İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2893
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :6
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2893
Şikayetçi:
 Metot İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Farabi Sokak Nu:3/8 06680 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2.Cad. Nu:86 06100 Söğütözü/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21341
Başvuruya konu ihale:
 2007/44224 İhale Kayıt Numaralı “Batı Raman AP2 Gaz Kompresör İstasyonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 06.06.01.0176/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 11.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/44224 İhale Kayıt Numaralı “Batı Raman AP2 Gaz Kompresör İstasyonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Metot İnşaat Ltd Şti’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007 tarih ve 21341 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 18/12/2006 tarih ve 029891 sayı ile düzenlenmiş olan iş durum belgesinin iptal edilmesi için gerekli işlemleri yapması hususunun belgeyi düzenleyen BOTAŞ A.Ş.’ne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin taraflarınca sunulmasına rağmen, ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme ışı bırakıldığı, bu işlemin gerekçesi olarak teklif ekinde idari şartnamenin 64 üncü maddesi gereğince istenen iş kapsamında temin edilecek malzemeler için malzemenin kullanılacağı yer, malzeme tanımı, miktarı ve her kalem için en fazla 3 tedarikçi ismini içeren bir tablonun hazırlanmaması ve ilgili tedarikçilere ilişkin dokümanların tabloya eklenmemiş olması hususu ile yine idari şartnamenin 65 inci maddesinde teklif mektubunun kağıt kopyası ile elektronik kopyasının teklif mektubu ile birlikte sunulmamış olmasının gösterildiği, idarece bu eksikliklerin belge eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği gerekirken, 2.216.992.-YTL’lik kamu zararına yol açacak şekilde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu,

 

2) İdareye 18.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunmalarını müteakip, idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının da iptal edilmesi gerektiği,

 

3) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin ‘Tarafların Dinlenmesi’ başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesinde konuların açığa kavuşturulması için tarafların dinlenilmesinin temin edilmesi,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdareden talep edilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

Şikayete konu ihale ilanının ‘Diğer Hususlar’ bölümünde;

 

“İstekli, teklifiyle birlikte iş kapsamında temin edeceği malzemeler için şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen detaylı bir Tedarikçi Listesi verecektir.” hükmüne,

 

İdari şartnamenin 64 üncü maddesinde;

 

“İstekli, iş kapsamında temin edilecek malzemeler için malzemenin kullanılacağı yer, malzeme tanımı, miktarı ve her kalem için en fazla 3 tedarikçi firma ismini içeren bir tablo hazırlayacak ve bu tabloyu teklifiyle birlikte sunacaktır. İlgili tedarikçi (Vendor) dokümanları bu tabloya eklenecektir.” hükmü ile,

 

65 inci maddesinde;

 

“İstekli, asıl teklifinin bir kağıt kopyası ile bir elektronik kopyasını teklifi ile birlikte sunacaktır.” hükmüne yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin teklifinin, idari şartnamenin 64 ve 65 inci maddesinde istenen dokümanları sunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 20/7/2007 tarih ve 17563 sayılı şikayete cevap yazısı ile 27/7/2007 tarih ve 21534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısında yapılan düzenlemenin gerekçesine ilişkin olarak özetle;

İstekliler tarafından, ihale öncesi yeterince inceleme yapıp ön teklif alınmadan, almayı planladığı malzemelerin almayı planladığı imalatçılarca o dönem itibariyle üretilip üretilmediği, üretiliyor ise fiyatı ve temin süreleri konusunda bilgi sahibi olunmadan teklif hazırlanması halinde proje kalitesi ve işin sözleşme süresi içerisinde tamamlanılması konusunca ciddi sıkıntılar, sonu gelmeyen uyuşmazlıklar yaşandığı, tarafların uğradığı ciddi kayıplar bir yana kamu adına ciddi hedefleri olan projelerin zamanında gerçekleşmesinin mümkün olmadığından bahisle, projeye özgü özellikler, yukarıda özetlenen gerçekler ve yaşanılan deneyimler esas alınarak 2007/44224 İKN´li ihaleye konu projede, proje hedeflerine ulaşmak ve işin planlanan sürede tamamlanmasını teminen isteklilerin tekliflerini sunmadan önce, proje gereklerini tam olarak anlamak ve gereğini yapmak üzere verilen şartname ve teknik çizimleri detaylı olarak incelemeleri, işin yapımım etkileyecek teknik ve mali faktörleri iyi araştırmaları ve potansiyel imalatçılardan ön teklifler toplayarak gerçekçi bir teklif hazırlamalarını ve bu çalışmalarını yansıtmak üzere proje şartnamelerinde istenilen özelliklerde malzeme ve ekipman imal eden temin kaynaklarını en fazla üç firma olacak şekilde listelemeleri ve yaptıkları bu çalışmayı yansıtacak şekilde de ilgili Vendor (İmalatçı) dokümanlarını teklifleri ile birlikte sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, ihalelere katılımda mesleki ve teknik yeterlik ile ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterlerin neler olduğu belirtilmiş, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘İdari şartnameler’ başlıklı 20 nci maddesinin son fıkrasında;

 

“Ayrıca, idareler Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnamelerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin ‘İstenecek belgeler’ başlıklı 34 üncü maddesinde ise;

 

“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede idari şartnamenin 64 üncü maddesinde isteklilerden teklifleri ile beraber iş kapsamında temin edilecek malzemeler için malzemenin kullanılacağı yer, malzemenin tanımı ve miktarı ile ilgili belgelerin ve bunlara ilişkin fiyat analizlerinin istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte, her kalem için en fazla 3 tedarikçi firma ismini içeren bir tablo ve ilgili tedarikçi (Vendor) dokümanlarının teklifleriyle birlikte sunmalarının istenmiş olmasının rekabeti engellediği, tedarikçi firmaların isimlerinin ve tedarikçi firmalara ilişkin bilgilerin ihalenin sonuçlandırılmasında bir kriter olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı ve yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden bir diğerinin, idari şartnamenin 65 inci maddesinde “İstekli, asıl teklifinin bir kağıt kopyası ile bir elektronik kopyasını teklifi ile birlikte sunacaktır.” şeklindeki düzenleme olduğu, bu düzenlemenin de bir yeterlik kriteri olarak öngörülemeyeceği, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında teklif mektuplarının şeklinin ve içeriğinin belirlendiği, buna göre teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olmasının gerektiği, dolayısıyla yapılan bu düzenleme nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdareye 18/7/2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin başvuruyu reddeden 20/7/2007 tarih ve 17563 sayılı cevap yazısının son bölümünde özetle; 2005 yılında başlatılan proje çalışmalarından beklenen faydanın elde edilebilmesi ve gecikmeden kaynaklı kamu zararının büyümesinin önlenebilmesi için bahse konu yapım işi ihalesinin ivedilikle sonuçlandırılması, tesislerin devreye alınarak ilgili ekipmanların garanti süreleri içinde performans testlerinin tamamlanması ve görülmesi muhtemel problemlerin garanti süreleri sona ermeden giderilmesinin kritik öneme sahip olduğu, işin yapılacağı bölgenin kendine özgü özellikleri nedeniyle gece çalışmasına izin verilmediği, güvenlik ve yaklaşan kış mevsimi şartları da göz önüne alındığında, işin tamamlanmasının 2008 yılı sonuna kalması halinde karbondioksit gazının faz özellikleri nedeniyle tesislerin devreye alınması çalışmalarında beklenilenden fazla sıkıntılarla karşılaşılacağı, imalatçı firmalardan daha uzun süreli süpervizör hizmeti alınmak durumunda kalınacağı, daha fazla gecikilmesi halinde kış aylarına girilmeden önce tesislerde görülebilecek aksaklıkların tespit edilmesi ve önlem alınması imkanının ortadan kalkacağı hususları dikkate alınarak, 19/7/2007 tarihinde ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde ivedilik ve kamu yararı kararı alındığının ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

İdareye 18/7/2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarece, 19/7/2007 tarih ve 1268 sayı ile ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam yönünde karar alınmakla birlikte, şikayet başvurusunun da sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Ayrıca 4/9/2005 tarih ve 25926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhaleler Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Kararı” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında; “Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeni ile ihale işlemlerine devam edilmesi yolunda alınan kararın usulüne uygun alınmış bir karar olmadığı görülmüş ve 30/7/2007 tarih ve 2007/AK.Y-601.1 sayılı Kurul Kararı ile;

“İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulması,” yönünde karar verilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin ‘Tarafların Dinlenmesi’ başlıklı 23 üncü maddesinde;

 

“Kurulca gerekli görülen durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinlenmeye karar verilen durumlarda Kurulca belli bir gün tayin edilir. Belirlenen tarih en az 3 gün öncesinde taraflara ve ilgililere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olan düzenlemeye dair gerekçelerinin ihale işlem dosyası kapsamından anlaşılabildiği görüldüğünden,

 

20/8/2007 tarih ve 2007/AK.Y-601.2 sayılı Kurul Kararı ile;

 

“İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde tarafların dinlenmesine gerek bulunmadığına,” kararı verilmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde, “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

15/6/2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Atilla Doğan İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, ancak teklif belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan ihale bedeli yetki limiti bakımından kararın Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulunun 18/6/2007 tarihli kararıyla ihaleyi yapan Genel Müdürlüğünün ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırılmak üzere yetkilendirilmesine dair karar aldığı görülmekte olup, idarece geçerli olduğu tespit edilen fiyat teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülen incelemeye konu ihalede, idarenin yaklaşık maliyetin üstündeki fiyat teklifi için yeterli ödeneğinin olduğuna ve yukarıda ifade edilen Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis edilerek ihalenin karara bağlandığına ilişkin olarak ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

 

Şikayete konu işin süresinin 330 takvim günü olarak belirlendiği, 2007 yılı faaliyet dönemi için ayrılan ödeneğinin ise 8.100.000,00.-YTL olduğu göz önüne alındığında; idarece anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde söz konusu irdelemenin yapılması ve yaklaşık maliyet ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyat teklifi arasındaki ödenek farkına ilişkin ödenek aktarımının mümkün olup olmadığı ve teklifin uygun olup olmadığı hususu göz önüne alınarak ihalenin karara bağlanması gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu iş durum belgesi incelendiğinde; belgenin BOTAŞ A.Ş. tarafından  18/12/2006 tarih ve 029891 sayı ile düzenlenmiş olan Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Faz
3 ) Hanak Kompresör İstasyonu ve Türközü Ölçüm Merkezi Yapım işine ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Söz konusu belgede işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %86 olduğu, belge tutarının 25.282.181,62 ABD Doları bedel üzerinden düzenlendiği ve şikayetçi firmanın belgeye konu işteki ortaklık oranının %49,9 olduğu anlaşılmıştır.

 

Belgeyi düzenleyen idareden, belgeye konu işe ilişkin düzenlenmiş ise geçici ve/veya kesin kabul tutanağı, düzenlenmemiş ise belgeye konu işin bulunduğu aşamaya ilişkin bilgi ve belgeler istenmiş olup, idareden gelen belgelerin tetkiki sonucunda; iş durum belgesine konu işin 1/8/2007 tarihinde feshedildiği ve Metot İnşaat Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yasaklama kararı verilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bilgi verildiği tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibi tarafından mesleki ve teknik yeterliği tevsik amacıyla sunulan iş durum belgesinin 1/8/2007 tarihi itibarıyla geçerli bir belge olmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ayrıca, iş deneyim belgesini düzenleyen idareye 18/12/2006 tarih ve 029891 sayı ile düzenlenmiş olan iş durum belgesinin iptal edilmesi gerektiği hususunun bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, raporun A bölümünde mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)                 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 18/12/2006 tarih ve 029891 sayı ile düzenlenmiş olan iş durum belgesinin iptal edilmesi için gerekli işlemleri yapması hususunun belgeyi düzenleyen BOTAŞ A.Ş.’ne bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul