İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2892
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :5
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2892
Şikayetçi:
 Özben İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., And Sokak 6/4 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.08.2007 / 22327
Başvuruya konu ihale:
 2007/74872 İhale Kayıt Numaralı “Siirt İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 06.06.20.0187/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özben İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.08.2007 tarih ve 22327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Teklif dosyalarında iş hacmini tevsik amacıyla fatura suretlerinin verildiği, teklif dosyalarının açılması sırasında belgelerinin tam olduğu belirtilmesine rağmen hak ediş raporlarının sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, faturaların idari şartnamenin 7.2.3 maddesinin “taahhüdü altında bitirdiği işlerle ilgili …..hakediş raporları ve benzeri belgeler sunulabilir.” düzenlemesi kapsamında sunulduğu, fatura tutarlarının iş hacmi için istenen oranı karşıladığı, ayrıca faturaların kamuya değil Sanayi Bakanlığı’nın kredi desteğinden yararlanan S.S. Manisa Dericiler Sanayileri K.S.S. ve Malatya O.S.B. Müteşebbis Teşekkül Başkanlığına dolayısıyla özel sektöre tanzim edildiği, firmalarının en düşük teklifi verdiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

…………..

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. …….

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.” hükmü,

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “J. Bilanço ve İş Hacmini İlişkin Belgeler” maddesinin 2 nci bendinin üçüncü alt bendinde “Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için, hakediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı örnekleri de sunulabilir. Özel sektöre taahhüt edilen işlerde hakediş belgeleri düzenlenmemişse fatura vb. belgeler ile iş hacmi tevsik edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Buna göre yapım işi geliri hakediş belgeleri ile fatura asılları veya örnekleriyle tevsik edilecek ancak özel sektöre taahhüt edilen işlerde hak ediş belgelerinin düzenlenmemesi durumunda fatura vb. belgelerin sunulması yeterli olacaktır.

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin iş hacmini tevsik için S.S. Manisa Deri Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına yapılan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatına ilişkin fatura suretleri ile Malatya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığına yapılan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatına ilişkin fatura suretlerini sunduğu, yapılan işlerin özel sektör kapsamında değerlendirilmesi gereken kuruluşlara gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereği yapım işi gelirinin fatura suretleriyle tevsik edilmesinin yeterli olduğu, bahse konu fatura tutarlarının başvuru sahibinin teklif ettiği bedelin %12’sini karşıladığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu gerekçeyle elenmesinin mevzuata uygun olmadığı, tekliflerin değerlendirilmesinin ve aşırı düşük teklif sınır değer hesabının geçerli iki teklif dikkate alınarak yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.     

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul