En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2905
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :20
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2905
Şikayetçi:
 Osman Yayla, Türkmen Caddesi 23/2 Merkez /GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 202. Şube Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Bulvarı 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23450
Başvuruya konu ihale:
 2007/97692 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep-İslahiye-Fevzipaşa Kasabası Keller Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 06.06.59.0132/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 202. Şube Müdürlüğü tarafından  29.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziantep-İslahiye-Fevzipaşa Kasabası Keller Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Osman Yayla’nın 15.08.2007 tarih ve 23450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu  ihaleye ait projenin  25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin EK-2 Seçme,Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin  21/d maddesi kapsamında olduğu, ilgili proje yerinin Bakanlar Kurulunca  Tabii afet bölgesi ilan edilmediği, ve ihale için ÇED Gerekli Değildir belgesinin alınmadığı bunlardan ötürü  ilgili ihalenin  2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait işin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin 16/o ve 21/d maddeleri kapsamında bir proje olduğu, ilgili yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinde EK-2 listesindeki projeler belirtilerek yönetmeliğin 17 nci maddesine atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır.Yönetmeliğin 17 nci maddesinde: “Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV’deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak  proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; Kurum tarafından ilgili idareye gönderilen 17.08.2007 tarih ve 1715-11068 sayılı yazıda idarenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 6 ıncı fıkrasındaki hüküm gereğince ilgili ihaleye ilişkin olarak  ÇED belgesi alınıp alınmadığının belirtilmesi ile,  alınmış olması durumunda onaylı örneğinin Kurum’a gönderilmesinin, alınmamış olması durumunda da alınmama gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, idarenin 27.08.2007 tarih ve 185-02-1723 sayılı cevap yazısı ve ekleri incelendiğinde; idarenin ekinde ihale konusu işe ilişkin  vaziyet planı ve tatbikat projesi bulunan 23.08.2007 tarih ve 1711 sayılı yazı ile Gaziantep Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden söz konusu iş için ÇED gerekli olup olmadığının sorulduğu, Gaziantep Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili idareye yazılan 27.08.2007 tarih ve 2739 sayılı cevabı yazıda söz konusu “Dere Islahı Çalışması” işinin  16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almadığı bundan dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların somut ve ciddi olmaması nedeniyle incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

   


   Oybirliği
 ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul