İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2974
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :54
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2974
Şikayetçi:
 Özçelik İnşaat Taahüt ve Ticaret Ltd. Şti., Necatibey Caddesi Hanımeli Sokak Nu:13/5 06430 Sıhhıye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Yörük Selim Mah. G.Mustafa Kuşcu Cad.
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 23650
Başvuruya konu ihale:
 2007/86657 İhale Kayıt Numaralı “Çağlayancerit Entegre Devlet Hastanesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 06.06.72.0176/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/86657 İhale Kayıt Numaralı “Çağlayancerit Entegre Devlet Hastanesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Özçelik İnşaat Taahüt ve Ticaret Ltd. Şti.-Ramiz Çelik’in 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.08.2007 tarih ve 23650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İlan ve İdari Şartnamenin Diğer Hususlar kısmında istenilen analizlerle ilgili düzenlemelerin yasal olmadığı,

 

            2) Projeler, pursantaj tabloları ve mahal listeleri arasında çelişkiler bulunduğu ve bu haliyle sağlıklı bir maliyet çalışması yapılamayacağı gibi, yapılacak imalatlar hususunda da sıkıntılar yaşanacağı, pursantaj tablosunda olmayan imalat kalemlerinin parasının nereden ve nasıl ödeneceğinin bilinemediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde;

      

“…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

           

            İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fırasında  belirtilen belgeler” düzenlemesine,

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı kısmı ile İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye, personel, iş makineleri işletme, All-Risk sigorta, ruhsat, harç ve abonelik, SSK payı, vergiler, proje giderleri vs.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, kik payı, teminat mektubu masrafları v.s.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin başvuru dosyası içerisinde ayrı bir dosya olarak  verilmesi zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen “teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” haricinde, idarece idari şartnamenin Diğer Hususlar bölümünde;

 

Teklifi sınır değer altında kalan istekli/istekliler olması halinde, bu istekli/isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması esnasında istenebilecek olan “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar” da teklif verme aşamasında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak bütün isteklilerden istenilmiştir.

 

Bu şekildeki düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıdığı düşünülmekle birlikte, söz konusu belgelerin, inceleme konusu ihalede katılımı engelleyici bir durum oluşturmadığı anlaşıldığından  bu aykırılığın esas üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İlan ve İdari Şartnamenin Diğer Hususlar kısmında istenilen analizler ilgili düzenlemelerin yasal olmadığı” yönündeki iddiasının, bu bağlamda yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası genel olarak ihale dokümanı kapsamında yer alan projeler ve mahal listeleri ile pursantaj listeleri arasındaki uyumsuzlukları ve eksiklikleri içermekte olup bu hususa ilişkin olarak 15 iddiaya yer verilmiştir. Bu iddialar idarece gönderilen ihale işlem dosyası ve CD üzerinde sırasıyla incelendiğinde;

 

2-1.           İhale dokümanı kapsamında verilen CD’si içerisinde yapılacak bina ile ilgili herhangi bir statik proje bulunmadığı, bu nedenle yapılacak olan binanın betonarme karkasının ne şekilde yapılacağının anlaşılamadığı, gerekli maliyet çalışmasının yapılmasının da mümkün olamayacağı, ihale şartname dosyasında kazı klas tutanağı bulunmadığı gibi, pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde de kazı ile ilgili herhangi bir imalat kalemine verilmediği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale dokümanının idarece isteklilere CD ortamında verildiği, verilen CD içerisinde yapılacak bina inşaatına ilişkin mimari, statik, mekanik tesisat ve elektrik tesisatına ilişkin projelerin de yer aldığı ancak, mimari, mekanik tesisat ve elektrik tesisatına ait projelerin AutoCAD programında verildiği, betonarme uygulama projelerinin ise İDECAD yazılımda hazırlanarak verilmiş olduğu, betonarme projeler içinde A, B ve C Bloklara ilişkin temel ve kalıp planları, kolon aplikasyon planları, kolon ve kiriş açılımlarının mevcut olduğu, projelere ilişkin zemin, beton ve demir sınıflarının belirtildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin verilen CD içerisinde statik projelerin yer almadığı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-2. Merdiven detaylarında merdiven basamağı ve merdiven holü doğal granit merdiven basamağı (özel) olarak gösterilmesine rağmen, subasman üstü mahal listesi ve pursantaj tablosunda aynı imalat için farklı malzemelerin öngörüldüğü, hangisi imalatın uygulanacağının bilinmediği, bu nedenle sıhhatli bir maliyet hesabının yapılmasının mümkün olamayacağı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu ihale kapsamında yapılması öngörülen hastane binasına ait projede biri yangın merdiveni olmak üzere iki adet merdiven bulunduğu, mimari detaylarda yangın merdiveni basamağının 26.661 poz nolu mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı kaplaması, merdiven holü kaplamasının ise 26.502 poz nolu suni mermer döşeme kaplaması olarak, ana merdiven basamağı ve merdiven holü kaplamasının ise 04.416/23b poz nolu doğal granit plaklarla merdiven basamağı ve 04.416/23b poz nolu doğal granit plaklarla döşeme kaplaması olarak gösterildiği,

 

Pursantaj tablosunda yangın merdiveni ve ana merdiven olarak herhangi bir ayrım yapılmadığı görülmekle birlikte, merdiven holü için 26.206/A poz nolu 3 cm kalınlıkta renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması, merdiven basamağı için ise, 26.622/A poz nolu renkli mermer ile merdiven basamağı kaplaması yapılmasının öngörüldüğü,

 

Her ne kadar mahal listesi olarak ifade edilmiş olsa da, mahal listesi niteliği taşımayan imalat kalemlerine ilişkin listede ise yangın merdiveni için 26.502 poz nolu suni mermer döşeme kaplaması, ana merdiven için ise 26.622/A poz nolu renkli mermer ile merdiven basamağı kaplaması, merdiven holü için 6.206/A poz nolu 3 cm kalınlıkta renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılmasının öngörüldüğü, yangın merdiveni ve ana merdivene ilişkin imalat kalemlerinde çelişki bulunduğu, ana merdiven basamaklarının ve merdiven holünün projesinde doğal granit plaklarla kaplama olarak gösterilmesine rağmen, pursantaj tablosu ve mahal listesinde farklı imalatlar olarak gösterildiği ancak, bu imalatların yaklaşık maliyete oranının %0,5 olduğu ve söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu,

 

Kaldı ki, söz konusu işe ait sözleşme tasarısının  9 uncu maddesinde;

“9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

 

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

            2- İdari Şartname,

            3- Sözleşme Tasarısı,

            4- Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

            6- Özel Teknik Şartname,

            7- Genel Teknik Şartname,

            8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler.” hükmünün yer aldığı, dolayısıyla projeler ve mahal listesi ile pursantajlar arasında uyumsuzluk olması halinde projelerin esas alınacağı hususunda bir tereddütün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2.3.Mimari kesit projelerinde zemin ve 1. kat mahallerinde 25.116/1 poz nolu PVC döşeme kaplaması görülmesine rağmen, mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında bu imalata yer verilmediği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari uygulama projelerinde kesit paftalarında bazı mahallerin malzeme açılımlarının verildiği, bu açılımlara göre 25.116/1 poz nolu PVC döşeme kaplaması yapılmasının öngörüldüğü ancak, mimari detay projelerinde 25.116/A5 poz nolu 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme malzemesi ile döşeme kaplaması yapılması imalatının yeraldığı, imalat kalemlerine ait liste ile pursantaj tablosunda ise 26.502 poz nolu beyaz çimentolu suni mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılmasına yer verildiği, kesitlerde yer alan 25.116/1 poz nolu imalat ile detaylarda yer alan 25.116/A5 poz nolu imalat arasında %50’ye varan fiyat farkının bulunduğu ve projeler arasında uyumsuzluklar olduğu ve hangi mahallerde hangi malzemenin klullanılacağı hususunun anlaşılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2-4.           Mimari kesit projelerinde duş-wc mahallerinde 26.192/2 poz nolu 200x200x9 mm dekoratif gre seramik görülmesine rağmen, subasman üstü pursantaj tablosu ve mahal listesinde 26.191/3 poz  nolu 100x200x9 mm roliefli seramikle fugalı döşeme kaplaması olarak görüldüğü, bu imalatlardan hangisinin söz konusu mahallerde uygulanacağının bilinmediği ve sıhhatli bir maliyet hesabının çıkartılmasının  mümkün olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari uygulama projelerinde ve detaylarda ıslak zeminlerin döşeme kaplaması 26.192/2 poz nolu dekoratif sırlı gre seramik fugalı döşeme kaplaması yapılması olarak belirlenmiş, aynı mahallere ilişkin imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj listelerinde ise 26.191/3 poz  nolu döşeme kaplaması yapılması öngörülmüştür. Ancak, söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-5. Mimari kesit projelerinde tüm mahallerde film kaplamalı alçıpan asma tavan (özel 60x60 cm) görülmesine rağmen, mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında bu imalatla ilgili hiçbir şey bulunmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari kesitlerin geçtiği mahallerin zemin katta yer alan 2 mahal haricindeki bütün mahallerde tavan kaplaması olarak 60x60 cm özel film kaplamalı alçıpan asma tavan imalatının öngörüldüğü ancak, bu imalata imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablolarında yer verilmediği gibi, özel imalata ilişkin herhangi bir teknik detay/özellik belirtilmediği, imalatın yapılacağı mahallerin net olarak gösterilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2-6.           Mimari projelerde dış cephede 27.501 poz nolu dış sıva görülmesine rağmen, mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında bu imalatla ilgili hiçbir şey bulunmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari projede cephe paftalarında poz nolu akrilik esaslı boya 25.036 imalatının yer aldığı, detay paftalarının bir kısmında bu imalat görünmesine rağmen, bazı paftalarda dış sıva için 25.036/2 poz nolu termoplastik reçine esaslı boya yapılmasının öngörüldüğü, imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablolarında ise 25.036/1 poz nolu akrilik esaslı ince malzeme ile her renkte boya yapılması imalatına yer verildiği, projelerdeki bu çelişkinin isteklilerde tereddüt yaratacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2-7.           Mimari detay projelerinde pencereler 23.244/L poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama görülmesine rağmen, subasman üstü mahal listesi ve pursantaj tablosunda 23.241/A poz nolu plastik doğrama imalatının yeraldığı, söz konusu bu iki imalattan hangisinin uygulanacağının anlaşılamadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari uygulama ve detay projelerinde pencere doğramaları için 23.244/L1 poz nolu elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatının öngörüldüğü, projeler arasında herhangi bir çelişkinin söz konusu olmadığı, imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablosunda ise pencere doğramaları için 23.241/A poz nolu plastik doğrama imalatının yer aldığı, söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-8.           Mimari detay projelerinde 1. ve 2. kat planlarında 18.102 poz nolu 9 cm gazbeton ve 18.106 poz nolu gazbeton ile duvar yapılması imalatları görülmesine rağmen söz konusu imalatla ilgili mahal listesi ve pursantaj tablolarında herhangi bir bilgi bulunmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari detay projelerinde dış cephenin 18.102 poz nolu 9 cm duvar hafif gazbeton blok ve 18.106  poz nolu 19 cm duvar hafif gazbeton blok ile sandeviç duvar yapılması öngörüldüğü ancak, imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablosunda dış duvar imalatı için 18.071/3 poz nolu yatay delikli (19x19x13,5 cm) boyutlarında fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması imalatının yer aldığı, söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-9.           Mimari detay projelerinde kapı detaylarında bazı kapılar 23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama görülmesine rağmen, söz konusu imalatla ilgili mahal listesi ve pursantaj tablolarında herhangi bir bilgi bulunmadığı, mimari detay projelerinde kapı detaylarında bazı kapılar 23.244/E1 poz nolu alüminyum doğrama görülmesine rağmen, söz konusu bu imalatla ilgili mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında bu imalata yer verilmediği  yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Acil ve poliklinik girişinde yer alan fotoselli kapının kapı kanatları ve iç camekan kapılar  için mimari detay projelerinde 23.244/E1 poz nolu elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatının öngörüldüğü, diğer tüm alüminyum doğrama imalatlarının 23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama olarak belirtildiği, imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablosunda ise doğrama imalatları için 23.241/A poz nolu plastik doğrama imalatının yer aldığı, söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-10. Mimari detay projelerinde kapı detaylarında bazı kapılarda kapı kanadı olarak laminat kapı kanadı görülmesine rağmen, pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde bu imalata yer verilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Plan paftalarında K1, K2, K3, K4 ve K5 olarak belirlenen kapıların detay paftalarında sac kasalı laminat kapı kanadı olarak belirtildiği, söz konusu imalatın imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablosunda ise 22.009/1 poz nolu iki yüzü suni tahta presli fabrikasyon iç kapı kanadı yapılması olarak tariflendiği ancak, söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-11.       Mimari detay projelerinde yangın merdiveni mahallinde 25.016/1 poz nolu demir imalatın iki kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması imalatı görülmesine rağmen, pursantaj tablosunda ve mahal listesinde 25.015/1 poz nolu demir imalatın bir kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması imalatına yer verildiği, bu imalatlardan hangisinin uygulanacağının bilinmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Yangın merdiveni detaylarında, merdiven küpeştesinin 25.016 poz nolu iki kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanmasının öngörüldüğü, pursantaj tablosunda ve imalat kalemlerine ait listede ise 25.015/1 bir kat sülyen, iki kat yağlı boya ile boyanmasına ilişkin imalata yer verildiği, bu imalatlar arasındaki fiyat farkı, boyanacak yüzeyin metrajıyla birlikte dikkate alındığında yaklaşık maliyetin %0,04’üne tekabül ettiği, kaldı ki söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-12.       Mimari proje detaylarında M1 merdiven detayında 23.220 poz nolu paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi imalatı görülmesine rağmen, söz konusu imalata pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde yer verilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Ana merdivene ilişkin detay projelerinde paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve 23.220 poz nolu merdiven küpeştesi yapılmasının öngörüldüğü, imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablosunda ise bu imalatlara ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı görülmekle birlikte, söz konusu işe ilişkin teknik şartnamede imalatların proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı gözönüne alındığında, isteklilerin tekliflerini projede belirtilen malzemeleri dikkate alarak hazırlayacaklarının açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-13.       Mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında çatı imalatlarıyla ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığı, bu nedenle çatı imalatının nasıl ve ne şekilde yapılacağının anlaşılamadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari uygulama projeleri içerisinde çatı planına ayrıca yer verildiği, söz konusu bu planda çatının %33 eğim verilerek shingle çatı örtüsüyle kaplanacağının anlaşıldığı, işin kesitleri ve çatı planı  incelendiğinde, binanın çatısının nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin herhangi bir tereddüte yer olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2-14. Mimari vaziyet planında bina çevresinde kilit taşı kaplaması görülmesine rağmen, mahal listeleri ve pursantaj tablolarında bu imalata yer verilmediği, vaziyet planında mevcut olan bu imalatın yapılıp yapılmayacağının anlaşılamadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Vaziyet planında çevre düzenlemesine ilişkin imalatların belirtildiği ancak, gerek idari şartnamede işin tanımı kapsamında, gerekse imalat kalemlerine ait liste ve pursantaj tablosunda çevre düzenlemesi yapılacağına ilişkin bir belirlemeye yer verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2-15.       Mimari projelerde yatay yağmur oluğu ve düşey yağmur borusu imalatları görülmesine rağmen, mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında bu imalatlarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığı, bu nedenle sıhhatli bir maliyet hesabının çıkartılmasının mümkün olamayacağı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Mimari projelerde yatay ve düşey yağmur oluklarının gösterildiği ancak, yağmur oluklarına ilişkin herhangi bir malzeme bilgisine veya teknik özelliğe yer verilmediği görülmekle birlikte, söz konusu imalatın işin toplam maliyeti dikkate alındığında, önemli bir tutar oluşturmayacağı ve sağlıklı teklif hazırlanmasını etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden ihale dokümanının incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu ihaleye ilişkin bir teknik şartnamenin hazırlanmadığı, Teknik Şartname başlığı altında inşaat, elektrik tesisatı ve sıhhi tesisata ilişkin 1 sayfa olarak verilen dokümanlarda, imalatların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına uygun olarak yapılacağı, kullanılacak malzemelere dair İSO, TSE, Avrupa uyum yasaları çerçevesinde belgelerin aranacağı gibi şartlara yer verildiği, ancak yapılacak imalatların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına uygun olarak yapılacağı kabul edilse dahi, özel imalatlara ilişkin teknik şartnamelerin idarece hazırlanıp isteklilere ihale dokümanı ile birlikte verilmesi gerektiği, ancak idarece bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Şikayete konu iş için hazırlanan mimari projelerin kendi içerisinde tutarsızlıklar taşıdığı, mahal listesinin yapıda yer alan tüm mekanların numara ve adlarına bağlı olarak, o mahalde kullanılan duvar, döşeme ve tavan kaplama malzemeleri ile pencere ve kapı malzemelerinin, alan, çevre ve yapıya ilişkin genel  bilgilerin tablo şeklinde verilmesi gerektiği bir listeden uzak olduğu, idarece hazırlanan mahal listesinde yer almayacak imalatlara yer verilirken, yer alması gereken imalatların bulunmadığı, ihale dokümanı ekinde isteklilere verilen mahal listesinin, “mahal listesi” kavramından anlaşılması gereken tanım kapsamında bir tablo olmadığı, ihale konusu işin “ana imalatlarının”, hangi poz numaralarının teknik şartnamesine göre yapılacağını belirten ve buna bağlı olarak imalat tariflerinin istekliler tarafından anlaşılmasını sağlayan bir liste niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, idarenin içerik olarak olması gereken anlamda bir mahal listesi hazırlamadığı, sadece söz konusu belgenin adının mahal listesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Pursantaj tablosunun ise; inşaatın ilerleme yüzdelerine göre ödeme dilimlerini gösteren, ödemeye esas bir tablo olduğu,

 

İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere satılan pursantaj tablosunun ise, ödeme dilimlerini gösterir bir tablo niteliğinden daha ziyade, inşaatı oluşturan tüm imalat metrajlarının, oransal (yüzde) olarak belirtildiği bir tablo niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Dolayısıyla, idarece doküman satın alanlara, olması gerektiği anlamda bir “Mahal Listesi” ve “Pursantaj Tablosu” verilmemesinin mevzuata aykırılık oluşturduğu, idarece şikayete konu işin ihale dokümanının tam ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmadığı, dokümanlar arasında çelişki ve eksiklikler olduğu ve ihale dokümanının ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılmasını olumsuz yönde etkileyeceği anlaşıldığından,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda, anılan maddenin  (g) bendine aykırılık bulunduğu görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul