İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2975
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :55
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2975
Şikayetçi:
 Cemaller İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti, G.M.K. Bulvarı No:112/26 06570 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sok. No 6 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24178
Başvuruya konu ihale:
 2007/74835 İhale Kayıt Numaralı “Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 06.0691.G020/2007-25 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü’nce 18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cemaller İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan Doğcan İnş. Taah. İş Mak. Orj. Yed. San. Ltd. Şti. firması tarafından idari şartnamenin 7.3.1.b maddesinde istenilen ISO 9001 kalite yönetim belgesinin teklif ekinde sunulmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, diğer taraftan; kendi firmalarının teklif cetvelinin teklif ekinde sunulmadığının idarece kendilerine bildirildiği, ancak teklif ekinde sunulan belgelerde eksiklik  bulunmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “ Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.”  hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 7.3.1.b maddesinde; “Bu ihaleye başvuran isteklilerin, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorunludur.Yönetim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesi de sunulması gerekir.Teyit yazılarının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur…..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan Doğcan İnş. Taah. İş Mak. Orj. Yed. San. Ltd. Şti’nin   idari şartnamenin 7.3.1.b maddesinde sunulması zorunlu olan ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesinin teklif ekinde sunulmadığı, söz konusu durumun idarece de belirlendiği, ancak idarenin “…teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığından kurum menfaati de düşünülerek sehven yapılan maddi hatadan dolayı firmalarca verilmeyen belgeler eksik evrak sayılmamıştır.” şeklindeki gerekçe ile anılan firma tarafından teklif ekinde; “ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesinin” sunulmamasının sehven yapılan maddi hatadan kaynaklandığı ve kurum menfaatinin esas olduğu bu nedenle  eksik belge olarak kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihalede ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olan aynı zamanda başvuru sahibi Cemaller İnşaat Tic. ve San. Ltd Şti’nin  İdari şartnamenin 58 nci maddesinde “Diğer Hususlar” bölümünde isteklilerden; “…teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin..” sunulması gerektiği düzenlemesinin yer aldığı, buna rağmen başvuru sahibinin idarece istenilen belgeleri teklif ekinde sunmadığı, sadece teklif ekinde “Teklif İcmal Cetveli”nin yer aldığı, idarece söz konusu durumun; “….isteklilerce sehven yapılan maddi hatadan kaynaklandığı ve kurum menfaatinin esas olduğu…” gerekçesi ile idari şartnamede istenilen belgelerin teklif esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, bu nedenle eksik belge olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihale üzerinde bırakılan Doğcan İnş. Taah. İş Mak. Orj. Yed. San. Ltd. Şti’nin ve ihalede ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olan aynı zamanda başvuru sahibi Cemaller İnşaat Tic. ve San. Ltd Şti’nin  belge eksikliği nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde idarece; “….isteklilerce sehven yapılan maddi hatadan kaynaklandığı ve kurum menfaatinin esas olduğu…” şeklindeki gerekçenin mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla anılan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Söz konusu ihalede tek istekli konumunda olan Yapı-Tek İnş. San. Tic. A.Ş’nin idarece idari şartnamenin 58 nci maddesinde “Diğer Hususlar” bölümünde istenilen “…gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları...” teklif ekinde sunulmadığı, dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ayrıca;

 

            İlanın “Diğer Hususlar” bölümünde; “İstekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulaması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini sunacaktır. İhale dokumanı içinde isteklilere verilen ilerleme yüzdeleri (Pursantaj Cetveli) bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinden, isteklilerin ilerleme yüzdelerini fiyatlandırmaları kabul edilmeyecektir.” 

 

            İdari şartnamenin 58 nci maddesinde “Diğer Hususlar” bölümünde ise: “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklilerden teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, teklif bedelini gösteren hesap cetveli istenecektir.” düzenlemesi,  

 

idari şartnamenin 7.3.1.b maddesinde: “Bu ihaleye başvuran isteklilerin, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorunludur.Yönetim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesi de sunulması gerekir.Teyit yazılarının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur…..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede isteklilerden istenilen söz konusu ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesine ilişkin ilanda  düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci paragrafında, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmüne aykırı olarak işin idari şartnamesindeki ve ilanındaki anılan düzenlemeler birbiriyle açıkça çeliştiği, bu nedenle ihale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki farklı düzenlemelerin ihaleye katılmak isteyenlerin tereddüde düşmesine neden olacağı tespit edilmiştir.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale, idari şartnamede yer alan düzenlemeler ile ilanda yer alan düzenlemelerin birbiri ile uyumsuz olduğundan isteklilerin tereddüde düştüğü ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, idari şartnamede, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak ISO 9001 kalite yönetim belgesi istenmiş olmasına rağmen ihale ilanında bu yeterlik kriterine yer verilmemiş olmasının ihaleye katılımı daraltıcı bir aykırılık olmadığı,

 

İdari şartnamenin 58 inci maddesinde yapılan düzenlemede her ne kadar “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklilerden teklif bedelini gösteren iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenecektir” denilmek suretiyle net olmayan bir düzenlemeye yer verilmiş olmakla birlikte; ilanın diğer hususlara ilişkin bölümünde bu belgelerin istekliler tarafından teklifleri ekinde verileceğinin açık olarak belirtildiği, diğer yandan ihale dokümanı satın alan isteklilerin idareye bu konuda bir başvuruda bulunmadığı dikkate alındığında doküman ile ilanda yer alan söz konusu uyumsuzlukların ihalenin iptal edilmesini gerektirecek esastan bir  aykırılık olmadığı,

 

İhaleye katılan isteklilerden, Yapı-Tek İnş. San. Tic. A.Ş.nin, teklifi ekinde “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları” yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 ünü maddesinde yer alan “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü uyarınca isteklilerden “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları“ istenilmesi ve yeterlik kriteri olarak değerlendirilmesi mevzuata aykırı olduğundan, adı geçen isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, belirtilen bu nedenle ihalede geçerli teklif de bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; düzeltici işlem tesis edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi mümkün iken, ihale işlemlerinin iptal edilmesi yönünde verilen çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Abdullah  DÜNDAR

                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul