İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2904
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :19
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2904
Şikayetçi:
 Mustafa Mutlu, Hükümet Caddesi No:196 Ermenek/KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Anıt Alanı Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 23574
Başvuruya konu ihale:
 2007/98898 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Sarıveliler Göleti İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 06.06.68.0132/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karaman Sarıveliler Göleti İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Mutlu’nun 16.08.2007 tarih ve 23574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ilgili ihalenin konusu olan gölet ve sulama  işinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin 21/a ve 16/o maddeleri gereğince, ayrıca ihale işinin inşaatında kullanılacak olan taş, kum, çakıl ocakları EK-2 listesi 35 inci maddesi gereğince Seçme,Eleme Kriterleri Uygulanacak Proje Listesinde olmasına rağmen ilgili ihale için  ÇED Gerekli Değildir belgesinin alınmadığı, bundan dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye ait işin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin 16/o ve 21/d maddeleri kapsamında bir proje olduğu, ilgili yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinde EK-2 listesindeki projeler belirtilerek yönetmeliğin 17 nci maddesine atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır.Yönetmeliğin 17 nci maddesinde:

Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV’deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak  proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur…” 

Anılan Yönetmeliğin EK-2 Seçme,Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi 21/a maddesinde; “Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3’ ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler)”,  16/o maddesinde; “Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri ( 100 hektar ve üzeri)” düzenlemeleri  yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; Kurum tarafından ilgili idareye gönderilen 20.08.2007 tarih ve 1735-11202 sayılı yazımız ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen hüküm gereğince ilgili ihaleye ilişkin olarak söz konusu belgenin alınmadığı bilgisi ile, belgenin alınmış olması durumunda onaylı bir örneğinin, alınmamış olması durumunda da alınmama gerekçeleri istenilmiş, idarece gönderilen 22.08.2007 tarih ve 28879 sayılı cevap yazısında söz konusu projeye ait raporun 04.09.2000 tarihinde onaylandığı ve ilgili raporda göletin normal depolama hacminin 9,25 milyon m3, gölet alanın ise 0,922 km2 olduğu belirtilerek gölet ölçülerinin ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde alt sınırı olarak belirlenen kriterlerin altında kaldığı bundan dolayı ilgili proje için ÇED belgesi alınmasının gerekmediği ifade edilmiştir.

 

Bu çerçevede; ihale konusu Karaman Sarıveliler Göleti İnşaatı Yapım İşinin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihale konusu gölet inşaatı kapsamında gerçekleştirilecek olan madencilik faaliyetinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında söz konusu faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların somut ve ciddi olmaması nedeniyle incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

   


   Oybirliği
 ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul