En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2891
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :3
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2891
Şikayetçi:
 Ekin Yapı Ecevit Karakılıç, Kitapçı Mehmetsüleyman Sok. Uzunal İş Merkezi Daire 6 No:39 Bostancı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mah. Balıkpazarı Sok. No:3 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21433
Başvuruya konu ihale:
 2007/45843 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Korkuteli Küçükköy İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 06.06.02.0198/2007-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya Korkuteli Küçükköy İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ekin Yapı Ecevit Karakılıç’ın 11.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.07.2007 tarih ve 21433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince  itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanması amacıyla yaptıkları başvuru üzerine,

 

İdarece: “…firmanızda anahtar teknik personel olarak çatıştığını belirttiğiniz Mak. Müh. Münir Oğuz Yılmazer´in TMMOB Makine Mühendisleri Odası üyelik belgesinde Oda kayıt tarihi olarak 25.03.2004 tarihi belirtilmiştir. Ancak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41.maddesi gereği, bu sürenin en az beş yıl olması gerekmektedir. Bu nedenle teklifiniz değerlendirmeye alınmamıştır” şeklinde bir yanıt verildiği. Bu yanıt üzerine, idareye şikayet başvurusunda bulunularak inceleme talebinde bulunulduğu ve idare tarafından bu taleplerinin reddedildiği,

 

Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (h) bendinden anlaşılacağı üzere , gerekçe olarak ileri sürülen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin kendilerine uygulanmasının mümkün olmadığı, öncelikle Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (h) bendindeki ilgili ifadesinin ihaleye giren gerçek kişi firmasını kastetmiş olduğu, zaten İstanbul Ticaret Odasının faaliyet belgesinde de yer aldığı üzere “Ekin Yapı-Ecevit Karakılıç” isimli firmalarının işe başladığı tarihin 05.03.2007 olarak görüldüğü, dolayısıyla söz konusu maddeden yararlanmış olmaları dolayısıyla Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin (b) bendinde bahsedilen mesleki ve teknik yeterlilik şartlarının kendilerine uygulanamayacağı, kaldı ki, taraflarına gerekçe olarak ileri sürülen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin dayanağının Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi olduğu,

 

Ayrıca firmalarında anahtar teknik personel olarak çalışan Mak.Müh. Münir Oğuz Yılmazer´in oda kayıt tarihinin beş yıl olmadığının belirtilmiş olmasına rağmen, Münir Oğuz Yılmazer´in mezun olduğu 18.11.1998 tarihinden makine mühendisleri odasına kayıt olduğu tarihe kadar dahi mesleki faaliyette bulunduğuna ilişkin SSK dökümünün de dilekçeleri ekinde olduğu ve bu yüzden beş yıldan daha fazla deneyime sahip olduğunun açık olduğu,

 

Ayrıca, ilgili ihale ilanının 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler başlığı altında yer alan ifadenin açıkça yanıltıcı olduğu, gerekçe olarak ileri sürülen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesi ile de açıkça çeliştiği,

 

Ayrıca ihaleye en iyi ikinci teklifi verdikleri halde ihaleden elenmiş olmalarının açıkça kamu yararına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihale ilanının 4.3.2-a) maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2-a) maddesinde “Aşağıda belirtilen personel Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:

 

1 Adet En az 5 yıl Tecrübeli İnşaat Mühendisi

1 Adet En az 5 yıl Tecrübeli Elektrik Mühendisi

1 Adet En az 5 yıl Tecrübeli Makine Mühendisi

 

Bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şarttır. İlgilinin diploması, meslek odası üye kayıt belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
” düzenlemesine yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin teklifinin, “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta belirtilen, makine mühendisinin iş deneyim süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan anahtar teknik personel listesinde bulunan makine mühendisinin mesleki deneyimini tevsik edici belge olarak sunulmuş olan meslek odası kayıt belgesinde odaya kayıt tarihinin 25.03.2004 olarak belirtildiği, bu tarih dikkate alındığında ihale tarihi itibarıyla anahtar teknik personel arasında yer alan söz konusu makine mühendisinin anılan mevzuat uyarınca aranan en az 5 yıl deneyimli olma şartını karşılamadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı,

 

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde yer alan “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.” düzenlemesi uyarınca, iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep eden mühendis ve mimarlar için 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmayacağından, başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulmuş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin b) bendinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin hiçbirinin bu istekli için aranmayacağı sonucuna varılamayacağı, bu nedenle iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartları dışında kalan şartlarların sağlanması gerektiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı

 

Anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 06.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2654 sayılı  Kararı ile iptal edildiği tespit edildiğinden,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul