• Karar No: 2007/UY.Z-2977
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :57
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2977
Şikayetçi:
 Necati Köse İnş. Müh., Mesudiye Mah. C.Paşa Cad. F. Tütüner İşhanı B Blok Kat:4/43 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22799
Başvuruya konu ihale:
 2007/45733 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Otoyol Bakım İşletme Şefliğine Bağlı Otoyollarındaki Hasarlı Menfez, Beton Kanal ve Beton Yolların Yapımı ve Onarımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.08.2007 tarih ve 06.06.29.0187/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nce 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Otoyol Bakım İşletme Şefliğine Bağlı Otoyollarındaki Hasarlı Menfez, Beton Kanal ve Beton Yolların Yapımı ve Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Necati Köse İnş. Müh.’ün 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22799 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Teklif mektubu ekindeki teklif cetvelinde imza ve kaşe olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, teklif cetvelinin 2 sayfadan oluştuğu, ikinci sayfanın sonundaki imza ve kaşe hanesinin usulüne uygun olarak imzalanıp kaşelendiği, teklif cetvelindeki pozların homojen bir sıra ile alt alta yazılıp toplamının 21 adet olduğu, yazı ve rakamlarda teklifin bütünlüğünü ve anlamını bozacak herhangi bir silinti ve kazıntının bulunmadığı, cetvelin 2 nci sayfasındaki dipnottaki her sayfa imzalanacaktır notunun gözden kaçtığı, bunun sebebinin de aynı idarenin daha önceki ihalelerinde ihale dokümanı kapsamında verdiği teklif cetvellerinde her sayfanın imzalanması şartını aramaması olduğu, bu nedenle tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Birim fiyat teklif cetveline ilişkin KİK019.0/Y nolu standart formda yer alan 3 nolu dip notta “Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (İş Ortaklığı veya Konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı dipnota ihale dokümanı arasında yer alan ve 2 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin ikinci sayfasında da yer verilmiştir. Anılan bu düzenlemeler gereğince isteklilerin sundukları birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasını imzalamaları gerekmektedir. Bu nedenle bahsi geçen düzenlemelere aykırı olarak birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasını imzalamayan başvuru sahibinin teklifi hakkında idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul