İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2906
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :22
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2906
Şikayetçi:
 Ali Aslan, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:93/a Merkez/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı, Sivas -Ankara Karayolu Üst Geçit Yanı no:194 58010 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23449
Başvuruya konu ihale:
 2007/98490 İhale Kayıt Numaralı “Kelkit- Karataş Projesi Ulu Deresi Yukarı Havza Islahı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2006 tarih ve 06.06.64.0132/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü tarafından  24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kelkit- Karataş Projesi Ulu Deresi Yukarı Havza  Islahı  2. Kısım İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Aslan’ın 15.08.2007 tarih ve 23449 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ilgili ihale konusu işin  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinin 21 /d maddesine göre seçme eleme kriterleri uygulanacak proje kapsamında olmasına rağmen söz konusu proje için ÇED Gerekli Değildir belgesinin alınmadığı, bundan dolayı ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine, ve ayrıca ilgili proje yeri Bakanlar Kurulu tarafından Tabii afet bölgesi ilan edilmediğinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.   

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz  hükmü yer almaktadır.

 

            2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde; “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelenen ihalede; Kurumca  idareye gönderilen  17.08.2007 tarih ve 1719-11063 sayılı yazımız ile söz konusu ihaleye ait proje için ÇED belgesinin alınıp alınmadığının belirtilmesi, ayrıca belgenin alınmış  olması durumunda onaylı bir örneğinin, alınmamış olması durumunda ise gerekçelerinin  gönderilmesi istenilmiş, idarenin göndermiş olduğu 17.08.2007 tarih ve 1719-11063 sayılı cevap yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; projenin DPT tarafından 1983 yılında 1983 D 020 070 numarasıyla yatırım programına alınan Tamamlama Projelerinin bir alt başlığı olduğu ve 2007 yılında yatırım ve uygulama programına alındığı belirtilmiş, bundan dolayı söz konusu ihale projesinin ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi kapsamında olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

   


   Oybirliği
 ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul