İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2901
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :16
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2901
Şikayetçi:
 Mustafa Mutlu, Hükümet Caddesi No:196 Ermenek / KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanlığı Akkent Mah. MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 23576
Başvuruya konu ihale:
 2007/108146 İhale Kayıt Numaralı “Mersin-Merkez Değnek Göleti İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 06.06.67.0186/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 10.09.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan Mersin-Merkez Değnek Göleti İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Mustafa MUTLU’nun 16.08.2007 tarih ve 23576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/108146 ihale kayıt nolu ihalede ihale konusu iş olan gölet ve sulama projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinin 21/a, 16/o ve 35 nci maddesi gereğince “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Proje” olmasına rağmen proje için ÇED gerekli değildir belgesinin alınmadığı, bu nedenle de yapılacak ihalenin 2872 Sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine ve proje yeri Bakanlar Kurulu tarafından tabii afet bölgesi ilan edilmediği için de Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilerek ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin “Tarım, orman, su kültürü ve gıda” başlıklı 16 ncı maddesinin (o) bendinde;

 

“Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (100 hektar ve üzeri)”,

 

Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları” başlıklı 21 nci maddesinin (a) bendinde;

 

“Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3’ ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler),”

 

       “Madencilik” başlıklı 35 inci maddesinde ise;

 

        Madencilik projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;

         a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar)

         b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

         c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması

         d) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

         e) Taşocakları Nizamnamesi’ne göre bir hammaddenin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar)

         f)Taş Ocakları Nizamnamesine göre çıkarılan bir hammaddenin her türlü işleme sokulması (25.000 m3/yıl ve üzeri)

        g) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri,

        h) Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri (Ek-I de yer almayanlar),

        i) Aynı sahada toplam 3 000 m ve üzerinde sondajla yapılan aramalar,”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede; idarenin 23.08.2007 tarih ve 4929 sayılı yazı ile Mersin Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden ihale konusu işin ÇED Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesinin talep edildiği, bunun üzerine Mersin Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 27.08.2007 tarih ve 5360 sayılı yazı ile idareye cevap verdiği anlaşılmıştır.

 

            Mersin Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idareye gönderdiği 27.08.2007 tarihli cevabi yazısında su depolama tesislerinin (Göl hacmi 10 milyon m3’ ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler) ÇED Yönetmeliğinin Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin Ek-II 21-a maddesi uyarınca Yönetmelik hükümlerine tabi tutulduğu belirtilmiş, ancak idare tarafından gönderilen ihale konusu işe ait bilgilerde göl hacminin 1.260.000 m³ ve göl alanının 189 dekar olduğunun belirtilmesi nedeniyle söz konusu sulama göleti faaliyetinin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği ifade edilmiştir.

 

          Öte yandan Mersin Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün anılan yazısında idare tarafından 200 dekarlık (20 hektar) bir alanda 315.000 m³ kil temin edilerek sulama göleti inşaatında kullanılacağının ve bu işin Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 48 nci maddesine göre yapılacağının bildirildiği belirtilmiştir. Yine aynı yazıda madencilik faaliyetlerinin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesinin 35 inci maddesinde “Madencilik projeleri, ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın (a) bendinde her türlü madenin çıkarılması” şeklinde belirtildiği ifade edilmiş ve ÇED Yöntemliğine tabi projeler için “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça, bu projelere hiçbir teşvik, onay , izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceği ve proje için yatırıma başlanamayacağı ifade edilerek idare tarafından bu hususa ilişkin olarak yapılması gereken faaliyetler belirtilmiştir.

 

            Bu çerçevede; ihale konusu Mersin-Merkez Değnek Göleti inşaatının ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihale konusu gölet inşaatı kapsamında gerçekleştirilecek olan ve madencilik faaliyeti kapsamında yer alan kil temin faaliyetinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve söz konusu faaliyete ilişkin olarak ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılacak incelemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında da yapılabileceği  sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul