• Karar No: 2007/UY.Z-2899
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :14
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2899
Şikayetçi:
 Aşgül SARI, Planet İş Merkezi No:80 Elvankent Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Daire Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23443
Başvuruya konu ihale:
 2007/106947 İhale Kayıt Numaralı “H.245 Referanslı 154 kV.luk Serbest Bölge – Kemer E.İ. Hattı Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 06.06.56.0075/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Daire Başkanlığı tarafından 11.09.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan H.245 Referanslı 154 kV.luk Serbest Bölge – Kemer E.İ. Hattı Yapılması ihalesine ilişkin olarak Aşgül SARI’nın 15.08.2007 tarih ve 23443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci ve Ek-II listesi 26 ncı maddesine göre ÇED raporuna tabi veya seçme eleme ktiterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu Belgesinin alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde “23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce ilgili mevzuatı gereğince güzergahı belirlenen veya yatırım programına alınan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, duble yollar, ekspres yollar, demir yolları,devlet yolları ve il yolları projelerine  bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme kapsamında; ihale konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen 20.08.2007 tarih ve 18078/04183 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda söz konusu işle ilgili olarak, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğünün 25.08.1997 tarih ve 5530 sayılı yazısı ile 8 adet 154 KV Enerji Nakil Hattının 20.05.1997 tarihinde onaylanan yatırım programında  yer aldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla   ihale konusu işin Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul