İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2903
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :18
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2903
Şikayetçi:
 Osman Yayla, Türkmen Caddesi 23/2 Merkez/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22.Bölge 223.Şube Müdürlüğü, GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23454
Başvuruya konu ihale:
 2007/95670 İhale Kayıt Numaralı “Harşit Çayı Islahı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 06.06.55.0132/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ  22.Bölge  223.Şube Müdürlüğü tarafından 20.08.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Harşit Çayı Islahı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Osman Yayla’nın 15.08.2007 tarih ve 23454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru sahibinin 09.08.2007 tarihli dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait taşkın koruma projesinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 Seçme, Eleme Uygulanacak Projeler Listesinin  21/d maddesi kapsamında olmasına rağmen  proje için ÇED Gerekli Değildir belgesinin alınmadığı, bu nedenle  ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine, ayrıca proje yerininin Bakanlar Kurulunca Tabii afet bölgesi ilan edilmediği için  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine  aykırı olduğu ve  ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait işin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin  21/d maddeleri kapsamında bir proje olduğu, ilgili yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinde EK-2 listesindeki projeler belirtilerek yönetmeliğin 17 nci maddesine atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır.Yönetmeliğin 17 nci maddesinde: “Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV’deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak  proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; Kurum tarafından ilgili idareye 16.08.2007 tarih ve 1711-11072 sayılı yazımız ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen hüküm gereğince yukarıda belirtilen ihaleye ilişkin olarak söz konusu belgenin alınıp alınmadığı bilgisi ile, belgenin alınmış olması durumunda onaylı bir örneğinin, alınmamış olması durumunda da alınmama gerekçeleri ile ekli formun onaylı bir örneği istenilmiş, idarenin göndermiş olduğu 21.08.2007 tarih ve 755.99-1279 sayılı cevap yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu ihaleyle ilgili olarak “ÇED Gerekli Değildir Belgesinin” 07.03.2005 tarih ve 12393 sayı ile Çevre ve Orman Bakanlığından alındığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların somut ve ciddi olmaması nedeniyle incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

   


   Oybirliği
 ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul