeltilerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakılması şeklindeki idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Ancak, inceleme konusu ihalede, sözleşmenin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 22 nci maddesi uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için, başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması gerekmektedir.

 

           13.08.2007 tarih ve 2007/AK.Y-407.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olmakla birlikte, sözleşme imzalanmış olması nedeniyle iddiaların incelenmesine geçilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul