İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2908
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :24
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2908
Şikayetçi:
 Akın AKIŞ, Kurtulmuş Mahallesi Kültür Sokak No:11 Reşadiye /TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İli Turhal İlçesi Kat Belediye Başkanlığı, Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 19998
Başvuruya konu ihale:
 2007/74049 İhale Kayıt Numaralı “Kat Belediyesi İçmesuyu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.08.2007 tarih ve 06.05.69.0075/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İli Turhal İlçesi Kat Belediye Başkanlığı’nca 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kat Belediyesi İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Akın AKIŞ’ın  12.07.2007 tarih ve 19998 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.07.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kat Belediye Başkanlığı tarafından 13.07.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Kat Belediyesi İçmesuyu İnş.” İhalesinde ihale konusu işin içme suyu inşaatı olmasından dolayı inşaat veya çevre mühendisi olmasına rağmen ihale ilanının 4 üncü maddesinde benzer işe denk sayılacak mühendislik dalı olarak inşaat veya jeoloji mühendisliğinin yazıldığı, ihale ilanının 4.4. maddesinde meslek seçimi yapılırken mühendis ve mimarların aldıkları akademik eğitimin dikkate alınmadığı, mesleği jeoloji mühendisi olan bir şahsın ilanı hazırlayan idare görevlisine 3.000,00 YTL rüşvet vererek ihale ilanının 4.4 maddesinde jeoloji mühendisliğinin yazılmasını sağladığı  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanının 4.4 maddesinin “…. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği ve jeoloji müh. dir.” şeklinde düzenlendiği,

 

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işe ilişkin bilgilerin; Kat belediyesi İçmesuyu İnşaatı (1 Adet Derin Kuyu Açılması, 1 Adet Terfi Hattı Kurularak İsale Hattı Yapılması” olarak belirtildiği  tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak idareden temin edilen belge ve bilgilerin incelenmesi sonucunda, idarenin iddia konusu hususlara ilişkin olarak gönderilen görüş yazısında, kendileri tarafından yapılan araştırma neticesinde ilgilinin ismi ve adresinin tamamen gerçek dışı olduğu, ihale konusu işin içerisinde inşaat yapım işi, sondaj, terfi sistemi bulunması nedeniyle ihale ilanının 4.4 maddesine “inşaat mühendisliği ve jeoloji mühendisliği” ibarelerinin konulduğu, bu konuda Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğündeki teknik elemanlara danışıldığı ve iş arıtma tesisi olmadığından, söz konusu mesleklerin olması gerektiğinin bildirildiği, içmesuyu projelerinde uzman mesleğin çevre mühendisliği olduğuna dair bir mevzuatın belirtilmediği ve ihaleye teklif verenler arasında jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi veya çevre mühendisi bulunmadığından bu iddiaların yerinde olmadığı belirtilmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinin (c) bendinde;      Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetleri sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır……….Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.  

 

            Yukarıdaki hüküm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde, başvuruya konu ihale konusu iş incelendiğinde, aldıkları akademik eğitime göre benzer işe denk sayılması gereken mühendislik bölümünün, inşaat mühendisliği olması gerektiğinden, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Ancak, idarenin ihaleye teklif veren istekliler ait olan iş deneyimini tevsik eder belgelerin incelenmesi sonucunda,  aralarında jeoloji mühendisinin bulunmadığı göz önüne alındığında, mevzuata aykırı olarak yapılan bu  düzenlemenin söz konusu ihalede bir sonuç doğurmadığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul