İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2894
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :7
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2894
Şikayetçi:
 Özcan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Gavremoğlu Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Hukukçular İş Merkezi Nu: 13/2 melikgazi/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XIX.Bölge Müdürlüğü,Barbaros Bulvarı Ankara Karayolu Üst Geçit Yanı Nu: 194 58010 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21720
Başvuruya konu ihale:
 2007/56812 İhale Kayıt Numaralı “Sivas Şarkışla Kızılcakışla Göleti ve Sulaması İnşaatı İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 06.06.09.0019/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü XIX.Bölge Müdürlüğü’nce 29.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sivas Şarkışla Kızılcakışla Göleti ve Sulaması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Özcan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.07.2007 tarih ve 21720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ilişkin olarak sunmuş oldukları “ortaklık hisse beyanında” ihaleye teklif sunan firmalarının ortaklık oranını belirtmeleri ve başka ortaklıklarda hisselerinin bulunup bulunmadığını gösteren kutucuğun işaretlenmemesi sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu ortaklık hisse beyanının şirketin (Özcan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) kendi ortaklık yapısına ilişkin olduğu görülmüştür.

 

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” bölümünün (F) bendinde, “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlığı altında (b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Özcan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin başka firma veya ortaklıklarda sahip olduğu ortaklık oranına ilişkin beyanda bulunması gerekirken, şirketin kendi ortaklık yapısını gösterir formu sunması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu açık olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul