İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2895
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :8
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2895
Şikayetçi:
 Osman Yayla, Türkmen Caddesi No:23/2 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 202. Şube Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23448
Başvuruya konu ihale:
 2007/97740 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep - Nizip - Sekili Kasabası Bağ, Oluk ve Alikaya (Alipınarı) Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 06.06.61.0187/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 202. Şube Müdürlüğü tarafından 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziantep - Nizip - Sekili Kasabası Bağ, Oluk ve Alikaya (Alipınarı) Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Osman Yayla’nın 15.08.2007 tarih ve 23448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Başvuru dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İhale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre seçme eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye ait işin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin 21/d maddesi kapsamında bir proje olduğu, ilgili yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinde EK-2 listesindeki projeler belirtilerek yönetmeliğin 17 nci maddesine atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesinde:

Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV’deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak  proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur…  düzenlemesi  yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme kapsamında; Kurum tarafından ilgili idareye gönderilen 17.08.2007 tarih ve 1717-11066 sayılı yazıda idarenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasındaki hüküm gereğince ilgili ihaleye ilişkin olarak  başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı alınıp alınmadığı ile idarece söz konusu ihaleye ilişkin ÇED belgesi alınıp alınmadığının belirtilmesi,  alınmış olması durumunda onaylı örneğinin Kurum’a gönderilmesi, alınmamış olması durumunda da alınmama gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, idarenin 20.08.2007 tarih ve 185-02-690 sayılı cevabi yazısında başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı alınmadığının bildirildiği, 27.08.2007 tarih ve 185-02-1723 sayılı cevabi yazısında ise ÇED ile ilgili istenilen belgelerin ekte sunulduğu belirtilmiştir.

 

27.08.2007 tarih ve 185-02-1723 sayılı yazı ve ekleri incelendiğinde; idarece Gaziantep Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden ekinde ihale konusu işe ilişkin vaziyet planı ve tatbikat projesi bulunan 23.08.2007 tarih ve 1710 sayılı yazı ile bahsi geçen derelerin taşkınlardan korunması amacıyla yapılacak iş için ÇED gerekli olup olmadığının sorulduğu, Gaziantep Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili idareye yazılan 27.08.2007 tarih ve 2738 sayılı cevabi yazıda söz konusu “Dere Islahı Çalışması” işinin  16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almadığı bundan dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul