İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2972
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :52
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2972
Şikayetçi:
 Re-Ay Yol Yapı İnşaat ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti, Cemal Gürsel Cad. Betül Güven Apt. Nu: 87/1 Bostanlı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü,Atatürk Cad. Nu: 121/A Alsancak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21785
Başvuruya konu ihale:
 2007/49787 İhale Kayıt Numaralı “Alsancak Liman-Halkapınar Bağlantı Yolu, Alsancak-Torbalı İst. Arası ve Torbalı-Ödemiş Hattı Çelik Köprü ve Menfezlerin Kumlama ve Boyasının Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 06.06.10.0019/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nce 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Alsancak Liman-Halkapınar Bağlantı Yolu, Alsancak-Torbalı İst. Arası ve Torbalı-Ödemiş Hattı Çelik Köprü ve Menfezlerin Kumlama ve Boyasının Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Re-Ay Yol Yapı İnşaat ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.07.2007 tarih ve 21785 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

05.09.2007 tarih ve 06.06.10.0019/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapmış oldukları açıklamanın, yeterli bulunmayarak ihalenin kendilerine verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

Anılan hüküm ile ihale komisyonunun, aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve bu bileşenlerle ilgili sorgulama yapması gerektiği öngörülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak; ihale komisyonunun, bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra; yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, (yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki) teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulacağı ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde edeceği, ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulacağı ve bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit edeceği ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği,

Bileşenlerin, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntıların ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiği, ihale komisyonunun, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracağı yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemedeki açıklamalar doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin sınır değer tespit edilerek, teklifleri, tespit edilen sınır değerin altında kalan (4) dört istekliden aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yazılı açıklama yapmalarının istenildiği, bu isteklilerin tamamının yazılı açıklamasını süresi içerisinde ihale komisyonuna sunduğu, yapılan açıklamaların ihale komisyonunca incelenmesi neticesinde yetersiz görülmesi sebebiyle ihaleye en düşük 5. teklifi veren Abdulhe YILDIZ Doğalgaz Sis. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak karara bağlandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve eki bilgi/belgelerin incelenmesi sonucunda, söz konusu firmanın açıklama yazısında, firmalarında çalışan personelin ihale öncesinde yaptıkları analiz ve piyasa araştırmaları sonucunda oluşturdukları fiyatların günün koşullarına uygun olduğu ve kar edebilecekleri, söz konusu işin eski boyanın sökülüp yüzey profilinin ISO 8501-1’e uygun kalitede yapılması olduğu, bu çerçevede bir kumlama firmasından aldıkları kuvars kumu teklifinin nakliye dahil 43,00 YTL/Ton olduğu, Mazot miktarına ilişkin pozun normal kumlama işi için enerji karşılığı verilmiş olan mazot miktarının m2’ye 1,140 kg/m2 olduğu halde dakikada 10,5 m3 hava basan BVD85 seyyar dizel hava kompresörünün sarfiyatının 0,712 kg/m2 olacağı; bu açıklamanın devamında yağlı boya analizi ve fiyatları ile diğer analizlere yer verildikten sonra boya ustası ve çırak miktarına ilişkin olarak ise, söz konusu işte airless kullanılacağı bunun püskürtme basıncının 11lt/dk olduğu dolayısıyla günlük 8 saat içerisinde (bu makinenin sadece bir boyacı ustasıyla çalıştığı ve çırak dahi kullanılmadan) 1000 m2 alanın boyanmasının mümkün olduğu, ayrıca söz konusu işte çalıştırılacak personelin şirket bünyesinde sürekli istihdam edilen ve bitmek üzere olan Birinci İstanbul Boğaz Köprüsü koruyucu kaplamasının yenilenmesi işinde çalıştıkları ve ihale üzerlerinde kaldığı takdirde burada kullanılan iş iskelesi, işçi emniyet malzemeleri, diğer sarf malzemeleri ile yeteri kadar personeli bu işe yönlendirecekleri hususlarına yer verilmiş olup, bu açıklamanın ekinde, idarece oluşturulan yaklaşık maliyet icmal tablosunda yer alan iş kısımlarının tamamına ilişkin bedel öngörüldüğü ve analizlere yer verildiği bu bedellere ilişkin olarak değişik firmalardan alınan teklif ve proforma faturalar ile Birinci İstanbul Boğaz Köprüsü koruyucu kaplamasının yenilenmesi işinde çalıştırdıkları personellere ilişkin SSK bildirgelerinin de idareye sunulduğu, ayrıca sözleşme giderleri, vergi-sigorta giderleri ile diğer genel giderlerle birlikte kalan 16.781,19 YTL’nin de kar olarak öngörüldüğü anlaşılmış ve bu haliyle açıklamanın yeterli olduğu anlaşıldığından söz konusu teklifin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye en düşük teklifi sunan Doğuş Boya ve Kimya San Koll. Şti’nin idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve eki bilgi/belgelerin incelenmesi sonucunda, söz konusu firmanın açıklama yazısında, bu tür işleri sürekli olarak yapmalarından dolayı bütün malzemelerin ellerinde mevcut olduğu ve demirbaşlarında kayıtlı olduğu, bu malzemelere ilişkin listenin ekte sunulduğu, ülkemizde markalaşmış bulunan Dyo, Marshall, Polisan, Merbolin, Hempel, Casati, Wagner ve Akszo-Nobel gibi firmaların bayisi oldukları, dolayısıyla diğer firmalara göre bu açıdan oldukça avantajlı durumda oldukları, nakil vasıtalarının da demirbaşlarında kayıtlı olması sebebiyle nakliyeyle ilgili olarak sadece akaryakıt giderlerinin olacağı, firmalarında sürekli olarak personel istihdam etmeleri sebebiyle bunun da kendilerine hem nitelik hem de maliyet açısından olumlu ve avantajlı katkı sağladığı hususlarına yer verilmiş olup, bu açıklamanın ekinde, idarece oluşturulan yaklaşık maliyet icmal tablosunda yer alan iş kısımlarına ilişkin bedel öngörülerek analizlere de yer verildiği, bu bedellere ilişkin olarak değişik firmalardan alınan teklif ve proforma faturalar ile bünyelerinde çalıştırdıkları personellere ilişkin SSK bildirgelerinin de idareye sunulduğu, ayrıca sözleşme giderleri, vergi-sigorta giderleri ile diğer genel giderlerle birlikte kalan 2.584,41 YTL’nin de kar olarak öngörüldüğü anlaşılmış ve bu haliyle açıklamanın yeterli olduğu kanaatine varıldığından bu teklifin de değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul