İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2898
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :13
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2898
Şikayetçi:
 Ali TEPELER Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:93/A
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XII. Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23452
Başvuruya konu ihale:
 2007/107044 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri Yahyalı Karaköy Köyü Çampınarı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 06.06.60.0075/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XII. Bölge Müdürlüğü tarafından  28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kayseri Yahyalı Karaköy Köyü Çampınarı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali TEPELER’in 15.08.2007 tarih ve 23452 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 21/d maddesine göre seçme eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme kapsamında; ihale konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen 22.08.2007 tarihli yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, “Kayseri – İli Yahyalı İlçesi Karaköy Köyü Çampınarı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” inşaatını kapsayan “Kayseri- Yahyalı Karaköyü’nin Taşkından Korunmasına ait İstikşaf Raporu” planlamasının 1980 yılında onaylanmış olduğu anlaşıldığından  ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul