İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2890
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :2
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2890
Şikayetçi:
 Necdet Durdu Kırdağ, Necatibey Caddesi Hanımeli Sok. No:13/5 Sıhhıye/Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Özel İdaresi, Trabzon Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:12 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21093
Başvuruya konu ihale:
 2007/71765 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Merkez Müze Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.08.2007 tarih ve 06.05.92.0198/2007-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş İl Özel İdaresi’nce 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş Merkez Müze Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Necdet Durdu Kırdağ’ın 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katılmak üzere şartname dosyası satın aldıkları,

 

Satın almış oldukları ihale dosyasında tespit ettikleri eksikler ile ilgili olarak 27.06.2007 tarih ve 2007/06 sayılı yazı ile idareye başvuruda bulundukları ve sunmuş oldukları itiraz yazılarının uygun bulunmadığı,

 

Firmalarının satın aldığı şartname CD´si içerisinde, yapmış oldukları inceleme sonucunda eksik bilgi, belge, detay ve projelerin aşağıdaki şekilde olduğu;

 

1) İlan ve şartname metninin diğer hususlar bölümünde, "Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel İşlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye, personel, iş makineleri işletme, all-risk sigorta, ruhsat, harç ve abonelik, ssk payı, vergiler, proje giderleri, vs.) sözleşme giderleri ( Damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, kesin teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin başvuru dosyası içerisinde ayrı bir dosya olarak verilmesi zorunludur.” denilmekte olduğu,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü ve 34 üncü maddelerine göre, ihale ilan ve şartname metnindeki diğer hususlar bölümünde belirtilen; analizler ve diğer kısımlarla ilgili hususların yasal olmayıp iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Vaziyet planında PERGOLA imalatı yapılması görülmesine rağmen, pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde bu imalatla ilgili hiçbir şey belirtilmediğinden söz konusu imalatın yapılıp yapılmayacağı bilinmediği, bu nedenle sıhhatli bir maliyet hesabı çıkartmanın mümkün olmadığı,

 

3) Pursantaj tablolarında ÖZEL POZ olarak özel imalatlar bulunmasına rağmen, bu özel imalatlarla ilgili hiçbir açıklama ve özel teknik şartname bulunmadığı, bu özel imalatların özel teknik şartnameleri olmadığından sıhhatli bir maliyet hesabı ve ihale ilanı ile tip idari şartnamenin diğer hususlar bölümlerinde istenilen analiz ve hesap cetvellerinin doğru bir şekilde çıkartılması mümkün olmadığı gibi, söz konusu idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin hazırlanması da mümkün olmayacağı,

 

4) Mimari uzay çatı projesinde kubbeler görülmesine rağmen, bu kubbelerin kaplamasının hangi malzemeyle yapılacağı, ne proje detaylarında, ne mahal listesinde ne de pursantaj tablolarında görülmediği,

 

5) Bodrum kat pursantaj tablosunda 16.058/1, 21.011, 21.054, 23.014 ve 23.015   poz nolu imalatlar görüldüğü ama bodrum kat mahal listesine bakıldığında bu poz nolu imalatların mevcut bina karkas güçlendirilmesinde kullanılacağının belirtildiği, ek olarak yapılacak binada bu imalatlarla ilgili olarak ne bodrum kat, ne zemin kat pursantaj tablolarında ne de mahal listelerinde hiçbir poz verilmemiş olduğu, mevcut bina karkası güçlendirmesi yapılıp yapılmayacağı pursantaj tablolarında, mahal listelerinde ve proje detaylarında belirtilmemiş olup bu güçlendirmenin yapılması ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmamış olduğu, ayrıca güçlendirme yapılacaksa, güçlendirme yapıldıktan sonra imalat yapılan bölümlerde sıva ve boya imalatları yapılıp yapılmayacağının da pursantaj tablolarında, mahal listelerinde ve proje detaylarında belirtilmemiş olduğu,

 

6) İnşaatı yapılacak olan ek binanın pis su ve temiz su bağlantılarının nereden alınıp nereye verileceği ve pis su rögar bağlantıları hakkında projelerde, mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında hiçbir bilgi verilmemiş olduğu,

 

7) Vaziyet planında görülen servis girişindeki rampa imalatı İle İlgili pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde hiçbir şey belirtilmemiş olduğu,

 

8) Vaziyet planında detayı bulunan, bahçe duvarı altındaki demirli beton imalatı için detayda 16.022/1 poz nolu imalat görülmekte iken, çevre pursantaj tablosunda 16.043/1 poz nolu imalat mevcut olduğu, ayrıca çevre mahal listesinde 16.043/1 poz nolu imalatın yeni yapılacak taş duvar hatıl altında kullanılacağının belirtildiği, taş duvar altı hatılında hangi poz nolu imalatın kullanılacağı bilinmediği,

 

9) Yapılacak olan ek bina inşaatı için pursantaj tablolarında, mahal listelerinde ve de proje detaylarında kazı ile ilgili hiçbir şey bulunmadığı, temel kazısının yapılıp yapılmayacağı belli olmadığı gibi dolgunun da yapılıp yapılmayacağının pursantaj tablolarında, mahal listelerinde ve proje detaylarında belirtilmediği,

 

10) Yapılacak olan ek bina inşaatında grobeton imalatı da pursantaj tablolarında, mahal listelerinde ve proje detaylarında belirtilmediği,

11) Elektrik mahal listesinde madde 4’te "Kamera sistemi şartnamedeki yerlerinde şartnamedekine uygun şekilde yapılacaktır" denilmesine rağmen, bu imalatla ilgili ihale dokümanında hiçbir şartname bulunmadığı,

 

12) Bodrum ve zemin kat mahal listelerinde 22.009/3A poz nolu lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması imalatı görülmekte olup, aynı zamanda da 25.004/1 poz nolu yeni ahşap kapı kanadı yüzeylerinin 2 kat yağlı boya ile boyanması imalatı bulunmakta olduğu, söz konusu bu ahşap kapı kanadı boyasının projede pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde olmayan ahşap kapı kasalarında mı kullanılacağı, vaziyet planındaki kapı detaylarında Amerikan panel kapı görülmekte iken hem pursantaj tablolarında hem de mahal listelerinde 22.009/3A poz nolu lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine takılması imalatı verildiği,

 

13) Vaziyet planındaki pencere detaylarında denizlik ve parapetlerin 3cm renkli andezit malzemeden yapılacağı görülmekte iken, pursantaj ve mahal listelerinde 3cm beyaz mermer ile dış denizlik ve parapet yapılması imalatı görüldüğü,

 

14) Ayrıca 10.04.2007 tarihinde dosyasını satın aldıkları aynı işin ihalesinin 25.04.2007 tarihinde yapılması gerekmekte iken, söz konusu idarenin yine bu şartname dosyasındaki eksikliklerden dolayı ihaleyi iptal etmiş olduğu, devleti ye yüklenici firmaları zarara uğrattığı, bununla da kalmayıp aynı işi tekrar yeniden ihaleye çıkartmış olmasına rağmen, daha önce aynı işe şartname dosyası almış yüklenici firmalardan, tekrar şartname bedeli olarak aynı parayı ikinci kez tahsil ettiği, idarenin hatalarından kaynaklanan sebeplerden dolayı iki kez şartname bedeli ödeten kişiler hakkında da yasal işlem başlatılması ve birinci ihalede alınan şartname bedeli olan 500 YTL nin taraflarına iade edilmesini gerektiği,

 

Söz konusu işin gerçek anlamıyla, yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak hazırlanmış bir mahal listesi, teknik şartnamesi ve özel teknik şartnamesi bulunmadığı ve şartnamedeki bu eksikliklerden dolayı, imalatların sıhhatli bir şekilde yapılması mümkün olmadığı gibi, pursantaj tablolarında mevcut olmayan imalat kalemlerinin paralarının da nasıl ve nereden alınacağının bilinmediği, bu nedenlerden dolayı söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin ‘VI- DİĞER HUSUSLAR’ kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesine,

 

“Diğer Hususlar” başlıklı 58 inci maddesinde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve / veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajları maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler ( Şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri işletmeleri giderleri, all-risk sigorta giderleri, tapu ruhsat, harç giderleri, ssk payı, vergiler,proje giderleri vs. ) sözleşme giderleri ( Damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, kesin teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin başvuru dosyası içerisinde ayrı bir dosya olarak verilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 58 inci maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen “teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” haricinde idarece fazladan olarak, “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajları maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler ( Şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri işletmeleri giderleri, all-risk sigorta giderleri, tapu ruhsat, harç giderleri, ssk payı, vergiler,proje giderleri vs. ) sözleşme giderleri ( Damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, kesin teminat masrafları vs.” da teklif verme aşamasında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak bütün isteklilerden istenilmiş olduğu,

 

İdari Şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve söz konusu ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanında yer alan ölçekli vaziyet planında pergola imalatı ile ilgili olarak gerekli detayların verilmiş olduğu tespit edildiğinden, mahal ve pursantaj listelerinde bu imalat ile ilgili ayrı bir iş kalemi oluşturulmamış olmasına karşın bu hususun istekliler tarafından teklif oluşturulmasını engelleyecek bir husus olmadığı kanaatine varılmış olup başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı düşünülmekle birlikte tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu hususun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanı kapsamında yer alan pursantaj ve mahal listelerinde yer alan özel imalat kalemleri (Zemin kat pursantaj tablosunda yer alan ÖZEL.01 poz numaralı “Taş yontularak rolyef çalışmaları yapılması” ve ÖZEL.02 poz numaralı “Özel güvenlik kapısı yapılması”; Klima tesisatı pursantaj tablosunda yer alan TÖZEL1 poz numaralı “Tavan tipi split klima cihazı (Qsoğ=32000 BTU)” ve TÖZEL1 poz numaralı “Tavan tipi split klima cihazı (Qsoğ=48000 BTU)”; Elektrik tesisatı pursantaj tablosunda yer alan ÖZEL poz numaralı “Fotoselli otomatik kapı”; Yangın ihbar ve kamera sistemi tesisatı pursantaj tablosunda yer alan E.ÖZEL1, E.ÖZEL10, E.ÖZEL11, E.ÖZEL12, E.ÖZEL13, E.ÖZEL14, E.ÖZEL15, E.ÖZEL16, E.ÖZEL17, E.ÖZEL18, E.ÖZEL19, E.ÖZEL2, E.ÖZEL20, E.ÖZEL3, E.ÖZEL4, E.ÖZEL5, E.ÖZEL6, E.ÖZEL7, E.ÖZEL8, E.ÖZEL9 poz numaralı imalat kalemleri) ile ilgili olarak bu imalatların yapım şartlarının idare tarafından belirlenmemiş olduğu tespit edilmiş olup, istekliler tarafından sıhhatli bir şekilde teklif hazırlanabilmesi için maliyet bileşenlerini oluşturan iş kalemlerine ilişkin yapım şartlarının idarece hazırlanacak mahal listeleri ve teknik şartnameler ile belirlenmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanında yer alan Çatı İmalatı mahal listesinde 18.233/6A poz numaralı “8 cm taş yünü dolg. Üst ve altı 0,65 mm trap. boyalı galv. sacdan ısı yalıtımlı (sandviç) kenetli çatı örtüsü” imalat kaleminin bulunduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış olmakla birlikte tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu hususun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanında yer alan bodrum kat pursantaj tablosunda bulunan 16.058/1 poz numaralı “BS 20 hazır beton”, 21.011 poz numaralı “Betonarme kalıp yapılması”, 21.054 poz numaralı “Ahşap kalıp iskelesi (En yüksek 4 m)”, 23.014 poz numaralı “F 8-12 mm ince nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi” ve 23.015 poz numaralı “F 14-28 mm kalın nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi” imalatlarının mahallerinin, bodrum kat mahal listesinde mevcut bina karkası güçlendirmesi olarak belirtilmiş olduğu, ancak ihale dokümanı içerisinde müze ek bina inşaatına ilişkin projelerinin, pursantaj tablolarının, mahal listelerinin ve teknik şartnamelerinin bulunduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış olmakla birlikte tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu hususun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu ihaleye konu işe ait tesisat projesinde pis su ve temiz su bağlantılarının gösterilmiş olduğu, müşterek tesisat mahal listesinde de binanın pis su bağlantılarının kanalizasyon kotunun kurtardığı yerlerde mevcut kanalizasyon şebekesine, kurtarmadığı yerlerde fosseptik çukuruna bağlanacağı ve pis su pompası ile rögara bağlantısının yapılacağı belirtilmiş olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış olmakla birlikte tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu hususun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait ölçekli vaziyet planında servis girişinde rampa yapılmasının öngörüldüğü, rampaya ait ebatların ve eğiminin ölçekli olarak gösterilmiş olduğu, ancak bunun dışında mahal listesi ve teknik şartnamede bu imalat ile ilgili başka bir bilgi bulunmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait ölçekli vaziyet planında yer alan bahçe duvarı detayında, taş duvar altı hatıl betonu imalatı olarak 16.022/1 poz numarasının gösterilmiş olduğu, çevre mahal listesinde ise söz konusu imalat ile ilgili olarak 16.043/1 poz numarasının verilmiş olduğu ve bu imalatın yeni yapılacak taş duvar hatıl altında yapılacağının belirtildiği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2007 yılı Genel Fiyat Analizlerine göre 16.022/1 numaralı pozun “Demirli BS.14 (B.160) betonu (Kum ve Çakıl ile)” imalatına ilişkin ve birim fiyatının 72,11 YTL/m3 olduğu ve 16.043/1 numaralı pozun da “Granülometrik kum ve çakılla yapılan demirli BS.18 (B.225) betonu” imalatına ilişkin ve birim fiyatının 74,70 YTL/m3 olduğu tespit edilmiş olduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait çevre mahal listesinde 15.001/1A poz numaralı “Makine ile yumuşak ve sert toprak kazısı” imalatının yer aldığı ancak bu imalatın mahallinin taş duvar temeli ve kısmi tesviye  olarak belirtilmiş olduğu, bunun dışında her hangi bir kazı imalatı ve mahalli belirtilmemiş olduğu ve söz konusu işe ait her hangi bir kazı projesi de mevcut olmadığı tespit edilmiş olduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait çevre mahal listesinde 16.002 poz numaralı “200 dozlu demirsiz beton” imalatının yer aldığı ve bu imalatın mahallinin Andezit döşeme ve tretuvar altı” olarak belirtilmiş olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış olmakla birlikte tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu hususun sonuca etkili anlaşılmıştır.

 

11) Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait elektrik tesisatı projesi dahilinde yer alan yangın ihbar ve alarm projesinde kamera sisteminin bulunduğu, ancak kamera sistemine ilişkin teknik şartnamede söz konusu sisteme ilişkin teknik özelliklerinin ve yapım şartlarının tanımlanmamış olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

12) Başvuru sahibinin onikinci iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait ölçekli vaziyet planında amerikan panel kapı imalatı için 22.009/3A poz numarasının belirtildiği ve bodrum kat mahal listesinde 22.009/3A poz numaralı “Lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması” imalatı ile 25.004/1 poz numaralı “Yeni ahşap kapı, penc. camek. bölme. möble yüzl. 2 kat yağlı boya ile boyanması” imalatının yer aldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış olmakla birlikte tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu hususun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

13) Başvuru sahibinin onüçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu işe ait ölçekli vaziyet planında yer alan pencere detaylarında 3 cm renkli andezit denizlik yapılması imalatı yer aldığı, bodrum ve zemin katlara ait ve mahal listelerinde ise 26.701/A poz numaralı “3 cm beyaz mermer ile dış denizlik yapılması” imalatı ile 26.751/A poz numaralı “3 cm beyaz mermer ile parapet yapılması” imalatı yer aldığı ve bu imalatların mahallinin pencereler olarak belirtildiği tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

14) Başvuru sahibinin ondördüncü iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun “İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinde “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

  Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca idare tarafından ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi halinde isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı belirtilmiş olduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda 14 madde halinde yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul